REVISORSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

RIFS 2018:1 Revisorsexamen

(senast ändrad genom RIFS 2020:1)

Krav för att få avlägga revisorsexamen

1 §För att få avlägga revisorsexamen krävs enligt 4 § förordningen (1995:665) om revisorer att sökanden har genomgått teoretisk och praktisk utbildning.

2 §I den teoretiska utbildningen ska följande ämnesområden ha studerats med godkänt resultat:

 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper,

 2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning,

 3. internationella redovisningsstandarder,

 4. räkenskapsanalys,

 5. intern redovisning och ekonomistyrning,

 6. riskhantering och intern kontroll,

 7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande,

 8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer,

 9. internationella revisionsstandarder, och

 10. yrkesetik och oberoende.

Ämnesområdena ska ha studerats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och får ha studerats integrerade i andra ämnen.

De ämnesområden som anges i första stycket 1–5 ska ha studerats vid universitet eller högskola. De ämnesområden som anges i första stycket 6–10 ska ha studerats vid revisionsföretag, universitet eller högskola.

3 §Teoretisk utbildning vid revisionsföretag ska ha följt en utbildningsplan som är godkänd av Revisorsinspektionen. Utbildningsplanen ska baseras på lärandemål som syftar till att ge tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra revisionsverksamhet.

Revisorsinspektionen får återkalla ett godkännande av en utbildningsplan om

 1. förutsättningarna för godkännandet inte längre finns,

 2. revisionsföretaget har brutit mot villkor som gäller för godkännandet, eller

 3. revisionsföretaget inte är lämpligt att ansvara för utbildning.

Om förutsättningarna för godkännandet inte längre finns ska revisionsföretaget genast anmäla detta till Revisorsinspektionen.

4 §Den praktiska utbildningen ska ha pågått under minst tre år och motsvara minst tre års heltidsarbete. Heltid ska anses motsvara 1.600 arbetstimmar under ett år. Sökanden får inte tillgodoräkna sig mer än 1.800 arbetstimmar per år.

5 §Den praktiska utbildningen ska ha följt ett utbildningsprogram och ha varit allsidigt sammansatt. Den ska ha gett kunskap om revision i olika branscher. Utbildningen ska ha innehållit planering, utförande och rapportering av revisionsuppdrag. Särskild vikt ska ha lagts vid en revisors bedömningar och slutsatser samt de etiska regler som en revisor måste iaktta vid revisionsarbetet.

Prov för revisorsexamen och lämplighetsprov

6 §Vid prov för revisorsexamen prövas kunskaper i de ämnesområden som anges i 2 §. Därutöver prövas kunskaper i följande ämnesområden i den mån de är relevanta för revisionsverksamhet:

 1. associationsrätt och företagsstyrning,

 2. obeståndsrätt och förmögenhetsbrott,

 3. beskattningsrätt,

 4. civilrätt och handelsrätt,

 5. arbetsrätt och socialrätt,

 6. informationsteknik och datorsystem,

 7. organisationslära och nationalekonomi,

 8. matematik och statistik, och

 9. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag.

7 §Prov för revisorsexamen ska anordnas vid två tillfällen per år, det första i maj eller juni (vårprovet) och det andra i november eller december (höstprovet).

Ett prov behöver inte anordnas om inte minst 30 sökande uppfyller kraven för att få avlägga provet. Om ett prov ställs in ska alltid det nästföljande provet anordnas.

8 §Lämplighetsprov enligt förordningen (1995:665) om revisorer anordnas vid behov.

9 §En ansökan om att få avlägga prov för revisorsexamen ska ha kommit in till Revisorsinspektionen senast den 25 februari för vårprovet och senast den 5 september för höstprovet.

10 §För att få avlägga prov för revisorsexamen eller lämplighetsprov ska sökanden betala 25.000 kr i examensavgift. Avgiften ska betalas på Revisorsinspektionens begäran.

Examensavgiften ska betalas tillbaka om provet ställs in och får annars betalas tillbaka om sökanden inte kan delta i provet och det finns särskilda skäl för återbetalning.

(RIFS 2020:1)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2018, när Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov ska upphöra att gälla.

 2. Vid prövningen av en ansökan om att få avlägga prov för revisorsexamen får äldre föreskrifter om teoretisk utbildning tillämpas i stället för 2 och 3 §§, om det prov som ansökan avser anordnas senast under år 2024.

2020:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2020.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...