1 §Då enligt lag eller särskild författning tid skall räknas efter vecka, månad eller år, varde den dag för slutdag ansedd, som genom sitt namn i veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den, från vilken tidräkningen börjas. Finnes ej motsvarande dag i slutmånaden, varde den månadens sista dag ansedd för slutdag.

2 §Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Första stycket gäller inte i fråga om

  1. de frister för häktningsframställning och häktningsförhandling som anges i 24 kap. 12 och 13 §§, 17 § fjärde stycket och 19 § rättegångsbalken,

  2. den frist för sammanträde som anges i 19 § andra stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud och som gäller

    1. i ärende om kontaktförbud avseende gemensam bostad, och

    2. i ärende om förbud enligt 3 kap. 5 § första stycket 2 lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, och

  3. den frist för övervakningsnämndens prövning av Kriminalvårdens beslut om tillfälligt omhändertagande som anges i 26 kap. 22 § och 28 kap. 11 § brottsbalken.

Lag (2022:931)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:931

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2022.

Propositioner

SFS 1930:173
Prop. saknas

SFS 1935:100
Prop. saknas

SFS 1961:70
Prop. saknas

SFS 1962:55
Prop. saknas

SFS 1965:127
Prop. saknas

SFS 1974:756
Prop. 1974:147

SFS 1987:1212
Prop. 1986/87:112

SFS 1988:28
Prop. saknas

SFS 2005:44
Prop. 2004/05:34

SFS 2011:488
Prop. 2010/11:45

SFS 2015:643
Prop. 2014/15:139

SFS 2022:931
Prop. 2021/22:193