1 §I varje kommun skall finnas en arbetslöshetsnämnd. Kommun får tillsätta särskild arbetslöshetsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd.

Lag (1977:208)

2 §Arbetslöshetsnämnd har till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

Lag (1977:208)

3 §Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att

  1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,

  2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör sysselsättningsfrågor, samt

  3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen.

Lag (2007:397)

4 §Arbetslöshetsnämnd skall göra de framställningar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som behövs för nämndens verksamhet. Nämnden får infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller tjänsteman hos kommunen.

Lag (1977:208)

5 §För en särskild arbetslöshetsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725).

Lag (2017:726)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:726

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Propositioner

SFS 1944:475
Prop. saknas

SFS 1977:208
Prop. 1976/77:1

SFS 1986:1146
Prop. 1986/87:39

SFS 1991:1689
Prop. 1991/92:17

SFS 2007:397
Prop. 2006/07:89

SFS 2017:726
Prop. 2016/17:171