Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en varning.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information rörande auktoriserade revisorn A-sons uppdrag som revisor i en ideell förening som bedriver idrottsverksamhet. Informationen har gett inspektionen anledning att öppna detta ärende. I ärendet behandlas A-sons granskning av de finansiella anläggningstillgångar som föreningen redovisade i årsredovisningen för räkenskapsåret 1 maj 2019 – 30 april 2020.

Årsredovisningen för föreningen upprättades med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I revisionsberättelsen, som är daterad den 2 juni 2020, har A-son under rubriken Väsentlig osäkerhetsfaktor anfört följande. ”Föreningens balansräkning utvisar att det egna kapitalet är förbrukat. Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamhet på att föreningens kassalikviditet är 35 procent, dvs. föreningen kan inte betala löpande skulder. Under året har föreningen haft likviditetsproblem. Styrelsen uppmanas vidta åtgärder för att komma till rätta med likviditeten och att noggrant följa likviditetsutvecklingen genom likviditetsprognoser. Vi erinrar även styrelsen om dess skyldigheter beträffande de förpliktelser som uppkommer i föreningen.” Revisionsberättelsen är i övrigt utan modifieringar, upplysningar och anmärkningar.

2 Granskningen av finansiella anläggningstillgångar (aktier i intressebolag)

Av årsredovisningen framgår följande.

Föreningen redovisade en balansomslutning om 4,3 mnkr och ett negativt eget kapital om 1,4 mnkr.

De finansiella anläggningstillgångarna redovisades till 1 228 tkr, vilket motsvarade 29 procent av balansomslutningen. Föregående räkenskapsår hade posten redovisats till 440 tkr. Av en not framgår att hela förändringen av det redovisade värdet var hänförlig till en uppskrivning av ett aktieinnhav i ett bolag (nedan intressebolaget). Det aktieinnehavet hade tidigare redovisats till 282,5 tkr men värderades nu till 1 070 tkr; uppskrivning hade alltså skett med 787,5 tkr. Därutöver redovisades ett (oförändrat) aktieinnehav om 158 tkr avseende aktier i ett annat bolag.

I förvaltningsberättelsen anges att aktieinnehavet i intressebolaget hade uppvärderats med 787 tkr till det marknadsvärde som årligen åsätts av bolagsstämman i intressebolaget.

Av revisionsdokumentationen framgår följande.

I revisionsdokumentationen finns antecknat att det bokförda värdet och anskaffnings- värdet av aktierna i intressebolaget uppgår till 282,5 tkr och att värdet efter gjord uppskrivning uppgår till 1 070 tkr. Det har vidare antecknats att uppskrivningen är gjord till marknadsvärdet, att detta baseras på de senaste aktieaffärerna och att värdet även är åsatt i protokoll i intressebolaget. I anteckningarna konstateras att föreningen fakturerat intressebolaget 357 tkr (föregående år 363 tkr) och att avkastningsvärdet är högt. A-son har också noterat att uppskrivning skett enligt K3-regelverket för aktiebolag och ekonomiska föreningar och – som anteckningen får förstås – att han inte kan se något hinder mot att även ideella föreningar gör sådana uppskrivningar.

A-son har uppgett följande.

Föreningen ägde 1 070 aktier i intressebolaget. De övriga aktieägarna var elva idrotts- klubbar i staden. Intressebolaget skulle bl.a. sälja arenanamn till vilka bolaget har namn- rättigheter. Marknadsvärdet av aktierna i intressebolaget var 1 tkr per aktie. Marknads- värdet åsattes varje år på årsstämman i intressebolaget och motsvarade vad idrotts- klubbarna fick betala vid förvärv av aktier. Föreningens bokförda värde av aktierna uppgick till 1 070 tkr. Avkastningen på aktierna erhölls genom att föreningen fakturerade intressebolaget sin ägarandel av omsättningen i intressebolaget, vilket under räkenskapsåret 2019/2020 var 357 tkr. Han accepterade marknadsvärdet av aktierna sedan han gjort en avkastningsvärdering.

Den uppskrivning med 787,5 tkr som hade gjorts redovisades i förvaltningsberättelsen, i eget kapitalförändring och i not. Av förvaltningsberättelsen och balansräkningen framgick att det egna kapitalet är förbrukat. Han upplyste i revisionsberättelsen om att det förelåg en väsentlig osäkerhetsfaktor.

Det kan inte ha undgått någon läsare av årsredovisningen att det hade skett en uppskrivning och att föreningen hade ekonomiska problem. Han har tolkat det som att det är tillåtet att göra denna typ av uppskrivning i en ideell förening om K3-regelverket tillämpas.

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 4 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554) får ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 4 kap. 3 §, 4 § första stycket, 5 § första-tredje styckena och 12 § skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.

Bestämmelsen i årsredovisningslagen om uppskrivning av anläggningstillgångar omfattar aktiebolag och ekonomiska föreningar. Den gäller alltså inte ifråga om ideella föreningar. Det fanns därför inget utrymme för föreningen att skriva upp värdet av aktierna i intressebolaget. Det som A-son har anfört om skälen för uppskrivningen och om vilka upplysningar som lämnades i årsredovisningen föranleder ingen annan bedömning.

Med hänsyn till att posten Finansiella anläggningstillgångar var väsentlig saknade A-son därför grund för att tillstyrka fastställandet av föreningens balansräkning. Genom att ändå göra detta har han åsidosatt god revisionssed. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Det som ligger honom till last är allvarligt. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.

FARs kommentar

I detta ärende har en ideell förening skrivit upp värdet på aktier i ett intressebolag. RI gör här tolkningen att regelverket kring uppskrivning av anläggningstillgångar inte gäller ideella föreningar utan endast AB och ek för. Det är alltså viktigt att revisorn noga analyserar huruvida regelverk är korrekt tillämpade för olika organisationsformer.