Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2020-883

(2020-09-18)

Erinran för att revisorn inte genomgått föreskriven fortbildning (60 av 100 timmar).

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Auktoriserade revisorn A-son ansökte den 6 april 2020 hos Revisorsinspektionen om fortsatt auktorisation som revisor. Under ärendets handläggning uppkom frågan om hon hade uppfyllt kraven på fortbildning i 6 § förordningen (1995:665) om revisorer (revisorsförordningen) och 13 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet1 (verksamhetsföreskrifterna). Med anledning av denna fråga har Revisorsinspektionen öppnat detta ärende.

Före den 1 juli 2018 fanns motsvarande bestämmelser i 5 § Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

2 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Antal timmar genomförd verifierbar fortbildning under den femårsperiod som närmast föregick ansökan uppgår till 60 timmar. Hon var föräldraledig vid två tillfällen under den aktuella femårsperioden, först 23 april 2015 till 1 september 2016 och sedan 10 maj 2017 till 1 september 2018. Hon har därefter arbetat heltid.

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av 3 och 6 §§ revisorsförordningen framgår att en revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som krävs för att utföra lagstadgad revision i företag av olika storlek och med olika slags verksamhet. Kravet på fortbildning preciseras närmare i 13 § verksamhetsföreskrifterna. Där anges att fortbildningen, under den femårsperiod som närmast föregår en ansökan om fortsatt auktorisation eller godkännande, ska omfatta minst 100 verifierbara timmar.

Av utredningen framgår att A-son har genomgått 60 timmars verifierbar fortbildning. Revisorsinspektionen noterar att det av hennes ansökan om fortsatt auktorisation bland annat framgår att hon inte har genomgått någon verifierbar fortbildning alls under år 2019, dvs. kalenderåret efter det att hon hade återgått i heltidsarbete efter den senaste föräldraledigheten.

Kravet i verksamhetsföreskrifterna på 100 verifierbara timmar omfattar en femårsperiod. Det finns därför goda möjligheter för en revisor att planera sin tid så att kravet kan uppfyllas, även om hinder i form av t.ex. föräldraledighet skulle föreligga för en inte obetydlig del av tiden.

Genom att inte genomgå föreskriven fortbildning har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hon ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

Det noteras att en revisor förutsätts planera för att uppfylla kraven på fortbildning även om han eller hon är föräldraledig under en stor del av den aktuella femårsperioden.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...