Erinran för godtagande av datering av årsredovisning och revisionsberättelse fem dagar innan själva underskrifterna gjordes.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har öppnat detta ärende efter att ha tagit del av information rörande den auktoriserade revisorn A-son. Informationen gäller hennes revision av ett aktiebolag för räkenskapsåret 1 juli 2018–30 juni 2019. Bolagets årsredovisning för det aktuella räkenskapsåret är daterad den 27 december 2019. Även revisionsberättelsen är daterad med detta datum och innehåller inte någon modifiering, upplysning eller anmärkning.

2 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Hennes granskningsarbete genomfördes före den 20 december 2019 då hon hade ett möte med bolagets enda styrelseledamot, tillika aktieägare. Hon tog vid detta tillfälle upp med styrelseledamoten att det fanns en faktura i bokföringen som inte var korrekt periodiserad och att ingen ränta kostnadsförts avseende inlånat kapital, varför rättelse borde vidtas.

Bolaget anlitade en egen extern redovisningskonsult för den löpande redovisningen och redovisningsavdelningen på den revisionsbyrå vid vilken A-son är verksam för bokslut och årsredovisning. Det överlämnades åt redovisningsavdelningen att vidta de två mindre justeringarna som behövde göras, i enlighet med styrelseledamotens instruktioner.

Fredagen den 27 december 2019 avbröt hon sin julledighet och kom in till kontoret, eftersom det var bestämt att styrelseledamoten skulle komma in för underskrift av årsredovisningen. Hon gick igenom de gjorda ändringarna och signerade det som ännu inte signerats i revisionsprogrammet och dokumentationsverktyget. Samtliga handlingar som skulle skrivas under skrevs ut.

Styrelseledamoten uteblev från mötet och en ny tid bestämdes till efter helgen som pga. nyår blev först den 2 januari 2020. Samtliga handlingar som legat och väntat sedan den 27 december 2019 skrevs då under.

3 Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd

Dateringen av en revisionsberättelse bör enligt god revisionssed ligga i omedelbar eller nära anslutning till granskningsarbetets avslutande. I revisionsberättelsen får alltså inte anges ett datum som infaller innan revisorn har avslutat granskningsarbetet.1 Enligt International Standard on Auditing (ISA) 700 Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter p. 49 ska en revisionsberättelse dateras tidigast det datum när revisorn har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga bevis som grund för revisorsuttalandet om årsredovisningen, däribland bevis för att alla delar och upplysningar som utgör års- redovisningen har upprättats samt att de med vederbörlig befogenhet att göra det har försäkrat att de har tagit ansvar för årsredovisningen. Ett aktiebolags årsredovisning kan inte anses vara upprättad förrän den har undertecknats av bolagets samtliga styrelseledamöter (och i förekommande fall den verkställande direktören).

Både årsredovisningen och revisionsberättelsen är daterade den 27 december 2019. Det framgår dock av A-sons egna uppgifter att båda dessa handlingar undertecknades först den 2 januari 2020. Genom att godta att både årsredovisningen och revisionsberättelsen åsattes felaktiga datum har hon åsidosatt god revisionssed. Det som hon har anfört om skälen för dateringarna medför ingen annan bedömning.

A-son ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en erinran.

Jfr 9 kap. 29 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

FARs kommentar

RI har flera gånger tidigare markerat att man ser allvarligt på antedatering av handlingar. Ärendet väcker ändå en del frågor främst angående vad som gäller för dateringen av årsredovisningen. Enligt 2 kap. 7 § sista stycket årsredovisningslagen ska årsredovisningen innehålla uppgift om den dag den undertecknades. I det aktuella ärendet rörde det sig om handlingar som var helt färdigställda och daterade några dagar innan de skrevs under, varför RIs kritik är logisk. Man bör dock beakta att enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisningen ska det datum som anges på årsredovisningen vara det datum då styrelsen behandlar och beslutar om årsredovisningen (detta gäller både för K2 och K3). Detta är inte alltid samma dag som samtliga styrelseledamöter skriver under årsredovisningen, utan ibland sker en fördröjning. Om styrelsen har fattat beslut om årsredovisningen borde det därför inte alltid vara fel av revisorn att acceptera en tidigare datering av årsredovisningen om detta överensstämmer med styrelsens beslut om att anta årsredovisningen. Som man får förstå RIs beslut tog dock inte styrelseledamoten i det aktuella ärendet del av årsredovisningen förrän i samband med undertecknandet, varför den knappast kan anses ha antagits av styrelsen dessförinnan. Dateringen var i så fall felaktig oavsett om man utgår från ordalydelsen i årsredovisningslagen eller från Bokföringsnämndens allmänna råd. Att revisionsberättelsen aldrig kan dateras innan samtliga styrelseledamöter och eventuell VD har skrivit under årsredovisningen är i linje med RI:s praxis ifråga om datering av revisionsberättelsen.