FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser det revisorsyttrande som hon har avgett för ett aktiebolag (A-bolaget) enligt 8 § förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021.1 Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökan om omställningsstöd avsåg stödperioden maj 2021.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

A-bolaget ansökte om omställningsstöd med 1 794 140 kr. I ansökan angavs att bolaget under perioden maj 2021 hade haft fasta kostnader med sammanlagt 17 993 475 kr, varav 3 620 569 kr avsåg hyra och leasing. Vid Skatteverkets granskning framkom att den enskilt största posten på kontot för hyreskostnader, 267 833 kr, var gentemot moderbolaget i samma koncern. Den kostnaden fick, enligt 14 § 5 i den aktuella förordningen, inte räknas med bland de fasta kostnaderna. Denna oriktighet gav upphov till en risk för att omställningsstöd skulle beviljas med ett för högt belopp.

I revisorsyttrandet angav A-son att hon hade tagit del av A-bolagets sammanställning över fasta kostnader och att hon för alla poster utom lönekostnader hade granskat de sju största posterna. Hon uttalade vidare att hon hade funnit att de utvalda fakturorna/posterna uppfyllde definitionen för sådana fasta kostnader som får räknas med enligt förordningen om omställningsstöd.

3 Utredningen i ärendet

I A-sons dokumentation finns en hyresfaktura för perioden april – juni 2021. På fakturan finns antecknat att den avser andra kvartalet och att kostnaden för maj har tagits upp med 267 833 kr, vilket motsvarade en tredjedel av fakturerat hyresbelopp. Det har också antecknats att detta är avstämt, att kostnaden bedöms som en fast kostnad och att fakturan accepteras.

A-son har uppgett följande.

Hon tog del av bolagets sammanställning över fasta kostnader och för alla poster, förutom lönekostnader, granskade hon de sju största fakturorna/posterna mot underlag i form av faktura, betalningsavi eller liknande för att kontrollera att det belopp som det söktes stöd för avsåg hela eller någon del av stödperioden. En av de fakturor som granskades avseende hyreskostnader var från B-bolaget, vilket var moderbolag till A-bolaget. I samband med granskningstillfället fördes en diskussion med företrädare för A-bolaget om denna kostnad. Hon fångade inte upp att kostnaden inte borde ha räknats med i de fasta kostnaderna.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13–15 §§. Av 14 § 5 framgår att som fasta kostnader räknas inte kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

Eftersom det belopp som A-son uttalade sig om i revisorsyttrandet innefattade kostnader som inte utgjorde fasta kostnader i förordningens mening, var revisorsyttrandet felaktigt. Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har hon åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hon ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

I sex ärenden som behandlades den 17 december 2021 har revisorn fått en erinran för brister i samband med granskning/yttranden om omställningsstöd. I två av fallen rör det uppenbara felaktigheter i granskningarna. För övriga fyra fall gäller det kostnader som fakturerats från bolag i samma koncern som tagits med i ansökan. Två av ärendena avser revision och två ärenden avser granskning enligt särskild överenskommelse.

I sak är det klart att kostnader som faktureras från koncernföretag inte får ingå i de fasta kostnaderna även om det i ett par ärenden förs diskussioner om tolkningen av dessa nya regler. Ärendena är dock intressanta ur ett granskningsperspektiv. Omställningsstöd söks per juridisk person. Om ansökan överstiger vissa belopp så ska ett yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor lämnas.

RIs beslut visar på vikten av att vara noggrann i all granskning som revisorn utför. I många granskningar av omställningsstöd har revisorn vetat om eller noterat koncernrelationer och påtalat detta för den sökande som ändrat i sin ansökan. I andra fall, så som de ärenden som RI behandlat, har både företagsledningen och revisorn av olika skäl missat koncernförhållandena.