FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot information som avser den auktoriserade revisorn A-son. Informationen har föranlett inspektionen att öppna detta ärende. Ärendet rör A-sons revision i ett aktiebolag för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen för bolaget upprättades med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

A-son har i sin revisionsberättelse lämnat en övrig upplysning om att revisionen för räkenskapsåret 2019 hade utförts av en annan revisor och att denne hade lämnat en revisionsberättelse med omodifierade uttalanden. I övrigt innehåller revisionsberättelsen ingen modifiering eller anmärkning.

I ärendet aktualiseras frågan om hur en revisor ska granska uppgifter om rättstvister i det reviderade företagets förvaltningsberättelse.

2 Utredningen i ärendet

Av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 framgår att det hade en balansomslutning om 89 mnkr och ett eget kapital om 23 mnkr.

I årsredovisningens förvaltningsberättelse, under rubriken Väsentliga händelser under räkenskapsåret, anges bl.a. att bolaget befann sig i en tvist med bolagets säkerhetsagent. Det anges att tvisten rörde pantrealiseringar av aktier och övriga tillgångar kopplade till ett obligationslån om 36 mnkr. Vidare framgår att bolaget hade ytterligare en tvist med samma motpart. Den senare tvisten rörde bättre rätt till en fastighet som hade uppstått i samband med en strukturell överlåtelse inom koncernen.

I dokumentationen finns ett exemplar av årsredovisningen i vilken A-son har bockat av uppgifterna om tvisterna. Av dokumentationen framgår att han bedömde förvaltningsberättelsen som tillfredsställande. I dokumentationen finns även ett uttalande från företagsledningen. Detta innehåller inga uppgifter om kända tvister. Däremot finns ett separat dokument, ställt till A-son från företagsledaren, där denne bekräftar att han och övriga i företagsledningen har informerat A-son om alla pågående rättstvister och krav. Av dokumentet framgår dock inte vilka uppgifter som A-son hade tagit del av. Av dokumentationen i övrigt kan inte heller utläsas om han vidtog några ytterligare granskningsåtgärder för att bilda sig en uppfattning om bolagets pågående rättstvister och krav.

A-son har uppgett följande.

Han diskuterade uppgifterna i förvaltningsberättelsen med företagsledningen i bolaget för att kontrollera att uppgifterna var korrekta och bedömde att något advokatbrev inte behövde inhämtas.

3 Revisorsinspektionens bedömning

Enligt International Standard on Auditing (ISA) 501 Revisionsbevis – särskilda överväganden för vissa poster p. 3 b är ett av revisorns mål att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende fullständighet i fråga om rättstvister och krav som rör företaget. Enligt p. 9 ska revisorn utföra granskningsåtgärder för att identifiera rättstvister och krav som berör företaget och kan ge upphov till en risk för väsentliga felaktigheter. Enligt p. 10 ska revisorn, om han eller hon bedömer att det finns en risk för väsentliga felaktigheter avseende identifierade rättstvister eller krav, ta direktkontakt med företagets externa jurist.

Revisorn ska göra detta genom ett brev med förfrågan, som utställs av företagsledningen och skickas av revisorn, och med en begäran om att företagets externa jurist kommunicerar direkt med revisorn.

I det aktuella fallet var det fråga om en förstagångsrevision. Av årsredovisningens förvaltningsberättelse framgick att det pågick två rättstvister. I revisionsdokumentationen saknas information om hur A-son granskade tvisterna. Det saknas även dokumentation som visar vilken granskning som utfördes för att säkerställa fullständigheten vad gäller rättsprocesser.

Av A-sons uppgifter framgår att hans granskning bestod i att han diskuterade förvaltningsberättelsens innehåll med företagsledningen för att kontrollera att det som stod där var korrekt. Det finns dock inte någonting antecknat kring det närmare innehållet i dessa diskussioner och han har inte heller till Revisorsinspektionen lämnat några närmare uppgifter i denna del. Han har uppgett att han inte bedömde det som nödvändigt att inhämta något advokatbrev.

De åtgärder som A-son har redogjort för, kan enligt Revisorsinspektionens mening, inte anses ha varit tillräckliga eller ändamålsenliga dels mot bakgrund av den betydelse som de pågående tvisterna får anses ha haft för bolaget, dels vad gäller hans granskning av fullständigheten i redovisade och eventuellt oredovisade uppgifter om de rättstvister och krav som rörde företaget.

Genom att inte granska uppgifter om rättstvister i förvaltningsberättelsen på ett tillfredsställande sätt har A-son åsidosatt god revisionssed. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

Ärendet gäller bristande granskning av rättstvister. I sak är ärendet ganska tydligt. Vad som är intressant är att RI använder ISA för tolkning av granskning av förvaltningsberättelsen när det gäller information om tvister. I ärendet refereras endast till förvaltningsberättelsen och informationen där, ingen hänvisning till värdering eller uppgifter i resultat- eller balansräkningen. I och med att RI hänvisar till risken för materiella fel är det förvånande att de inte även refererar till de finansiella rapporterna.