Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2019-424

(2019-11-08)

Varning då flera affärstransaktioner mellan det revisionsföretag där den valde revisorn var verksam och en elitfotbollsklubb samt mellan revisorn och elitfotbollslaget sammantaget utgjorde hot mot revisorns synbara oberoende.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning och bakgrund

Revisorsinspektionen har tagit del av information angående auktoriserade revisorn A-son. Informationen har gett anledning att utreda hans uppdrag som revisor i en fotbollsförening och ett elitfotbollsaktiebolag. Föreningen och bolaget benämns i det följande, med en sammanfattande beteckning, elitklubben.

A-son har förelagts komma in med uppgifter kring sina och A-bolaget ABs (nedan kallat revisionsföretaget) relationer med elitklubben respektive med den person som tidigare var ordförande i föreningen. Han har också förelagts att ge in sin dokumentation av de analyser som han har gjort av sitt oberoende enligt 21 a § revisorslagen (2001:883), den s.k. analysmodellen.

Av A-sons dokumentation av sin prövning enligt analysmodellen för räkenskapsåret 2017 framgår att revisionsföretaget från elitklubben hade köpt två säsongskort för år 2017, benämnda ”Företag med mat och dryck i VIP”, och två nätverkspaket benämnda ”Nätverk”. Det framgår vidare att dessa båda ”Nätverk” inkluderade träffar med andra företagare före matcher och under året, hyra av reklamplats på två mindre skyltar på arenan och en mindre reklamskylt (banner) på elitklubbens hemsida samt en matchbiljettpott om totalt 20 biljetter att använda fritt under året.

Av motsvarande dokumentation för räkenskapsåret 2018 framgår att revisionsföretaget köpt två säsongskort för år 2018, benämnda ”Loungepartner med mat och dryck i VIP” samt ett nätverkspaket benämnt ”Vän”. Nätverkspaketet inkluderade hyra av reklamplats på elitklubbens webbplats samt på två mindre skyltar på arenan, en matchbiljettpott om 15 biljetter, två deltagare på elitklubbens nätverksträffar samt fyra biljetter till den årliga galan med mat och dryck.

För båda räkenskapsåren anges i dokumentationen att A-son bedömde transaktionerna som revisionsföretaget hade med elitklubben som vardagliga och ordinära affärshändelser som inte utgjorde jäv eller hot mot hans oberoende som revisor samt att ingen extern second opinion behövdes, eftersom det inte fanns något avtal med karaktär av sponsring. Vidare anges för båda räkenskapsåren att han inte bedömde att det fanns några omständigheter i uppdragen för dåvarande ordförandens privata bolag som kunde utgöra oberoendehot.

2 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Han är inte, och har heller inte varit, medlem i fotbollsföreningen och han är inte och har heller inte varit supporter eller medlem/aktiv i någon supporterförening till elitklubben.

Revisionsföretaget är inte officiell sponsor eller partner till föreningen och har inte ingått något sponsor- eller partneravtal med denna. Revisionsföretaget har köpt nätverkspaket och matchbiljetter och har hyrt reklamplats av elitklubben. Biljetterna har använts till personal- och företagsaktiviteter, av vilka han har deltagit i några.

Några i revisionsföretagets personal, däribland han själv, har även rest och deltagit som privata åskådare vid vissa av elitklubbens matcher i europaspelet. Han har exempelvis deltagit i en nätverksresa som elitklubben arrangerade till en bortamatch i Grekland. Denna privata resa fick han i 50-årspresent av några bekanta. Spelare, tränare, styrelse och elitklubbens officiella representanter hade egna transporter och separata middagsarrangemang och bodde i en annan del av hotellet än deltagarna i nätverksresan. I programmet för nätverksresan fanns ett antal frivilliga programpunkter och måltider, han deltog i några av dessa.

Revisionsföretaget har även köpt fyra biljetter till elitklubbens årliga gala. Tre personer från revisionsföretaget och en ytterligare person deltog. Han själv deltog inte i galan.

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

En revisor ska enligt 21 a § revisorslagen för varje uppdrag i sin revisionsverksamhet pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. I paragrafens första stycke 1 anges ett antal typsituationer där utgångspunkten är att revisorn måste avböja eller avsäga sig uppdraget. Förutom i de särskilt angivna typsituationerna ska revisorn enligt första stycket 2 (den s.k. generalklausulen) avböja eller avsäga sig uppdraget om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Revisorn behöver dock, enligt paragrafens andra stycke, inte avböja eller avsäga sig uppdraget om det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.

Syftet med generalklausulen och de övriga bestämmelserna i 21 a § revisorslagen är att trygga att en revisor inte bara är utan också för omgivningen framstår som opartisk och självständig (synbart oberoende).1

Av förarbetena till revisorslagen framgår att förekomsten av affärstransaktioner mellan revisorn och revisionsklienten normalt kan godtas, så länge det är fråga om transaktioner av vardaglig och ordinär karaktär som ingås på samma villkor som gäller för andra.2 Det anges även att det skulle vara förödande för revisionens funktion i näringsliv och samhälle om omgivningen saknade tilltro till revisionen och att det därför är viktigt att det inte förekommer några omständigheter som föranleder omvärlden att ifrågasätta revisorns förmåga till objektivitet.3

Revisorsinspektionen ifrågasätter inte A-sons uppgifter om att revisionsföretagets transaktioner med elitklubben skedde på samma villkor som gällde för andra. Den fråga som Revisorsinspektionen har att ta ställning till är om hans oberoende i de nu aktuella uppdragen hotades av hans eller revisionsföretagets relationer med elitklubben och dess företrädare.

Revisionsföretaget var medlem i elitklubbens affärsnätverk med representation på nätverksträffar och vid elitklubbens årliga gala. Revisionsföretagets namn och webbadress stod upptaget under rubriken Partners på elitklubbens webbsida. Företaget hade också VIP-säsongskort och biljettpaket till elitklubbens matcher samt reklamskyltar på elitklubbens arena. A-son deltog också i en nätverksresa som elitklubben arrangerade till en europaspelsmatch i Grekland. Han var även revisor i den dåvarande ordförandens privata bolag.

Omständigheterna är sammantagna sådana att A-son för en utomstående betraktare framstod som så starkt förknippad med elitklubben och dess företrädare att det förelåg ett hot mot hans synbara oberoende.

Det som A-son har anfört angående sponsor/partneravtal, deltagande vid elitklubbens gala och omständigheterna avseende nätverksresan till Grekland föranleder inte någon annan bedömning. Förhållandena har alltså varit sådana att generalklausulen i 21 a § första stycket 2 revisorslagen blivit tillämplig. Det har därmed förelegat en presumtion för att A-son skulle avsäga sig revisionsuppdragen för elitklubben.

Denna presumtion kan brytas om det står klart att vidtagna eller planerade åtgärder kan säkerställa förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. I de fall när byråinterna motåtgärder inte bedöms vara tillräckliga, kan det bli nödvändigt att vidta något slag av extern kontrollåtgärd för att balansera hotet. En sådan åtgärd kan vara att en yrkesrevisor utanför revisionsgruppen gör en fullständig eller partiell genomgång av uppdraget och avger en s.k. second opinion.4

Det har enligt Revisorsinspektionens mening inte kommit fram några sådana särskilda omständigheter som avses i 21 a § andra stycket revisorslagen som hade kunnat medföra att det inte fanns anledning att ifrågasätta A-sons oberoende. Det har inte heller kommit fram eller ens påståtts att det vidtogs några motåtgärder som hade kunnat balansera det uppkomna oberoendehotet.

Revisorsinspektionen bedömer därför att A-son äventyrade sitt oberoende genom att kvarstå som revisor i fotbollsföreningen och elitfotbollsbolaget. Han har därigenom brutit mot revisorslagens regler om revisorers opartiskhet och självständighet. Genom att göra detta har han åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd.

Det som ligger A-son till last är allvarligt. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.

Jfr. t.ex. prop. 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet s. 57 och 66.

Se a. prop. s. 103.

Se a. prop. s. 57.

Se a. prop. s. 64.

FARs kommentar

Transaktioner av vardaglig och ordinär karaktär som ingås med en revisionskund på samma villkor som gäller för andra kan normalt godtas från oberoendesynpunkt. Om en medarbetare eller ett revisionsbolag är vald revisor i en fotbollsklubb, borde inköp av säsongsbiljetter eller en reklamplats på klubbens arena – som sker på samma villkor som för andra – vara godtagbara transaktioner för ett revisionsföretag ur ett oberoendehänseende, men en bedömning av samtliga omständigheter måste alltid göras. I detta fall tolkar FAR RIs motivering så att omfattningen av inköpen, annonseringen och samröret med revisionskunden sammantaget ledde till att det synbara oberoendet påverkades och att det förelåg en presumtion för revisorn att avsäga sig uppdraget.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...