FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Beslut: Revisorsinspektionen ger godkände revisorn A-son en varning.

1 Bakgrund

Revisorsinspektionen har tagit emot information om A-sons uppdrag som revisor i ett aktiebolag. Informationen har föranlett inspektionen att öppna detta tillsynsärende. Ärendet avser utformningen av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018.

Revisionsberättelsen innehåller flera oförenliga uppgifter.

I den del som avser rapportering över årsredovisningen har A-son, under rubriken Uttalanden, angett att årsredovisningen enligt hans uppfattning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, att den i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Han har i anslutning till det tillstyrkt fastställande av resultat- och balansräkningarna.

Under de två följande rubrikerna, Grund för att avstå från uttalanden samt Inga uttalanden görs, har han angett att balansräkningen innehåller en post vars värde han inte har kunnat bedöma och att han därför inte kan uttala sig om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, om den ger en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning och resultat eller om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Han har därefter angett att han varken kan till- eller avstyrka fastställande av resultat- och balansräkningarna.

I den del av revisionsberättelsen som avser rapportering om andra krav enligt lagar och andra författningar har A-son, under rubriken Uttalanden, tillstyrkt styrelsens förslag beträffande disposition av bolagets förlust. Under två andra rubriker, Grund för att avstå från uttalande och Inga uttalanden görs respektive uttalande, har han hänvisat till att han inte har kunnat uttala sig om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning och som en följd därav vare sig till- eller avstyrkt att årsstämman ska behandla förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. I direkt anslutning till detta har han ytterligare en gång tillstyrkt att stämman ska behandla förlusten enligt styrelsens förslag.

2 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett att hans avsikt var att avstå från att uttala sig men att han, när han kompletterade revisionsberättelsen i dessa avseenden, missade att stryka de standardiserade avsnitten om tillstyrkande.

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Revisionsberättelsen utgör revisionens slutprodukt där revisorn kommunicerar resultatet av sin granskning med det reviderade företagets intressenter. Det är därför mycket viktigt att de uttalanden som revisorn gör i revisionsberättelsen på ett korrekt och tydligt sätt återspeglar de slutsatser som han eller hon har dragit vid utförandet av uppdraget.

A-son har i detta fall avgett en revisionsberättelse med ett flertal oförenliga uttalanden. Genom att göra detta har han åsidosatt god revisionssed och därmed sina skyldigheter som revisor. Att felaktigheterna förefaller ha uppstått genom ett förbiseende medför inte någon annan bedömning.

Med hänsyn till den centrala funktion en revisionsberättelse har anser Revisorsinspektionen att A-son, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ska ges en varning.

FARs kommentar

I ärendet har revisorn lämnat uttalanden som inte stämmer med vad revisorn rapporterat under ”Grund för uttalande”. De allra flesta revisionsberättelser är omodifierade och utan anmärkning. I de fall revisorn behöver modifiera revisionsberättelsen är det viktigt att alla uttalanden är konsekventa. En modifierad revisionsberättelse kräver noggrannhet.