Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2018-1111

(2018-11-09)

Erinran för att revisorn avgett två revisionsberättelser (för två räkenskapsår) för en bostadsrättsförening utan att ha försäkrat sig om att det fanns stämmobeslut om revisorsvalet.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information som föranlett myndigheten att utreda A-sons uppdrag som revisor i en bostadsförening avseende räkenskapsåren 2016 och 2017.

2 Revisorsinspektionens utredning

Enligt bostadsföreningens stadgar ska räkenskaperna och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, varav en ska vara auktoriserad. Revisorsval ska enligt stadgarna ske på föreningens årsstämma. A-son valdes till föreningens revisor vid den ordinarie stämma som hölls den 26 april 2018. Det finns inte några tidigare stämmobeslut om att utse honom till revisor i föreningen.

A-son har reviderat föreningen och avgett revisionsberättelser för räkenskapsåren 2016 och 2017. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 avlämnades den 5 april 2017, medan en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 avlämnades den 9 april 2018. Den senare kom aldrig att behandlas av stämman utan ersattes av en annan revisionsberättelse som avlämnades den 2 maj 2018 och behandlades vid en fortsatt stämma den 30 maj 2018.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Han tog över uppdraget efter en annan revisor, verksam vid samma revisionsbyrå som han själv. Ett uppdragsbrev upprättades och undertecknades. Han utgick därför från att han var behörig att utföra revisionen. Enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skulle styrelsen underrätta revisorn om att denne hade valts. Så skedde också via e-post och genom det nämnda uppdragsbrevet. På stämman den 26 april 2018 uppmärksammades att det hade förelegat otydligheter om val av extern revisor vid tidigare stämmor. Detta fick han information om samma dag per telefon. Han tolkade beslutet av stämman den 26 april 2018 som ett klargörande i efterhand av att han hade haft uppdraget att revidera föreningen de två aktuella räkenskapsåren.

Revisorsinspektionen har tagit del av undertecknade uppdragsbrev för båda räkenskapsåren samt av e-postkorrespondens mellan företrädare för föreningen, föreningens redovisningskonsult och A-son. I e-postkorrespondensen refereras till A-son som föreningens revisor.

4 Revisorsinspektionens bedömning

När A-son den 5 april 2017 och den 9 april 2018 avgav revisionsberättelser fanns det inte något stämmobeslut om att utse honom till revisor i föreningen. Han var därmed inte behörig att lämna dessa revisionsberättelser.

Det åligger en revisor att noggrant kontrollera sin behörighet att utföra revisionsuppdraget. I detta fall hade visserligen en styrelseledamot undertecknat A-sons uppdragsbrev. En revisor kan emellertid inte förlita sig på att styrelsen lämnar korrekta uppgifter om revisorsval. Uppdragsbreven medgav därför ingen säker slutsats om att A-son var utsedd i vederbörlig ordning. För att förvissa sig om att så verkligen var fallet skulle han även ha tagit del av protokoll från föreningsstämman. Genom att lämna revisionsberättelser utan att försäkra sig om att han var behörigen utsedd till revisor har A-son åsidosatt god revisionssed.

Eftersom A-son därmed har åsidosatt sina skyldigheter som revisor, ska han, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

En revisionsberättelse ska inte avges om revisorn inte behörig. Det är därför viktigt för en revisor att försäkra sig om att revisorsvalet har ägt rum genom stämmobeslut (eller på det sätt som föreskrivs i en förenings stadgar) genom att ta del av protokoll där beslutet framgår.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...