Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2018-781

(2019-03-15)

Erinran för feldatering av revisionsberättelse pga. förbiseende.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

A-son har varit föremål för FARs kvalitetskontroll. FARs kvalitetsnämnd bedömde att hans revisionsarbete inte uppfyllde den kvalitetsnivå som förutsätts enligt god revisorssed och god revisionssed. Revisorsinspektionen har därför öppnat detta ärende.

Enligt kvalitetskontrollantens rapport som låg till grund för kvalitetsnämndens bedömning hade revisionsarbetet i ett visst uppdrag utförts under perioden den 15 augusti–29 september 2017. Kvalitetskontrollanten konstaterade också att uttalandet från företagsledaren är daterat den 29 september 2017. Revisionsberättelsen är daterad den 15 augusti 2017.

2 Revisorns uppgifter

A-son har i kvalitetskontrollsärendet och i sina yttranden till Revisorsinspektionen uppgett bl.a. följande.

I princip all granskning gjordes av hans medarbetare. En revisionsberättelse upprättades av hans kollegor med datering den 15 augusti 2017. Därefter gjorde han en genomgång av granskningen och utförde egen granskning. Han uppmärksammade då att det saknades ett uttalande från företagsledningen och att han inte hade fått styrelsens protokoll.

Därefter gjordes kompletterande granskning avseende bl.a. styrelseprotokollen. När han den 29 september 2017 fortfarande inte hade fått något uttalande från företagsledningen skickades ett sådant för signatur en gång till. Styrelsens ordförande signerade digitalt. A-son och hans kollega konstaterade att dateringen var fel i årsredovisningen och bad en annan kollega att upprätta en ny revisionsberättelse. Av någon anledning fick även denna version dateringen den 15 augusti 2017. Den borde ha varit daterad den 3 oktober 2017. Uppenbarligen brast det i kommunikationen om att dateringen av såväl årsredovisningen som revisionsberättelsen behövde ändras. Därefter skrev han under revisionsberättelsen och årsredovisningen utan att uppmärksamma de felaktiga dateringarna. Det fanns inget motiv för honom att antedatera. Han åberopar bl.a. en e-postkonversation mellan honom, redovisningskonsulten och företrädare för bolaget.

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Dateringen av en revisionsberättelse ska avse den tidpunkt när berättelsen upprättas. Denna tidpunkt bör enligt god revisionssed ligga i omedelbar eller nära anslutning till granskningsarbetets avslutande.1 I revisionsberättelsen får alltså inte anges ett datum som infaller innan revisorn har avslutat granskningsarbetet.

Bolagets årsredovisning, protokollet från årsstämman och A-sons revisionsberättelse har alla åsatts datumet den 15 augusti 2017.

Det framgår av revisionsdokumentationen och av A-sons egna uppgifter att han utförde revisionsarbete efter det datum som revisionsberättelsen åsattes. Han har också själv uppgett att revisionsberättelsen fick fel datum. Genom att underteckna en felaktigt daterad revisionsberättelse har A-son åsidosatt god revisionssed. Han ska därför, med stöd av 32 § revisorslagen (2001:883), tilldelas en disciplinär åtgärd. Eftersom det får antas att den felaktiga dateringen berodde på ett förbiseende, kan den disciplinära åtgärden stanna vid en erinran.

1 Se 9 kap. 29 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) och International Standard on Auditing (ISA) 700 Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter p. 49.

En feldatering av revisionsberättelsen torde normalt föranleda en varning från tillsynsnämnden, men i detta fall framgår att det var fråga om ett rent förbiseende och därför kunde åtgärden stanna vid en erinran.

FARs kommentar

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...