Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2020-140

(2020-06-12)

Varning för att i strid med rotationsreglerna i artikel 17 p. 7 av EUs revisorsförordning ha medverkat som nyckelrevisor i mer än sju år i revisonen av ett företag av allmänt intresse.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

A-son har varit föremål för Revisorsinspektionens kvalitetskontroll av revisorer med revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse. De iakttagelser som inspektionen har gjort vid kvalitetskontrollen har föranlett myndigheten att öppna detta ärende, som avser A-sons revision av en bank.

2 Revisorsinspektionens utredning

Av den revisionsberättelse som avgavs för räkenskapsåret 2018 framgår att revisionsuppdraget från och med räkenskapsåret 2011 hade delats mellan det revisionsföretag där A-son är verksam, med honom som huvudansvarig revisor, och en annan revisor, verksam vid ett annat revisionsföretag (nedan medrevisorn). Medrevisorns uppdrag i banken upphörde vid den årsstämma som hölls under år 2017 och en revisor från den byrå där A-son är verksam kom att utses till medrevisorns efterträdare. En genomgång av revisionsberättelserna för banken för räkenskapsåren 2011–2018 visar att A-son undertecknade samtliga dessa revisionsberättelser. Han har alltså undertecknat revisionsberättelserna för åtta räkenskapsår i rad.

A-son har uppgett följande.

I samband med revisorsvalet under räkenskapsåret 2018 gjorde banken och han själv en genomgång av rotationsreglerna så som de vid tillfället framgick av IESBAs Etikkod (etikkoden) och då i synnerhet punkterna 290.149 och 290.150.12 Punkten 290.149 angav att en person inte ska vara nyckelrevisor vid revisionen av ett företag av allmänt intresse i mer än sju år.3 Därefter ska personen i fråga inte vara medlem i revisionsteamet eller vara nyckelrevisor i revisionsuppdraget under en period av två år. Under den perioden ska personen inte delta i revisionen av företaget, utföra kvalitetskontroll avseende uppdraget, rådgöra med revisionsteamet eller kunden rörande tekniska eller branschspecifika frågor, affärer eller händelser eller på något annat sätt direkt påverka uppdragets resultat.

Punkten 290.150 i etikkoden angav att utan hänsyn till punkt 290.149 kan en nyckelrevisor vars kontinuitet är särskilt viktig för revisionskvaliteten i sällsynta fall på grund av oförutsedda händelser som ligger bortom revisions- eller redovisningsföretagets kontroll, tillåtas ingå ytterligare ett år i revisionsteamet, så länge hotet mot oberoendet kan elimineras eller minskas till en godtagbar nivå genom att motåtgärder vidtas. Exempelvis kan en nyckelrevisor vara kvar i revisionsteamet i upp till ytterligare ett år när obligatorisk rotation, på grund av oförutsedda händelser, inte har varit möjlig, vilket kan vara fallet om den tilltänkta ansvariga revisorn är allvarligt sjuk.

Han gjorde bedömningen att om han inte kvarstod som revisor skulle banken tappa båda sina revisorer och att undantagsregeln i punkt 290.150 i etikkoden därför kunde tillämpas. Det innebar att han kunde kvarstå under övergångsåret 2018.

Denna bedömning styrktes ytterligare av den arbetsfördelning som medrevisorn och han hade haft tidigare år. Huvuddelen av den detaljerade granskningen hade utförts av medrevisorn, men han själv hade deltagit i planeringen, granskat den upprättade revisionsdokumentationen och regelefterlevnaden och deltagit i utvärderingen och rapporteringen av revisionen. Det innebar att han och den revisor vid hans revisionsföretag som efterträdde medrevisorn var de enda vid revisionsföretaget med kunskap om uppdraget. Hans kollega hade dock främst sysslat med redovisningsfrågor. Och det var han själv som stod för kontinuiteten. Mot denna bakgrund bedömde han att punkt 290.150 i etikkoden var tillämpbar för att upprätthålla en godtagbar revisionskvalitet.

Han bedömde att oberoendet inte var något problem, dels genom att den andre revisorn som hade utfört merparten av detaljgranskningen avgick från uppdraget, dels genom att han under räkenskapsåret 2018 tog in duktiga medarbetare i revisionsteamet som tidigare inte hade deltagit i revisionen och alltså kunde tillföra nya perspektiv i revisionen.

Han känner till att det finns en EU-förordning som har strängare regler vad gäller krav på rotation. Enligt ett allmänt uttalande från Revisorsinspektionen stämmer etikkodens bestämmelser i de flesta fall väl överens med myndighetens praxis, dock att strängare svenska regler i förekommande fall ska tillämpas. Han vill dock ändå hävda att det förhållandet att han i detta fall, inte har brutit mot reglerna i etikkoden bör ses som en förmildrande omständighet.

IESBA står för International Ethics Standards Board for Accountants.

Etikkodens regler gällande revisorsrotation för räkenskapsår som inletts efter den 15 december 2018 finns numera i avsnitt 540, jfr punkterna R540.5, R540.7 och R540.7 A1.

En nyckelrevisor enligt definitionen i IESBAs etikkod är bl.a. den ansvariga revisorn, den person som är ansvarig för den uppdragsanknutna kvalitetskontrollen, samt eventuella andra ansvariga revisorer om sådana finns, i uppdragsteamet, som fattar viktiga beslut eller gör bedömningar om betydelsefulla frågor avseende revisionen av de finansiella rapporter om vilka revisionsföretaget ska göra ett uttalande.

3 Revisorsinspektionens bedömning

I artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning 537/2014/EU om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse (EUs revisorsförordning) anges att de definitioner som ska gälla i förordningen bl.a. är de som fastställs i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning (revisorsdirektivet).

En nyckelrevisor är, enligt artikel 2 p. 16 i revisorsdirektivet, bl.a. den eller de lagstadgade revisorer som för ett särskilt revisionsuppdrag har utsetts av ett revisionsföretag till att ha huvudansvaret för att utföra den lagstadgade revisionen för revisionsföretagets räkning eller den eller de lagstadgade revisorer som undertecknar revisionsberättelsen.

Ett företag av allmänt intresse är enligt revisorsdirektivet bl.a. ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 3.1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU, med undantag för kreditinstitut som avses i artikel 2 i det direktivet. Banken var ett sådant kreditinstitut som enligt revisorsdirektivet utgör ett företag av allmänt intresse.

Enligt artikel 17 p. 7 första stycket i EUs revisorsförordning ska den eller de nyckelrevisorer som är ansvariga för utförandet av en lagstadgad revision avsluta sin medverkan i uppdraget att utföra lagstadgad revision av det granskade företaget senast sju år efter datumet för deras utnämning. De får inte åter delta i en lagstadgad revision av det granskade företaget förrän tre år efter det att de avslutade sin medverkan. Enligt artikel 17 p. 8 första stycket ska revisionsuppdragets varaktighet i detta sammanhang räknas från och med det första räkenskapsår som omfattas av avtalet att utföra på varandra följande lagstadgade revisioner av samma företag av allmänt intresse.

A-son har varit nyckelrevisor i banken i enlighet med EU-förordningens definition genom att han har varit huvudansvarig revisor och undertecknat revisionsberättelsen. Hans uppdrag har avsett samtliga räkenskapsår 2011–2017. Detta innebär att han enligt EU-förordningens regler inte skulle ha deltagit i revisionen av banken räkenskapsåret 2018.

A-son har hänvisat till etikkodens regler för revisorsrotation. Etikkodens bestämmelser får framför allt sin betydelse i frågor som inte är föremål för någon bindande reglering nationellt eller på EU-nivå. Etikkoden kan också fungera som komplement till sådan bindande reglering. Detta kommer även till uttryck i etikkodens punkt R100.3 med tillämpningsanvisning 100.3 A1 där det anges att de eventuellt strängare krav som nationellt ställs upp i lag och föreskrifter har företräde framför kodens regler.4 Frågan om revisorsrotation regleras utförligt i EUs revisorsförordning, som är direkt tillämplig i Sverige, varför förordningens bestämmelser har företräde framför kodens. Punkt 290.150 i etikkoden var av detta skäl inte tillämplig.

Genom att fortsätta att vara nyckelrevisor i banken efter den maximala tid som EU-förordningens bestämmelser medger har A-son åsidosatt god revisorssed och därmed sina skyldigheter som revisor. Bristen i detta avseende är, mot bakgrund av att han har medverkat i en lagstadgad revision som han inte har varit behörig att delta i, allvarlig. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.

FARs kommentar

FAR konstaterar att detta är första gången som en revisor får kritik för att ha brutit mot rotationsreglerna i EUs revisorsförordning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...