Erinran för att revisorn åtagit sig ett revisionsuppdrag i en ideell förening där en kollega vid revisionsföretaget var styrelseledamot och skötte redovisningen.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Bakgrund

Revisorsinspektionen har tagit emot information rörande A-sons uppdrag som revisor i en ideell förening och har med anledning av informationen öppnat detta tillsynsärende.

I föreningens stadgar anges att räkenskaperna och förvaltningen ska granskas av en godkänd revisor. A-son var föreningens revisor för verksamhetsåren 2017-2019. Under samtliga tre år var en person, som är anställd som redovisningskonsult hos samma revisionsföretag som A-son arbetar vid, ledamot av föreningens styrelse (kassör). Denna person (nedan kollegan) skötte också föreningens redovisning.

Revisorsinspektionen har förelagt A-son att redogöra för hur hon bedömde sin opartiskhet och självständighet i revisionsuppdraget och att ge in sina dokumenterade oberoendeanalyser för de tre åren.

2 Utredningen i ärendet

Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Det är fråga om en liten ideell förening med en till omfattningen blygsam verksamhet och det är enbart kravet i stadgarna som medför att föreningen måste välja en auktoriserad eller godkänd revisor.

Hon övertog uppdraget, som var ett rent revisionsuppdrag, från en annan revisor i samma revisionsföretag i samband med att denne gick i pension. Revisionsföretaget har totalt ca 85 personer anställda, därav 18 vid det kontor där hon själv och den aktuella kollegan är verksamma. Kollegan hade haft sina uppdrag för föreningen i flera år.

Vid bedömningen av sitt oberoende som revisor beaktade hon att kollegan skötte sina uppdrag för föreningen ideellt vid sidan av sin anställning hos revisionsföretaget. Kollegan hade inte heller något ekonomiskt intresse i föreningen. Hon och kollegan hade en rent yrkesmässig relation och umgicks inte privat.

Revisorns dokumentation

A-sons uppgifter stöds av hennes dokumenterade oberoendeanalyser av vilka också framgår att hon innan hon accepterade uppdraget år 2017 diskuterade frågorna kring kollegans uppdrag för föreningen med revisionsföretagets kvalitetsansvarige. Det framgår vidare av dokumentationen för samtliga år att kollegan inte på något sätt deltog i revisionen av föreningen och inte ingick i revisionsföretagets ledning och att A-son inte hade någon arbetsledande funktion för sin kollega. Vid eventuella tveksamheter i revisionen skulle, enligt dokumentationen, en s.k. second opinion hämtas in från en annan kvalificerad revisor.

Mot nu angiven bakgrund gjorde A-son bedömningen att hon kunde inneha revisionsuppdraget i föreningen.

3 Revisorsinspektionens bedömning

En revisor ska enligt 21 a § revisorslagen (2001:883) för varje uppdrag i sin revisionsverksamhet pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. I paragrafens första stycke 1 anges ett antal typsituationer där utgångspunkten är att revisorn måste avböja eller avsäga sig uppdraget. Förutom i de särskilt angivna typsituationerna ska revisorn enligt första stycket 2 (den s.k. generalklausulen) avböja eller avsäga sig uppdraget om det finns något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Revisorn behöver dock, enligt paragrafens andra stycke, inte avböja eller avsäga sig uppdraget om det i det enskilda fallet förekommer sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Syftet med bestämmelserna är att trygga att en revisor inte bara är utan också för omgivningen framstår som opartisk och självständig (synbart oberoende).1

A-son har i egenskap av auktoriserad revisor accepterat och innehaft revisionsuppdraget i föreningen samtidigt som en kollega till henne vid revisionsföretaget var styrelseledamot i föreningen och skötte dess redovisning. Enligt Revisorsinspektionens mening var dessa omständigheter sådana att de kunde ge en utomstående betraktare anledning att ifrågasätta A-sons opartiskhet och självständighet. Det förelåg därmed en presumtion för att hon inte kunde inneha uppdraget. Det som hon har uppgett och dokumenterat om förhållandena i föreningen och revisionsföretaget, den närmare innebörden av kollegans uppdrag och dennes intressen i föreningen samt om möjligheten att vid behov inhämta en

s.k. second opinion utgör inte sådana särskilda omständigheter eller åtgärder som har kunnat bryta denna presumtion. Genom att under dessa omständigheter ändå åta sig revisionsuppdraget och inneha det under tre verksamhetsår har hon åsidosatt god revisorssed.

A-son ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att omständigheterna är sådana att det är tillräckligt att, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen, ge henne en erinran.

Jfr prop. 2000/01:146, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 57 och 66.

FARs kommentar

RI har inte närmare kommenterat att påföljdsvalet stannat vid en erinran utan hänvisar allmänt till "omständigheterna". Man får anta att en sådan omständighet var att det rörde sig om en ideell förening vars revision inte omfattades av revisionslagen. En annan omständighet som beaktades kan möjligen ha varit att kollegan skötte sina uppdrag för föreningen ideellt vid sidan av sin anställning hos revisionsföretaget.