Revisorsinspektionens förhandsbesked

Dnr 2020-758

(2020-06-26)

Förhandsbesked att en auktoriserad revisor får äga och förvalta ett mindre flerfamiljshus trots att revisorn har revisionskunder inom fastighetsbranschen.

FAR har kommenterat detta förhandsbesked. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Auktoriserade revisorn A-son har ansökt om förhandsbesked enligt 25 § revisorslagen (2001:883) om huruvida han kan äga och förvalta en fastighet med ett flerfamiljshus antingen privat eller genom bolag.

2 A-sons uppgifter i ansökan

Av A-sons ansökan och kompletterande uppgifter i ärendet framgår följande.

Han avser att antingen privat eller via ett bolag förvärva en fastighet med ett flerfamiljshus bestående av två-fyra lägenheter, varav han själv skulle vilja bo i en. Intäkterna från de övriga tre lägenheterna skulle inte överstiga 500 tkr och ingen av hyresgästerna skulle vara hans revisionskund. Uthyrning skulle ske endast till privatpersoner.

Han äger i dag ett revisionsföretag tillsammans med sin far. Revisionsföretaget har sin verksamhet i G-stad. Det utför revision åt kunder inom olika branscher, däribland fastighetsbolag. Fastighetsbolagen äger fastigheter både i och utanför G-stad men deras verksamhet avser förvaltning av större hyresfastigheter eller kommersiella fastigheter, dvs. inte den typ av flerfamiljshus som A-son själv önskar förvärva.

Ägandet och förvaltandet av fastigheten skulle ske antingen privat eller inom ett sidoordnat bolag i vilket det inte skulle bedrivas någon revisionsverksamhet. Ett sådant sidoordnat bolag skulle ägas av honom själv.

3 Revisorsinspektionens bedömning

Enligt 25 § första stycket revisorslagen får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet eller utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. I andra stycket samma paragraf anges att Revisorsinspektionen på ansökan av en revisor ska meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket.

Av revisorslagens förarbeten framgår att sidoverksamhet i form av omfattande affärsverksamhet regelmässigt utgör ett hot mot revisorns opartiskhet och självständighet.1 Av förarbetena kan även utläsas att revisorns intressenter överhuvudtaget inte ska behöva räkna med att en revisor innehar sidouppdrag som kan gå ut över eller komma i konflikt med revisionsuppdraget.2

Såvitt framgår av den beskrivning som A-son har lämnat i ansökan om förhandsbesked och genom kompletterande uppgifter så avser han förvärva en fastighet på vilken det finns ett flerfamiljshus. Han avser själv att bo i en av lägenheterna och hyra ut de övriga. Revisorsinspektionen konstaterar att innehavet av en sådan fastighet med hänsyn till det begränsade antalet hyreslägenheter och värdet av de prognostiserade intäkterna från dessa inte kan anses utgöra sådan omfattande affärsverksamhet som omnämns i förarbetena.3

De fastighetsbolag som A-son har som revisionskunder är förvisso delvis verksamma på den ort där han avser att förvärva en fastighet, men den förvaltning som bolagen uppges bedriva rör större och kommersiella fastigheter. Han avser inte heller hyra ut lägenheter till sina revisionskunder. Revisorsinspektionen konstaterar därför att innehavet av fastigheten inte heller till sin art rubbar förtroendet för hans opartiskhet och självständighet.4

Sammanfattningsvis bedömer Revisorsinspektionen att den aktuella sidoverksamheten, som den har beskrivits i ansökan, är förenlig med 25 § första stycket revisorslagen. A-son kan därför såväl privat som genom ett från revisionsföretaget sidoordnat bolag äga och förvalta en flerfamiljsfastighet.

Revisorsinspektionens förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar de frågor som beskedet avser.

Se prop. 2000/01:146, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 53–55 och 106–107.

Se prop. 2000/01:46 s. 55.

Jfr Revisorsinspektionens beslut den 16 december 2016, dnr 2016–1326.

Jfr Revisorsinspektionens beslut den 17 april 2020, dnr 2020–0139.

FARs kommentar

En kvalificerad revisor får bedriva viss affärsverksamhet vid sidan av sin revisionsverksamhet under förutsättning att affärsverksamheten inte är omfattande och inte ger upphov till intressen som kan komma i konflikt med revisorns uppdrag. I detta fall hade revisorn revisionskunder i fastighetsbranschen men hans eget fastighetsinnehav ansågs, då denna affärsverksamhet inte var omfattande, inte komma i konflikt med revisorns revisionsuppdrag inom fastighetsbranschen som avsåg större företag med annan inriktning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...