Erinran för att revisorn inte genomgått föreskriven fortbildning (60 av 100 timmar).

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Auktoriserade revisorn A-son ansökte den 6 april 2020 hos Revisorsinspektionen om fortsatt auktorisation som revisor. Under ärendets handläggning uppkom frågan om hon hade uppfyllt kraven på fortbildning i 6 § förordningen (1995:665) om revisorer (revisorsförordningen) och 13 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet1 (verksamhetsföreskrifterna). Med anledning av denna fråga har Revisorsinspektionen öppnat detta ärende.

Före den 1 juli 2018 fanns motsvarande bestämmelser i 5 § Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

2 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Antal timmar genomförd verifierbar fortbildning under den femårsperiod som närmast föregick ansökan uppgår till 60 timmar. Hon var föräldraledig vid två tillfällen under den aktuella femårsperioden, först 23 april 2015 till 1 september 2016 och sedan 10 maj 2017 till 1 september 2018. Hon har därefter arbetat heltid.

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av 3 och 6 §§ revisorsförordningen framgår att en revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som krävs för att utföra lagstadgad revision i företag av olika storlek och med olika slags verksamhet. Kravet på fortbildning preciseras närmare i 13 § verksamhetsföreskrifterna. Där anges att fortbildningen, under den femårsperiod som närmast föregår en ansökan om fortsatt auktorisation eller godkännande, ska omfatta minst 100 verifierbara timmar.

Av utredningen framgår att A-son har genomgått 60 timmars verifierbar fortbildning. Revisorsinspektionen noterar att det av hennes ansökan om fortsatt auktorisation bland annat framgår att hon inte har genomgått någon verifierbar fortbildning alls under år 2019, dvs. kalenderåret efter det att hon hade återgått i heltidsarbete efter den senaste föräldraledigheten.

Kravet i verksamhetsföreskrifterna på 100 verifierbara timmar omfattar en femårsperiod. Det finns därför goda möjligheter för en revisor att planera sin tid så att kravet kan uppfyllas, även om hinder i form av t.ex. föräldraledighet skulle föreligga för en inte obetydlig del av tiden.

Genom att inte genomgå föreskriven fortbildning har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hon ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

Det noteras att en revisor förutsätts planera för att uppfylla kraven på fortbildning även om han eller hon är föräldraledig under en stor del av den aktuella femårsperioden.