1 §har upphävts genom lag (1968:281).

2 §Sedan beslut meddelats om ordningen för återbetalning av lån från statens avdikningslånefond (avdikningslån) samt, där flera fastigheter skola ansvara för återbetalningen, om lånets fördelning på dessa fastigheter, äger kronan för de årliga avbetalnings- och räntebelopp, som sålunda bestämts, lika rätt i fastighet, vilken lånet blivit påfört, som för avgäld av fast egendom, varom i 17 kap. 6 § handelsbalken sägs.

Lag (1968:281)

3–5 §§har upphävts genom lag (1968:281).

Propositioner

SFS 1929:164
Prop. saknas

SFS 1968:281
Prop. saknas