Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelserna om auktorisation av revisorer och om godkända revisorer i 46 §§ revisorslagen (2001:883) och i 7 och 8 §§ förordningen (1995:665) om revisorer.

Underlag om fortbildning

2 §Sökanden ska tillsammans med en ansökan om fortsatt auktorisation eller godkännande ge in underlag som visar att han eller hon uppfyller kravet på fortbildning i 6 § förordningen (1995:665) om revisorer.

Ansökan om att åter bli auktoriserad eller godkänd

3 §Den vars auktorisation eller godkännande har upphört, och efter en längre tid än fem år från upphörandet ansöker om att åter bli auktoriserad eller godkänd, ska tillsammans med ansökan ge in en redogörelse över sådan utbildning och erfarenhet som avses i 4 § första stycket 4 revisorslagen (2001:883).

Redogörelsen enligt första stycket ska beskriva på vilket sätt som sökanden, sedan auktorisationen eller godkännandet upphörde, har behållit eller utvecklat teoretiska kunskaper och praktiska förmågor som behövs för revisionsverksamhet. Redogörelsen bör särskilt omfatta kunskaper och förmågor inom de ämnesområden som avses i 2 § första stycket och 6 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen.

4 §Den som har varit auktoriserad eller godkänd enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt högre revisorsexamen eller revisorsexamen, kan åter bli auktoriserad eller godkänd utan att avlägga revisorsexamen om:

  1. auktorisationen eller godkännandet har upphört på annan grund än enligt 32 § revisorslagen (2001:883), och

  2. ansökan om auktorisation eller godkännande har gjorts inom fem år från det att den omständighet inträffade som föranledde upphörandet.

Om det finns särskilda skäl för det kan Revisorsinspektionen i ett enskilt fall besluta om undantag från första stycket 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2019, när Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:3) om auktorisation, godkännande och registrering ska upphöra att gälla.