Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2018-576

(2018-09-21)

Erinran för att revisorn underlåtit att i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 (år 2) anmärka på att årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 (år 1) hade undertecknats först dagen för bostadsrättsföreningens årsstämma och därmed inte hållits tillgänglig för medlemmarna i föreskriven tid.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

A-son har varit föremål för Revisorsinspektionens riskbaserade tillsyn (dnr 2018-321). Det som kommit fram där har föranlett inspektionen att öppna detta disciplinärende och därvid granska hans uppdrag i en bostadsrättsförening.

2 Revisorsinspektionens utredning

A-son var revisor i bostadsrättsföreningen för räkenskapsåren 2016 och 2017. Båda räkenskapsåren lämnade han revisionsberättelser utan anmärkningar.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 undertecknades av styrelsen den 24 april 2017. Revisionsberättelsen daterades samma dag. Den dagen höll också föreningen årsstämma. Av revisionsdokumentationen framgår att A-son muntligen påtalade för ordföranden i föreningen att stämman borde ha senarelagts eftersom årsredovisningen blev klar sent på grund av korrigeringar.

A-son har förelagts att redogöra för sina överväganden avseende styrelsens agerande kring reglerna om tillhandahållande av handlingar inför årsstämman den 24 april 2017 och varför någon anmärkning inte gjordes i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Han fick årsredovisningen i dess slutliga form den 24 april 2017 och slutförde sin granskning samma dag. Samtliga styrelseledamöter hade undertecknat årsredovisningen innan han avgav sin revisionsberättelse. Han påtalade den 24 april för styrelseordförande att föreningens årsmöte borde flyttas till ett senare datum.

I samband med avslutandet av revisionen för räkenskapsåret 2017 övervägde han, och diskuterade även med en kollega, huruvida det var lämpligt med en anmärkning i revisionsberättelsen eller någon annan slags rapportering. Han ansåg att den muntliga avrapporteringen som hade skett, i kombination med en till styrelsen ställd granskningsrapport, var en lämplig och avvägd rapportering. Denna bedömning baserade han på att orsaken till att årsredovisningen och revisionsberättelsen blev försenade låg utanför styrelsens kontroll, eftersom det var den dåvarande ekonomiske förvaltaren som av tidsmässiga skäl inte hann göra samtliga justeringar i årsredovisningen i tid.

Hans bedömning är att medlemmarna i föreningen inte har skadats av det inträffade. På stämman fanns den underskrivna årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgängliga. Styrelsen har valt att agera genom att byta förvaltare, vilket visar att den har tagit det inträffade på allvar och agerat så att situationen inte upprepas. Tillsammans med kallelsen till årsstämman 2017 fick medlemmarna en årsredovisning. Den var visserligen inte underskriven av styrelsen och honom, men balans- och resultaträkningarna och notupplysningarna stämde med den påskrivna versionen. Skillnaden var en felaktig upplysning i förvaltningsberättelsen. Stämman har även godkänt att kallelsen gått till på rätt sätt.

4 Revisorsinspektionens bedömning

Vid den i ärendet aktuella tidpunkten fanns bestämmelser om ekonomiska föreningar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (nedan 1987 års föreningslag). I 9 kap. 14 § bostadsrättslagen (1991:614) – i den vid tidpunkten gällande lydelsen – angavs att bestämmelserna om föreningsstämma i 7 kap. i 1987 års föreningslag i tillämpliga delar gällde för bostadsrättsföreningar.

Enligt 7 kap. 22 § i 1987 års föreningslag skulle styrelsen hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse eller kopior av dessa handlingar tillgängliga för medlemmarna under minst två veckor närmast före årsstämman.1 Av 8 kap. 13 § tredje stycket i 1987 års föreningslag följde att en revisor skulle göra en anmärkning i sin revisionsberättelse, om han eller hon vid sin granskning funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören företagit någon åtgärd eller försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet eller på något annat sätt handlat i strid med lagen, tillämplig lag om årsredovisning eller föreningens stadgar.2

Revisorsinspektionen konstaterar att bostadsrättsföreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2016 inte undertecknades av samtliga styrelseledamöter förrän samma dag som årsstämman hölls, den 24 april 2017, och att årsredovisningen och revisionsberättelsen till följd av detta inte hölls tillgängliga för medlemmarna i föreskriven tid. Frågan är om A-son vid sådant förhållande kunde underlåta att göra en anmärkning i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.

A-son har bl.a. hänvisat till att stämman godkände att kallelsen hade gått till på rätt sätt. I detta får anses ligga ett påstående att underlåtenheten att tillhandahålla handlingarna inför stämman inte innebar en sådan överträdelse av bestämmelserna i 1987 års föreningslag som han hade anledning att anmärka mot.

Revisorsinspektionen noterar att bestämmelser som är uppställda till skydd för medlemmarnas intressen kan åsidosättas om medlemmarna samtycker till det. Det krävs emellertid då att samtycke lämnas av samtliga medlemmar som berörs av åsidosättandet. Vid den genomgång av röstlängden för årsstämman den 24 april 2017 som Revisorsinspektionen gjort har framgått att mindre än 50 procent av medlemmarna deltog vid stämman. Det förelåg därför inte något sådant samtycke från medlemmarna som krävs för att åsidosätta bestämmelsen om tillhandahållande av handlingar inför stämman.

A-son har även anfört att medlemmarna inte led någon skada av åsidosättandet. Den skyldighet som en revisor har att göra en anmärkning i revisionsberättelsen om styrelsen t.ex. har handlat i strid med en förbudsregel eller har åsidosatt tidsfrister är inte beroende av om det föreligger en konstaterad skada eller en risk för skada.3 Revisorn kan dock i sin revisionsberättelse utelämna oväsentliga avvikelser.4 I det aktuella fallet tillhandahölls årsredovisningen och revisionsberättelsen föreningens medlemmar först samma dag som årsstämman hölls. Den avvikelse från föreningslagens regler som detta innebar kan enligt Revisorsinspektionens mening inte anses oväsentlig och borde därför ha föranlett en anmärkning från A-sons sida.

A-son skulle alltså ha gjort en anmärkning i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017. Det förhållandet att han lämnade styrelsen en skriftlig rapport om det inträffade föranleder ingen annan bedömning.

Genom att inte göra någon anmärkning i revisionsberättelsen har A-son åsidosatt god revisionssed. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

Motsvarande bestämmelse finns numera i 6 kap. 23 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Motsvarande bestämmelser finns numera i 8 kap. 36 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Se FARs rekommendationer i revisionsfrågor RevR 209 Förvaltningsrevision p. 3.18.

Se prop. 1997/98:99 s. 146.

FARs kommentar

Revisorn anförde bl.a. att han inte anmärkt på förseningen eftersom årsstämman godkände förfarandet vid årsstämman år 1. Som RI konstaterade förutsätter ett sådant godkännande att samtliga röstberättigade deltar i omröstningen vilket inte var fallet. Ett år senare kan försummelsen synas oväsentlig men i en förening med många medlemmar är det inte oviktigt att de regler som är till för att tillvarata medlemmarnas intressen upprätthålls. Reglerna för när årsredovisning och revisionsberättelse ska finnas tillgänglig inför årsstämman finns i respektive rörelselag (t.ex. 7 kap. 25 § aktiebolagslagen och 6 kap. 23 § föreningslagen).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...