Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2020-1266

(2020-12-18)

Erinran för att revisorn åtagit sig ett revisionsuppdrag i en ideell förening där en kollega vid revisionsföretaget var styrelseledamot och skötte redovisningen.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Bakgrund

Revisorsinspektionen har tagit emot information rörande A-sons uppdrag som revisor i en ideell förening och har med anledning av informationen öppnat detta tillsynsärende.

I föreningens stadgar anges att räkenskaperna och förvaltningen ska granskas av en godkänd revisor. A-son var föreningens revisor för verksamhetsåren 2017-2019. Under samtliga tre år var en person, som är anställd som redovisningskonsult hos samma revisionsföretag som A-son arbetar vid, ledamot av föreningens styrelse (kassör). Denna person (nedan kollegan) skötte också föreningens redovisning.

Revisorsinspektionen har förelagt A-son att redogöra för hur hon bedömde sin opartiskhet och självständighet i revisionsuppdraget och att ge in sina dokumenterade oberoendeanalyser för de tre åren.

2 Utredningen i ärendet

Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Det är fråga om en liten ideell förening med en till omfattningen blygsam verksamhet och det är enbart kravet i stadgarna som medför att föreningen måste välja en auktoriserad eller godkänd revisor.

Hon övertog uppdraget, som var ett rent revisionsuppdrag, från en annan revisor i samma revisionsföretag i samband med att denne gick i pension. Revisionsföretaget har totalt ca 85 personer anställda, därav 18 vid det kontor där hon själv och den aktuella kollegan är verksamma. Kollegan hade haft sina uppdrag för föreningen i flera år.

Vid bedömningen av sitt oberoende som revisor beaktade hon att kollegan skötte sina uppdrag för föreningen ideellt vid sidan av sin anställning hos revisionsföretaget. Kollegan hade inte heller något ekonomiskt intresse i föreningen. Hon och kollegan hade en rent yrkesmässig relation och umgicks inte privat.

Revisorns dokumentation

A-sons uppgifter stöds av hennes dokumenterade oberoendeanalyser av vilka också framgår att hon innan hon accepterade uppdraget år 2017 diskuterade frågorna kring kollegans uppdrag för föreningen med revisionsföretagets kvalitetsansvarige. Det framgår vidare av dokumentationen för samtliga år att kollegan inte på något sätt deltog i revisionen av föreningen och inte ingick i revisionsföretagets ledning och att A-son inte hade någon arbetsledande funktion för sin kollega. Vid eventuella tveksamheter i revisionen skulle, enligt dokumentationen, en s.k. second opinion hämtas in från en annan kvalificerad revisor.

Mot nu angiven bakgrund gjorde A-son bedömningen att hon kunde inneha revisionsuppdraget i föreningen.

3 Revisorsinspektionens bedömning

En revisor ska enligt 21 a § revisorslagen (2001:883) för varje uppdrag i sin revisionsverksamhet pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. I paragrafens första stycke 1 anges ett antal typsituationer där utgångspunkten är att revisorn måste avböja eller avsäga sig uppdraget. Förutom i de särskilt angivna typsituationerna ska revisorn enligt första stycket 2 (den s.k. generalklausulen) avböja eller avsäga sig uppdraget om det finns något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Revisorn behöver dock, enligt paragrafens andra stycke, inte avböja eller avsäga sig uppdraget om det i det enskilda fallet förekommer sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Syftet med bestämmelserna är att trygga att en revisor inte bara är utan också för omgivningen framstår som opartisk och självständig (synbart oberoende).1

A-son har i egenskap av auktoriserad revisor accepterat och innehaft revisionsuppdraget i föreningen samtidigt som en kollega till henne vid revisionsföretaget var styrelseledamot i föreningen och skötte dess redovisning. Enligt Revisorsinspektionens mening var dessa omständigheter sådana att de kunde ge en utomstående betraktare anledning att ifrågasätta A-sons opartiskhet och självständighet. Det förelåg därmed en presumtion för att hon inte kunde inneha uppdraget. Det som hon har uppgett och dokumenterat om förhållandena i föreningen och revisionsföretaget, den närmare innebörden av kollegans uppdrag och dennes intressen i föreningen samt om möjligheten att vid behov inhämta en

s.k. second opinion utgör inte sådana särskilda omständigheter eller åtgärder som har kunnat bryta denna presumtion. Genom att under dessa omständigheter ändå åta sig revisionsuppdraget och inneha det under tre verksamhetsår har hon åsidosatt god revisorssed.

A-son ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att omständigheterna är sådana att det är tillräckligt att, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen, ge henne en erinran.

Jfr prop. 2000/01:146, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 57 och 66.

FARs kommentar

RI har inte närmare kommenterat att påföljdsvalet stannat vid en erinran utan hänvisar allmänt till "omständigheterna". Man får anta att en sådan omständighet var att det rörde sig om en ideell förening vars revision inte omfattades av revisionslagen. En annan omständighet som beaktades kan möjligen ha varit att kollegan skötte sina uppdrag för föreningen ideellt vid sidan av sin anställning hos revisionsföretaget.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...