FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser ett revisorsyttrande som hon har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd.1 Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).2

Före den 7 februari 2022 var författningens rubrik Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021. Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökningar om omställningsstöd avsåg stödperioden augusti 2021.

SNT 4400 har den 1 januari 2022 ersatts av ISRS 4400.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

A-son har intygat att hon har kontrollerat bolagets beräkning av täckningsbidraget. Bolaget har i sin beräkning av täckningsbidraget räknat med lagerförändringen för hela året och inte bara den som hör till den aktuella stödperioden. Detta räknefel medförde att bolaget ansökte om ett för högt stöd. Skatteverket anser därför att det revisorsyttrande som A-son lämnat är oriktigt.

3 Utredningen i ärendet

Av A-sons granskningsdokumentation för det aktuella uppdraget framgår, såvitt gäller posten Pågående arbete för annans räkning, att förändringar i posten inte hade bokförts löpande, utan i takt med faktureringen. I samband med att bolaget ansökte om omställningsstöd upprättade det en sammanställning över posten per den 31 augusti 2021, som om det hade varit ett bokslut. Förändringen i posten, som bokfördes direkt på ett resultatkonto, kom att avse perioder utöver den aktuella stödperioden. Detta framgår inte av bolagets ansökan om omställningsstöd.

A-son har i sitt revisorsyttrande angett att hon kontrollerat att stödperiodens lagerförändring finns i bolagets redovisning. Hon har som iakttagelse antecknat att förändringen av Pågående arbete för annans räkning stämde överens med bolagets redovisning av lagerförändring samt att bolaget hade utfört denna beräkning enligt samma principer och antaganden som normalt tillämpats.

A-son har uppgett följande.

Hennes granskningsåtgärd för stödperiodens lagerförändring var att kontrollera bolagets underlag mot dess redovisning. Den iakttagelse hon gjorde var att underlaget för posten hade tagits fram i enlighet med de principer som bolaget tillämpade. I granskningen ingick inte att granska tidigare perioder, dvs. det ingick inte att granska huruvida förändringen enbart avsåg augusti månad.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om ordinarie omställningsstöd får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om sökanden har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om sökandens täckningsbidrag. Med täckningsbidrag avses enligt 16 § periodens nettoomsättning, minskad med vissa kostnader samt med justering för periodens förändring av lager av råvaror och förnödenheter, produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor och pågående arbete för någon annans räkning.

A-son har i sitt revisorsyttrande bl.a. rapporterat sina iakttagelser om bolagets täckningsbidrag. Hon har därvid angett att de belopp i bolagets beräkning av täckningsbidraget som anges i ansökan stämde överens med bolagets bokslut för stödperioden. Hon har också angett att beräkningen av förändring av pågående arbeten för annans räkning hade utförts enligt samma principer och antaganden som normalt tillämpades av bolaget.

Enligt 16 § förordningen om ordinarie omställningsstöd ska täckningsbidraget justeras för periodens förändring av pågående arbete för någon annans räkning. I nu förevarande fall innebär detta att det belopp som angavs i bolagets ansökan skulle ha justerats för den del av förändringen som avsåg tidigare perioder. Bolaget hade inte gjort någon justering för tidigare perioder. A-son uppmärksammade inte detta. Hennes revisorsyttrande kom därför att bli felaktigt.

Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hon ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

Återigen ett ärende om omställningsstöd där revisorn har lämnat ett SNT 4400 yttrande. I det aktuella fallet har det sökande bolaget felaktigt räknat med lagerförändringen för ett helt år och inte bara för stödperioden.

Enligt den överenskomna granskningen ska revisorn kontrollera att stödperiodens lagerförändring återfinns i företagets redovisning alternativt framgår av annan sammanställning. Det hävdar revisorn att hon har gjort. I granskningsåtgärden står inte uttryckligen att granska rimligheten eller riktigheten i rapporterat belopp för lagerförändring. RI menar att revisorn inte har uppmärksammat att bolaget inte gjort någon justering för tidigare perioder.

RI lägger mer ansvar på revisorn än vad som framgår av de överenskomna granskningsåtgärderna. Det visar åter på vikten att vara extremt tydlig i vilka granskningsåtgärder som vidtagits och vilka iakttagelser som gjorts. Det sökande bolaget lämnade felaktiga uppgifter till Skatteverket, men det är därmed inte självklart att revisorns yttrande enligt SNT 4400 är felaktigt utifrån de överenskomna granskningsåtgärderna. Detta visar på behovet att alla involverade parter förstår vad granskningsåtgärden innebär.