FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

A-son ansökte den 14 maj 2021 hos Revisorsinspektionen om fortsatt auktorisation som revisor (dnr 2021–0718). Under ärendets handläggning uppkom frågan om han hade uppfyllt kravet på fortbildning i 6 § förordningen (1995:665) om revisorer (revisorsförordningen) och 13 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (verksamhetsföreskrifterna). Med anledning av detta har Revisorsinspektionen öppnat detta ärende.

2 Utredningen i ärendet

Av utredningen i ärendet framgår att A-son hade genomfört 77 timmars fortbildning under den femårsperiod som föregick hans ansökan om fortsatt auktorisation. Som skäl till att han inte nått upp till de 100 timmar som krävs enligt verksamhetsföreskrifterna har han angett att han under perioden april-oktober 2017 var heltidssjukskriven och att han därefter arbetade endast 50 procent.

Av det underlag som A-son har skickat in framgår att han genomgick 16 fortbildningstimmar under år 2016 och att resterande 61 timmar genomgicks från hösten 2017 och framåt.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Han är verksam i en mindre revisionsbyrå med endast två kvalificerade revisorer. Med hänsyn till att han därmed är ansvarig och påskrivande revisor i ett relativt stort antal revisionsklienter har hans tillgängliga arbetstid till stor del gått åt till att fullgöra revisionsuppdragen. Det kan också noteras att av de 77 verifierbara fortbildningstimmarna avser endast sex timmar år 2017, dvs. det år han blev sjuk, varefter antalet fortbildningstimmar ökade igen.

Före sjukdomsfallet i april 2017 genomförde han regelmässigt fortbildning med ca 40 verifierbara timmar per år. Hans avsikt var att fortsätta i samma omfattning även under den aktuella tidsperioden och det hade också skett om inte sjukdomen med åtföljande sjukskrivning hade inträffat.

Enligt Revisorsinspektionens information om fortbildning för revisorer är FAR:s rekommendation i etikfrågor EtikR 4 Vidareutbildning vägledande för bl.a. omfattningen av fortbildningskravet. I rekommendationen (punkt 3.1) anges kravet på s.k. verifierbar vidareutbildning till 60 timmar per treårsperiod, vilket överensstämmer med Revisorsinspektionens krav på 100 verifierbara timmar per femårsperiod (punkt 3.7). I punkt 3.2 EtikR 4 sägs vidare att vid längre uppehåll i yrkesutövningen, som exempelvis vid sjukskrivning, kan undantag från timkraven göras samt att medlemmen då bör kunna visa att han eller hon i sin planering av vidareutbildningen har kompenserat för uppehållet så att timkravet i möjligaste mån uppfylls.

Han själv och den revisionsbyrå där han är verksam är medlemmar i FAR och alltså underkastade FAR:s regelverk och tillsyn. Under perioden november 2020 – januari 2021 genomförde FAR en sedvanlig kvalitetskontroll av revisionsbyrån med godkänt resultat. Vid denna kvalitetskontroll granskades bl.a. om kravet på vidareutbildning var uppfyllt. FAR:s kvalitetskontrollant godkände därvid hans vidareutbildning, som uppgick till drygt 50 procent av kravet.

Han har successivt ökat sin arbetstid, som numera uppgår till 75 procent. Han har därmed också kunnat utöka fortbildningsinsatserna till tidigare nivå. Vad gäller hösten och vintern 2021–2022 har han hittills bokat fyra fortbildningsdagar hos FAR om totalt cirka 27 timmar. Några av dessa har redan genomförts.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av 3 och 6 §§ revisorsförordningen framgår att en revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som krävs för att utföra lagstadgad revision i företag av olika storlek och med olika slags verksamhet. Kravet på fortbildning preciseras närmare i 13 § verksamhetsföreskrifterna. Där framgår att revisorer i den omfattning som följer av god revisorssed ska genomgå fortbildning. Fortbildningen ska, under den femårsperiod som närmast föregår en ansökan om fortsatt auktorisation eller godkännande, omfatta minst 100 verifierbara timmar.

Av utredningen framgår att A-son under den aktuella perioden genomgick endast 77 timmar verifierbar fortbildning. Han har uppgett att det var av hälsoskäl som han inte uppfyllde kravet på 100 timmar men att han från hösten 2017 till slutet av år 2020 genomgick 61 timmars fortbildning, vilket överstiger de 60 verifierbara timmar per treårsperiod som följer av FAR:s EtikR 4.

Revisorsinspektionen konstaterar att kravet i verksamhetsföreskrifterna på 100 verifierbara timmar omfattar en femårsperiod. Det finns därför goda möjligheter för en revisor att planera sin tid så att kravet kan uppfyllas, även om hinder i form av t.ex. sjukdom skulle föreligga för en inte obetydlig del av tiden. Den omständigheten att A-son under år 2021 har genomgått fortbildning förändrar inte denna bedömning, eftersom kravet avser den femårsperiod som närmast föregick hans ansökan om fortsatt auktorisation.

Genom att inte genomgå föreskriven fortbildning har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

Revisorn får en erinran på grund av att han inte fullgjort kraven på 100 timmar verifierbar utbildning under fem år. I det aktuella fallet har revisorn varit helt eller delvis sjukskriven under delar av femårsperioden. RI menar att revisorn trots det ska planera för att genomföra utbildning enligt kraven på fortbildning.

Utbildning är viktigt för att revison ska bibehålla och utveckla sin kompetens. Vid frånvaro, och även i övrigt är det viktigt att utbildning prioriteras.