Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2018-505

(2018-11-09)

Erinran för att ha lämnat en revisionsberättelse i en samfällighetsförening utan att vara behörig eftersom revisorn ännu ej hade utsetts av årsstämman (där revisorsvalet ägde rum).

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information som föranlett myndigheten att utreda A-son uppdrag som revisor i en samfällighetsförening.

2 Revisorsinspektionens utredning

Revisorsinspektionen har tagit del av samfällighetsföreningens stadgar, revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 och protokollet från den efterföljande föreningsstämman.

Samfällighetsföreningen höll sin föreningsstämma den 11 mars 2018 och A-son revisionsberättelse är daterad den 25 februari 2018.

Enligt föreningens stadgar ska styrelsens förvaltning granskas av minst en revisor och en suppleant. Dessa ska utses på ordinarie föreningsstämma och revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senaste tre veckor före ordinarie stämma.

Av protokollet från föreningsstämman framgår att tidigare vald revisor och revisorssuppleant hade lämnat sina uppdrag med omedelbar verkan i samband med att revisionen skulle börja och att styrelsen därför hade vänt sig till en annan revisor, A-son. Vidare framgår av protokollet att stämman beslutade att utse A-son till revisor för räkenskapsåret 2017.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett bl.a. följande.

Ordinarie föreningsstämma skulle hållas den 11 mars 2018. Hon blev kontaktad av styrelsen i föreningen några veckor dessförinnan och ombedd att revidera räkenskapsåret 2017 eftersom föreningens ordinarie revisorer plötsligt hade hoppat av. De kom överens om att göra så och att, eftersom tiden var knapp, väcka frågan vid stämman om att formellt välja henne retroaktivt för räkenskapsåret 2017.

4 Revisorsinspektionens bedömning

Av utredningen i ärendet framgår att A-son lämnade sin revisionsberättelse redan den 25 februari 2018 men valdes som revisor först den 11 mars 2018. Vid tidpunkten för avgivande av revisionsberättelse hade hon alltså inte utsetts till revisor och var därmed inte behörig att lämna revisionsberättelse.

Genom att lämna en revisionsberättelse utan att vara behörig till detta har A-son åsidosatt god revisionssed. Det som hon har anfört om omständigheterna föranleder ingen annan bedömning. Hon ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

En revisionsberättelse ska inte avges om revisorn inte är behörig. Det är därför viktigt för en revisor att försäkra sig om att revisorsvalet har ägt rum genom stämmobeslut (eller på det sätt som föreskrivs av en förenings stadgar). Beslutet att utse en revisor kan inte fattas av styrelsen för att sedan fastställas av stämman, om det är stämman som ska utse revisorn.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...