FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser de revisorsyttranden som han har avgett för ett aktiebolag (A-bolaget) enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021. Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

A-bolaget ansökte om omställningsstöd för stödperioderna augusti–oktober 2020, november–december 2020 och januari–februari 2021. I ansökningarna redovisade bolaget fasta kostnader för hyra och leasing med följande belopp:

  • Augusti–oktober 2020: 534 239 kr

  • November–december 2020: 372 852 kr

  • Januari–februari 2021: 341 238 kr

Enligt Skatteverket innefattade beloppen hyreskostnader som hade fakturerats av två andra bolag inom samma koncern, B-bolaget och C-bolaget. Dessa kostnader utgjorde därför inte fasta kostnader i den mening som avses i förordningen om omställningsstöd för augusti 2020 – september 2021 och berättigade därmed inte till omställningsstöd.

Skatteverket har påtalat att A-son i de revisorsyttranden som bifogades bolagets ansökningar uttalade att han hade granskat ett urval bestående av de 15 största fakturorna avseende de fasta kostnader som låg till grund för det sökta omställningsstödet och att han intygade att dessa fakturor uppfyllde förordningens definition av fasta kostnader.

3 Utredningen i ärendet

I A-sons dokumentationen finns en kalkyl för beräkning av omställningsstöd, hämtad från Skatteverkets webbplats. Där finns också uppdragsbrev, ett skriftligt uttalande från företagsledningen (i detta fall verkställande direktör och ekonomichef), resultatrapporter för de aktuella perioderna avseende räkenskapsåren 2019 och 2020 samt kopior av granskade fakturor. Bland fakturorna finns fakturor som avser koncerninterna hyreskostnader för samtliga perioder som ansökningarna om omställningsstöd avsåg.

A-son har uppgett följande.

Bakgrundsbeskrivningen som Skatteverket har lämnat är korrekt. Detsamma gäller Skatteverkets iakttagelse att beräkningen av fasta kostnader var felaktig på grund av att bolaget hade inkluderat hyra som erlagts till andra koncernbolag. Både bolagets verkställande direktör och han själv förbisåg detta faktum.

De fastigheter där A-bolaget bedriver sin verksamhet ägdes åren 1983–2019 av A-bolaget. I samband med en omstrukturering år 2019 flyttades ägandet av fastigheterna till B-bolaget respektive C-bolaget. Dessa båda bolag ingår i samma koncern som A-bolaget.

Den verkställande direktören i A-bolaget hade i sin sammanställning av fasta kostnader inkluderat hyreskostnader som erlagts till B-bolaget och C-bolaget (totalt bestod koncernen av ca 30 bolag). Om det hade uppmärksammats att hyreskostnaderna inte kvalificerade för beräkning av omställningsstöd, skulle bolaget inte ha inkluderat dessa i ansökningarna. Den verkställande direktören hade ingen insyn i hela koncernstrukturen och det var ett misstag att de interna hyreskostnaderna kom med.

Eftersom Skatteverket avslog ansökningarna på annan grund, kom något omställningsstöd inte att beviljas eller betalas ut på grund av de felaktiga revisorsintygen.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13–15 §§. Av 14 § 5 framgår att som fasta kostnader räknas inte kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

Eftersom det belopp som A-son uttalade sig om i sina revisorsyttranden innefattade kostnader som inte utgjorde fasta kostnader i förordningens mening, var revisorsyttrandena felaktiga. Den omständigheten att Skatteverket inte betalade ut något omställningsstöd med anledning av ansökningarna saknar i detta sammanhang betydelse.

Genom att avge felaktiga revisorsyttranden har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

I sex ärenden som behandlades den 17 december 2021 har revisorn fått en erinran för brister i samband med granskning/yttranden om omställningsstöd. I två av fallen rör det uppenbara felaktigheter i granskningarna. För övriga fyra fall gäller det kostnader som fakturerats från bolag i samma koncern som tagits med i ansökan. Två av ärendena avser revision och två ärenden avser granskning enligt särskild överenskommelse.

I sak är det klart att kostnader som faktureras från koncernföretag inte får ingå i de fasta kostnaderna även om det i ett par ärenden förs diskussioner om tolkningen av dessa nya regler. Ärendena är dock intressanta ur ett granskningsperspektiv. Omställningsstöd söks per juridisk person. Om ansökan överstiger vissa belopp så ska ett yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor lämnas.

RIs beslut visar på vikten av att vara noggrann i all granskning som revisorn utför. I många granskningar av omställningsstöd har revisorn vetat om eller noterat koncernrelationer och påtalat detta för den sökande som ändrat i sin ansökan. I andra fall, så som de ärenden som RI behandlat, har både företagsledningen och revisorn av olika skäl missat koncernförhållandena.