FAR har kommenterat detta dispensbesked. Kommentaren återges sist i ärendet.

Beslut: Revisorsinspektionen beviljar A-son undantag från anställningsförbudet i 12 § revisorslagen för anställningar i en idrottsförening och ett konsultföretag.

1 Inledning

Auktoriserade revisorn A-son har ansökt om undantag från det s.k. anställningsförbudet i 12 § första stycket revisorslagen (2001:883). Ansökan omfattar anställningar i en idrottsförening och ett konsultföretag.

2 Uppgifter i ansökan

A-son har uppgett följande.

Han spelar bandy i ett A-lag vid sidan av sitt heltidsarbete som auktoriserad revisor på ett registrerat revisionsbolag i Stockholm. Han har för närvarande inget pågående kontrakt med idrottsföreningen. Normalt skriver han ett kontrakt inför varje år och får då en årslön på ca 35 tkr.

Han biträder även sin bror med redovisningen i dennes aktiebolag, ett arbete som tar ca 20 timmar per år. Bolaget är ett mindre IT-konsultbolag, verksamt i Stockholm, som omsätter ca 3 mnkr per år. Han får ersättning i form av lön på ca 15 tkr som betalas ut en gång per år. Bolaget har ingen revisor eller annat biträde med redovisningen.

3 Revisorsinspektionens bedömning

Enligt 12 § första stycket revisorslagen får en revisor endast vara anställd hos ett revisionsföretag eller sådant bolag som avses i 11 § andra stycket (ägarbolag). Enligt 12 § andra stycket får Revisorsinspektionen bevilja undantag från anställningsförbudet om det finns särskilda skäl.

Anställningsförbudet syftar till att en revisor inte ska ägna sig åt verksamhet som kan medföra att förtroendet för hans eller hennes opartiskhet och självständighet kan ifrågasättas. Det finns därför anledning att vid bedömningen av vad som ska anses utgöra särskilda skäl enligt 12 § särskilt beakta om den tänkta anställningen kan leda till situationer där revisorns oberoende kan ifrågasättas.

Revisorsinspektionen har i regel beviljat undantag för revisorer som har ansökt om att få tjänstgöra på revisionsbyråer utomlands eller som lärare på deltid i olika sammanhang, t.ex. kurser i ekonomi på högskolenivå. Även revisorer som har fått anställningar hos branschorganisationerna FAR och SRF eller hos Riksrevisionen har kunnat beviljas undantag.1 I övrigt har Revisorsinspektionen tillämpat bestämmelsen restriktivt.

A-son har ansökt om att få ta anställning på deltid i sin brors företag för att där biträda med redovisningen. Revisorsinspektionen konstaterar att den typen av arbete är av sådant slag som anses ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Detta har en revisor alltid rätt att utföra, förutsatt att bestämmelserna om opartiskhet och självständighet, såsom i 21 a § revisorslagen, iakttas. Med hänsyn till arbetets art och begränsade omfattning får det för denna anställning anses finnas särskilda skäl för ett undantag från anställningsförbudet.

När det gäller A-sons engagemang i bandylaget konstaterar Revisorsinspektionen att det rör sig om en idrottslig fritidsaktivitet. Med hänsyn till sin art kan satsningen i bandylaget inte anses ge upphov till några risker för hans oberoende i revisionsverksamheten.

Sammantaget finns det skäl för att bevilja A-son undantag från anställningsförbudet i 12 § revisorslagen för såväl anställningen i idrottsföreningen som för anställningen i konsultföretaget.

Se Revisorsinspektionens beslut den 4 februari 2010 i ärende dnr 2009-1749.

FARs kommentar

Ärendet gäller dispens från anställningsförbudet i revisorslagen. RI ger dispens för anställning som spelare i bandylag och som biträde (begränsad omfattning) med redovisning till en släktings bolag.