Varning med sanktionsavgift på 25.000 kr för sena betalningar av skatter och avgifter i den egna verksamheten.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

A-son har varit föremål för FARs kvalitetskontroll. Det som kommit fram vid kontrollen har föranlett Revisorsinspektionen att öppna detta tillsynsärende. Ärendet avser A-sons skötsel av skatte- och avgiftsbetalningar i den egna verksamheten.

2 Skatter och avgifter

Av handlingar i ärendet framgår att A-son bedriver revisionsverksamhet i ett aktiebolag (bolaget). Hon är ensam aktieägare och ordinarie styrelseledamot i bolaget.

Av ett skattekontoutdrag avseende kalenderåren 2017 och 2018 från A-son framgår följande.

Under aktuella kalenderår var skatter och avgifter för sent inbetalda vid samtliga uppbördstillfällen. Beloppen är genomgående uppdelade på delposter med olika belopp, varför förseningarnas längd inte går att utläsas.

Den 3 juni 2017 överlämnade Skatteverket ett ärende avseende utebliven inbetalning om 12 tkr till Kronofogdemyndigheten. Ytterligare ett ärende avseende utebliven inbetalning om 28 tkr överlämnades till Kronofogdemyndigheten den 1 juli 2017.

Den 3 februari 2018 överlämnade Skatteverket ett ärende avseende utebliven inbetalning om 10 tkr till Kronofogdemyndigheten. Ytterligare ett ärende avseende utebliven inbetalning om 24 tkr överlämnades den 3 mars 2018.

A-son har uppgett följande.

Hon är väl medveten om att hon i egenskap av revisor ska bedriva sin verksamhet under sunda ekonomiska förhållanden. Hennes uppfattning är också att så har skett.

Under vintern 2016/2017 insjuknade hennes make. Hans hälsotillstånd försämrades under våren 2017, vilket hindrade honom från att arbeta i sin verksamhet från år 2017 och framåt. För hennes del innebar detta, utöver den påfrestning det innebär att ha sin livskamrat allvarligt sjuk, även negativa konsekvenser för hennes verksamhet. Utöver att driva den egna verksamheten fick hon även ta över administrationen och dessutom sköta en betydande del av sin makes verksamhet. På grund av den uppkomna situationen prioriterade hon kundarbetet, vilket ledde till en viss eftersläpning av fakturering och betalningsuppföljning. Detta gjorde likviditetssituationen ännu sämre.

Hon och hennes make bedriver avel och uppfödning av ett tiotal tävlingshästar. Under år 2017 skadade sig en unghäst allvarligt. Detta ledde till höga veterinärkostnader i stället för den försäljningslikvid som de hade kalkylerat med.

Under åren 2017 och 2018 förelåg det också en ansträngd fodersituation som ytterligare ökade den ogynnsamma ekonomiska situationen på gården. Hon bedömde att djurens väl, deras hälsa och tillgång till foder måste gå före betalningar av skatter och avgifter.

Totalt har hon under åren 2017 och 2018 varit sen med betalning av skatter och avgifter vid fyra tillfällen, två tillfällen under respektive år. Som högst har det skuldbelopp som överlämnats till Kronofogdemyndigheten uppgått till 28 tkr. Under år 2017 uppgick det totala skuldbeloppet till 40 tkr och under år 2018 till lägre än 36 tkr. Förseningarna har uppgått till maximalt 30 dagar.

Hon är numera införstådd med att brister i skötseln av skatter och avgifter, enligt Revisorsinspektionens praxis, betraktas som allvarligt och att sådana brister kan leda till en varning.

Revisorsinspektionen gör följande bedömning.

Av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) följer att disciplinära åtgärder kan riktas mot en revisor med anledning av dennes agerande som ställföreträdare för ett revisionsföretag.

I förarbetena uttalas att bestämmelsen i 32 § andra stycket revisorslagen om revisorns ansvar som ställföreträdare för revisionsföretag i första hand är avsedda för fall då någon skyldighet mot det allmänna inte har fullgjorts, t.ex. om revisionsföretaget inte har skött deklarationer eller inbetalning av skatt på ett korrekt sätt. Den möjlighet som revisorslagen ger att i ett sådant fall upphäva auktorisationen eller godkännandet torde enligt förarbetena kunna bli aktuell t.ex. om revisorn upprepade gånger har försummat förelägganden att avge deklaration eller kontrolluppgifter eller att betala in skatter.1

A-son bedriver revisionsverksamhet i ett bolag i vilket hon är ensam ägare och styrelseledamot. Hon är därför att anse som en ställföreträdare för ett revisionsföretag och har därmed ansvaret för att bolagets skyldigheter mot det allmänna fullgörs. Av god revisorssed följer att en revisor ska bedriva sin verksamhet i ordnade former och eftersträva sunda ekonomiska förhållanden. Kraven på att en revisor i sin revisionsverksamhet ska sköta sina åligganden i skatte- och avgiftshänseende ställs mycket högt.

A-son har vid samtliga uppbördstillfällen under åren 2017 och 2018 underlåtit att betala skatter och avgifter i rätt tid. Vid fyra tillfällen under åren 2017 och 2018 har skatteskulder lämnats över till Kronofogdemyndigheten för indrivning. A-son har därmed åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för ett revisionsföretag.

A-son har framhållit att förseningarna berodde på makens försämrade hälsotillstånd och de negativa konsekvenser som det innebar för hennes verksamhet. Att det uppstår hälsoproblem befriar dock inte en revisor från skyldigheten att agera enligt god revisorssed. Det slaget av problem måste lösas på annat sätt, t.ex. genom att revisorn tar in extern hjälp för att kunna fullgöra sina åligganden.

Att en revisor i sin egen verksamhet inte följer gällande regelverk är i sig allvarligt. I förevarande fall har misskötseln dessutom skett inom ett område där revisorer i sin yrkesutövning har en lagstadgad skyldighet att påtala fel och brister hos sina revisionsklienter, se 9 kap. 34 § aktiebolagslagen (2005:551). Försummelser av detta slag har i flera tidigare tillsynsärenden föranlett Revisorsinspektionen att upphäva revisorns auktorisation eller godkännande.2

I detta fall har det varit fråga om ett flertal betalningsdröjsmål, som vid fyra tillfällen har lett till att skatteskulder överlämnats till Kronofogdemyndigheten. Omständigheterna är därmed mycket besvärande för A-son. De är emellertid inte synnerligen försvårande och motiverar därför inte ett upphävande av hennes godkännande. I stället kan den disciplinära åtgärden stanna vid en varning. Den bristande hanteringen av skatter och avgifter är emellertid en så allvarlig avvikelse från god revisorssed att det finns särskilda skäl att med stöd av 32 a § revisorslagen förena varningen med en sanktionsavgift.

En sanktionsavgift ska för en fysisk person fastställas till minst 5.000 kr och högst en miljon kr. Av 32 d–32 f §§ revisorslagen följer att det vid bestämmandet av avgiftens storlek ska tas särskild hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den har pågått och graden av ansvar för den som har begått överträdelsen, revisorns finansiella ställning och den vinst som revisorn har gjort eller de kostnader som har undvikits till följd av överträdelsen.

Revisorsinspektionen anser vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet att sanktionsavgiften bör bestämmas till 25.000 kr. Sanktionsavgiften tillfaller staten och ska betalas när beslutet har vunnit laga kraft.

Se prop. 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 111.

Jfr Revisorsinspektionens beslut den 15 december 2011, dnr 2011-1495.

FARs kommentar

Revisorn har kritiserats för försummelser att i rätt tid betala skatter och avgifter i den egna verksamheten. Som RI påpekar i sin bedömning har sådana försummelser i ett flertal tidigare ärenden (innan det fanns möjlighet för RI att utfärda sanktionsavgift) föranlett RI att upphäva revisorns auktorisation eller godkännande. Enligt RIs bedömning var omständigheterna i ärendet allvarliga men inte synnerligen försvårande, varför de inte föranledde upphävande, utan påföljden stannade vid en varning med sanktionsavgift. Enligt denna nya praxis från RI verkar normalpåföljden vid liknande försummelser i den egna verksamheten vara 25.000 kr.