Erinran för att revisorn avgett två revisionsberättelser (för två räkenskapsår) för en bostadsrättsförening utan att ha försäkrat sig om att det fanns stämmobeslut om revisorsvalet.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information som föranlett myndigheten att utreda A-sons uppdrag som revisor i en bostadsförening avseende räkenskapsåren 2016 och 2017.

2 Revisorsinspektionens utredning

Enligt bostadsföreningens stadgar ska räkenskaperna och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, varav en ska vara auktoriserad. Revisorsval ska enligt stadgarna ske på föreningens årsstämma. A-son valdes till föreningens revisor vid den ordinarie stämma som hölls den 26 april 2018. Det finns inte några tidigare stämmobeslut om att utse honom till revisor i föreningen.

A-son har reviderat föreningen och avgett revisionsberättelser för räkenskapsåren 2016 och 2017. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 avlämnades den 5 april 2017, medan en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 avlämnades den 9 april 2018. Den senare kom aldrig att behandlas av stämman utan ersattes av en annan revisionsberättelse som avlämnades den 2 maj 2018 och behandlades vid en fortsatt stämma den 30 maj 2018.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Han tog över uppdraget efter en annan revisor, verksam vid samma revisionsbyrå som han själv. Ett uppdragsbrev upprättades och undertecknades. Han utgick därför från att han var behörig att utföra revisionen. Enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skulle styrelsen underrätta revisorn om att denne hade valts. Så skedde också via e-post och genom det nämnda uppdragsbrevet. På stämman den 26 april 2018 uppmärksammades att det hade förelegat otydligheter om val av extern revisor vid tidigare stämmor. Detta fick han information om samma dag per telefon. Han tolkade beslutet av stämman den 26 april 2018 som ett klargörande i efterhand av att han hade haft uppdraget att revidera föreningen de två aktuella räkenskapsåren.

Revisorsinspektionen har tagit del av undertecknade uppdragsbrev för båda räkenskapsåren samt av e-postkorrespondens mellan företrädare för föreningen, föreningens redovisningskonsult och A-son. I e-postkorrespondensen refereras till A-son som föreningens revisor.

4 Revisorsinspektionens bedömning

När A-son den 5 april 2017 och den 9 april 2018 avgav revisionsberättelser fanns det inte något stämmobeslut om att utse honom till revisor i föreningen. Han var därmed inte behörig att lämna dessa revisionsberättelser.

Det åligger en revisor att noggrant kontrollera sin behörighet att utföra revisionsuppdraget. I detta fall hade visserligen en styrelseledamot undertecknat A-sons uppdragsbrev. En revisor kan emellertid inte förlita sig på att styrelsen lämnar korrekta uppgifter om revisorsval. Uppdragsbreven medgav därför ingen säker slutsats om att A-son var utsedd i vederbörlig ordning. För att förvissa sig om att så verkligen var fallet skulle han även ha tagit del av protokoll från föreningsstämman. Genom att lämna revisionsberättelser utan att försäkra sig om att han var behörigen utsedd till revisor har A-son åsidosatt god revisionssed.

Eftersom A-son därmed har åsidosatt sina skyldigheter som revisor, ska han, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

En revisionsberättelse ska inte avges om revisorn inte behörig. Det är därför viktigt för en revisor att försäkra sig om att revisorsvalet har ägt rum genom stämmobeslut (eller på det sätt som föreskrivs i en förenings stadgar) genom att ta del av protokoll där beslutet framgår.