Erinran för att ha underlåtit att genomgå föreskrivna vidareutbildningstimmar.

1 Inledning

A-son ansökte den 27 september 2018 hos Revisorsinspektionen om fortsatt godkännande som revisor. Under ärendets handläggning uppkom frågan om han hade uppfyllt kraven på fortbildning i 6 § förordningen (1995:665) om revisorer (revisorsförordningen) och 13 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (verksamhetsföreskrifterna1). Med anledning av denna fråga har Revisorsinspektionen öppnat detta ärende.

Före den 1 juli 2018 fanns motsvarande bestämmelser i 5 § Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

2 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Antal timmar genomförd verifierbar fortbildning under den femårsperiod som närmast föregick ansökan uppgår till 43 timmar. Han har inte genomgått fler verifierbara fortbildningstimmar än dessa av hälsoskäl. Han har varit sjukskriven och lidit av utmattningssyndrom och panikångest.

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av 3 och 6 §§ revisorsförordningen framgår att en revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som krävs för att utföra lagstadgad revision i företag av olika storlek och med olika slags verksamhet. Kravet på fortbildning preciseras närmare i 13 § verksamhetsföreskrifterna. Där framgår att revisorer i den omfattning som följer av god revisorssed ska genomgå fortbildning. Fortbildningen ska, under den femårsperiod som närmast föregår en ansökan om fortsatt auktorisation eller godkännande, omfatta minst 100 verifierbara timmar.

Av utredningen framgår att A-son har genomgått 43 timmar verifierbar fortbildning. Han har uppgett att det är av hälsoskäl som han inte uppfyllt kravet på 100 timmar. Revisorsinspektionen noterar att det av hans ansökan om fortsatt godkännande framgår att han under de fem år som närmast föregick ansökan hade utövat revisionsverksamhet omfattande 2 451 timmar. Under det senaste året uppgick antalet timmar till 318. Av ingivna läkarintyg för femårsperioden framgår att han har haft en arbetsförmåga som, beräknat sammantaget för perioden, uppgått till ungefär hälften av full arbetsförmåga.

Kravet i verksamhetsföreskrifterna på 100 verifierbara timmar omfattar en femårsperiod. Det finns därför goda möjligheter för en revisor att planera sin tid så att kravet kan uppfyllas, även om hinder i form av t.ex. sjukdom skulle föreligga för en inte obetydlig del av tiden. I sammanhanget ska också noteras att A-son, för samma tidsperiod, har uppfyllt det betydligt mer omfattande kravet på utövande av revisionsverksamhet.

Genom att inte genomgå föreskriven fortbildning har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.