FAR har kommenterat detta förhandsbesked. Kommentaren återges sist i ärendet.

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information rörande den auktoriserade revisorn A-sons uppdrag som revisor i en ekonomisk förening. Informationen har gett inspektionen anledning att öppna detta ärende.

Ärendet behandlar frågan om A-son hade anledning att anmärka på brister i tillhandahållandet av handlingar till föreningens medlemmar.

2 Revisorsinspektionens utredning

A-son var revisor i en ekonomisk förening för räkenskapsåren 2020 och 2021. Hon lämnade för båda räkenskapsåren revisionsberättelser utan några modifieringar, upplysningar eller anmärkningar.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 undertecknades av styrelsen den 18 juni 2021. Revisionsberättelsen daterades samma dag. Enligt protokollet från den ordinarie föreningsstämman för räkenskapsåret 2020 skickades årsredovisningen ut till föreningens medlemmar den 22 juni 2021. Av protokollet framgår också att stämman genomfördes genom ett skriftligt förfarande som avslutades den 30 juni 2021.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Enligt föreningens stadgar ska revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen sju dagar före stämman. Hon har uppfattat att stadgarna har företräde framför lag, eftersom de utgör de beslutade reglerna för föreningen. Tidsfristen är en regel för medlemmars tillgång till information och om medlemmarna i stadgarna har beslutat om en kortare tid än vad lagen föreskriver så har medlemmarna därigenom, som hon har tolkat saken, accepterat att göra avsteg från den rätt de har enligt lagen. Det finns en viss likhet med aktiebolag där aktieägarna om de är överens kan ha årsstämma och besluta om årsredovisning utan att den har varit tillgänglig för ägarna under den tid som föreskrivs i aktiebolagslagen så länge ägarna är överens om detta. Ingen medlem har heller lidit skada av detta.

4 Revisorsinspektionens bedömning

Enligt 6 kap. 23 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (nedan föreningslagen) ska styrelsen hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen eller kopior av dessa handlingar, tillgängliga för medlemmar under minst två veckor närmast före årsstämman. Av 8 kap. 36 § samma lag framgår att en revisor ska göra en anmärkning i sin revisionsberättelse, om han eller hon vid sin granskning funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet eller på något annat sätt har handlat i strid med lagen, tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna.

Styrelsen skickade ut årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 till medlemmarna den 22 juni 2021 och stämman avslutades den 30 juni 2021. Årsredovisningen hölls alltså inte tillgänglig för medlemmarna under minst två veckor före stämman. Detsamma gällde revisionsberättelsen som hade upprättats först den 18 juni 2021. Frågan är om A-son vid sådant förhållande kunde underlåta att göra en anmärkning i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.

A-son har uppgett att stadgarna enligt hennes uppfattning hade företräde framför lagens krav och att medlemmarna genom stadgarna hade accepterat att det gjordes avsteg från den rätt som de har enligt föreningslagen.

Revisorsinspektionen konstaterar att stadgarna i en ekonomisk förening inte får strida mot föreningslagen. Om så ändå är fallet gäller lagen. I vissa situationer medger visserligen lagen att avvikelser från lagens regler får göras genom föreskrifter i stadgarna. Lagen ger emellertid ingen möjlighet att åsidosätta lagens bestämmelser om tillhandahållande av handlingar inför stämman genom föreskrifter i stadgarna. Detta innebär att föreningslagens bestämmelse om att handlingarna skulle hållas tillgängliga för medlemmarna under minst två veckor inför årsstämman gällde.

Revisorsinspektionen noterar i och för sig att bestämmelser som är uppställda till skydd för medlemmarna – däribland bestämmelser om tillhandahållande av handlingar inför stämma – kan åsidosättas om medlemmarna samtycker till det. Detta kräver dock att samtycket lämnas av samtliga medlemmar. Den ekonomiska föreningen hade vid den aktuella tidpunkten drygt 300 medlemmar. A-son har inte presenterat något underlag som visar att samtliga dessa godtog att handlingarna inte tillhandahölls i den ordning som lagen kräver.

A-son har även uppgett att medlemmarna inte led någon skada av åsidosättandet. Den skyldighet som en revisor har att göra en anmärkning i revisionsberättelsen om styrelsen t.ex. har handlat i strid med en förbudsregel eller har åsidosatt tidsfrister förutsätter dock inte att det föreligger en konstaterad skada eller en risk för skada. Revisorn kan visserligen i sin revisionsberättelse utelämna oväsentliga avvikelser.1 I det aktuella fallet skulle årsredovisningen och revisionsberättelsen ha tillhandahållits föreningens medlemmar två veckor före stämman men tillhandahölls i själva verket först åtta dagar före stämman. Den avvikelse från föreningslagens regler som detta innebar kan enligt Revisorsinspektionens mening inte anses oväsentlig och borde därför ha föranlett en anmärkning från A-sons sida.

Genom att inte göra någon anmärkning i revisionsberättelsen har A-son åsidosatt god revisionssed. Hon ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Se prop. 1997/98:99 s. 146.

FARs kommentar

Revisorn har i detta ärende fått en erinran för att hon inte anmärkt på att årsredovisningshandlingen och revisionsberättelsen inte fanns tillgängliga för medlemmarna i den ekonomiska föreningen inom den tid som lagen om ekonomiska föreningar föreskriver vilket är minst två veckor före stämman. Föreningens stadgar angav dock att revisorns skulle lämna revisionsberättelsen senast sju dagar före stämman. RI menar att revisorn skulle ha anmärkt i sin revisionsberättelse för det år då handlingarna fanns tillgängliga för sent, det vill säga året efter.

Regler om kallelsetider och tillhandahållande av handlingar är minoritetsskyddsregler och behöver därför beaktas av styrelse och bedömas av revisorn. Revisorn ska anmärka om styrelsen brutit mot lagen om ekonomiska föreningar. Revisionsberättelsen daterades den 18 juni och stämman hölls den 30 juni, det vill säga det borde kunna antas att styrelsen hade handlingarna tillgängliga tolv dagar före stämman – två dagar för sent. RI menar att detta inte är ett oväsentligt brott mot lagen om ekonomiska föreningar.

FAR konstaterar att RI sätter väsentlighetsnivån för brott mot tillämplig associationsrättslig lag lågt. Även i ärende Dnr 2022-758 ges revisorn en erinran för att hon inte anmärkt på viss formalia kring stämman och styrelseprotokoll. Med denna syn på väsentlighet kan vi förvänta oss att det kommer flera anmärkningar i revisionsberättelser för ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar). Det är viktigt att revisorn i sin revision av förvaltningen beaktar risken för väsentliga fel i förvaltningen utifrån ett intressentperspektiv där minoritetsskydd är en faktor att beakta.