Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2018-781

(2019-03-15)

Erinran för feldatering av revisionsberättelse pga. förbiseende.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

A-son har varit föremål för FARs kvalitetskontroll. FARs kvalitetsnämnd bedömde att hans revisionsarbete inte uppfyllde den kvalitetsnivå som förutsätts enligt god revisorssed och god revisionssed. Revisorsinspektionen har därför öppnat detta ärende.

Enligt kvalitetskontrollantens rapport som låg till grund för kvalitetsnämndens bedömning hade revisionsarbetet i ett visst uppdrag utförts under perioden den 15 augusti–29 september 2017. Kvalitetskontrollanten konstaterade också att uttalandet från företagsledaren är daterat den 29 september 2017. Revisionsberättelsen är daterad den 15 augusti 2017.

2 Revisorns uppgifter

A-son har i kvalitetskontrollsärendet och i sina yttranden till Revisorsinspektionen uppgett bl.a. följande.

I princip all granskning gjordes av hans medarbetare. En revisionsberättelse upprättades av hans kollegor med datering den 15 augusti 2017. Därefter gjorde han en genomgång av granskningen och utförde egen granskning. Han uppmärksammade då att det saknades ett uttalande från företagsledningen och att han inte hade fått styrelsens protokoll.

Därefter gjordes kompletterande granskning avseende bl.a. styrelseprotokollen. När han den 29 september 2017 fortfarande inte hade fått något uttalande från företagsledningen skickades ett sådant för signatur en gång till. Styrelsens ordförande signerade digitalt. A-son och hans kollega konstaterade att dateringen var fel i årsredovisningen och bad en annan kollega att upprätta en ny revisionsberättelse. Av någon anledning fick även denna version dateringen den 15 augusti 2017. Den borde ha varit daterad den 3 oktober 2017. Uppenbarligen brast det i kommunikationen om att dateringen av såväl årsredovisningen som revisionsberättelsen behövde ändras. Därefter skrev han under revisionsberättelsen och årsredovisningen utan att uppmärksamma de felaktiga dateringarna. Det fanns inget motiv för honom att antedatera. Han åberopar bl.a. en e-postkonversation mellan honom, redovisningskonsulten och företrädare för bolaget.

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Dateringen av en revisionsberättelse ska avse den tidpunkt när berättelsen upprättas. Denna tidpunkt bör enligt god revisionssed ligga i omedelbar eller nära anslutning till granskningsarbetets avslutande.1 I revisionsberättelsen får alltså inte anges ett datum som infaller innan revisorn har avslutat granskningsarbetet.

Bolagets årsredovisning, protokollet från årsstämman och A-sons revisionsberättelse har alla åsatts datumet den 15 augusti 2017.

Det framgår av revisionsdokumentationen och av A-sons egna uppgifter att han utförde revisionsarbete efter det datum som revisionsberättelsen åsattes. Han har också själv uppgett att revisionsberättelsen fick fel datum. Genom att underteckna en felaktigt daterad revisionsberättelse har A-son åsidosatt god revisionssed. Han ska därför, med stöd av 32 § revisorslagen (2001:883), tilldelas en disciplinär åtgärd. Eftersom det får antas att den felaktiga dateringen berodde på ett förbiseende, kan den disciplinära åtgärden stanna vid en erinran.

1 Se 9 kap. 29 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) och International Standard on Auditing (ISA) 700 Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter p. 49.

En feldatering av revisionsberättelsen torde normalt föranleda en varning från tillsynsnämnden, men i detta fall framgår att det var fråga om ett rent förbiseende och därför kunde åtgärden stanna vid en erinran.

FARs kommentar

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...