Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

(senast ändrad genom SFS 2010:979)

Stängsel till skydd för större hemdjur

1 §Innehavare av järnväg är, där ej annat följer av vad nedan stadgas, pliktig att hålla stängsel utmed järnvägen till skydd för större hemdjur (hästar och nötkreatur) under betesgång, såframt kostnaden för stängsel icke är oskälig i förhållande till nyttan därav för betesbruket.

2 §Stängsel skall vara så beskaffat, att större hemdjur, som icke är okynnes eller otamt, därigenom bör utestängas från järnvägens område.

Om skäl äro därtill, äger regeringen medgiva undantag från vad i första stycket stadgas.

Lag (1975:1010)

3 §Stängsel som hålles av järnvägs innehavare må ej borttagas eller lämnas att förfalla, med mindre genom dom fastställes att innehavaren icke är stängselskyldig eller medgivande lämnas av ägaren till den fastighet mot vilken stängslet uppförts och annan som må äga att nyttja fastigheten för betesbruk.

Är järnvägs innehavare på grund av särskilt åläggande eller åtagande före denna lags ikraftträdande gentemot sakägare pliktig att hålla stängsel, må utan hinder därav enligt de i 1 § angivna grunderna prövas, huruvida stängsel skall hållas för där angivet ändamål.

4 §Mål angående skyldighet för innehavare av järnväg att hålla stängsel till skydd för större hemdjur upptages av mark- och miljödomstolen.

Järnvägs innehavare vare pliktig att i mål om befrielse från skyldighet att hålla stängsel vidkännas å ömse sidor uppkomna kostnader, såvitt ej mark- och miljödomstolen med hänsyn till omständigheterna finner skäligt annorlunda förordna.

Lag (2010:979)

5 §Är järnvägs innehavare med hänsyn till kostnaden fri från skyldighet att hålla stängsel, vare han pliktig att giva ersättning för hinder eller men som härav uppkommer vid fastighets användning för betesbruk och som ej är av allenast ringa betydelse. Vinnes befrielse från stängselskyldighet som grundas å dom eller särskilt åtagande, skall ersättning utgå, ändå att hindret eller menet är ringa. Ersättning skall bestämmas att utgå på en gång.

Har genom dom eller avtal fastställts, att stängselskyldighet ej föreligger, skall talan om ersättning väckas inom två år därefter. Försittes den tid, vare rätt till talan förlorad.

I fråga om talan som nu sagts skall vad i 4 § första stycket stadgas äga motsvarande tillämpning.

Lag (1971:1054)

6 §Vad i fråga om stängselskyldighet enligt denna lag eller om ersättning enligt 5 § genom dom eller avtal bestämmes skola gälla mellan järnvägens innehavare och ägare av fastighet eller den som äger nyttja fastighet för betesbruk gälle jämväl mot den som förvärvar sakägarens rätt i avseende å järnvägen eller fastigheten.

Sakägare vare likväl oförhindrad att vinna ändring i vad sålunda blivit bestämt, om väsentligt ändrade förhållanden föranleda därtill; dock må vidsträcktare skyldighet åläggas järnvägens innehavare allenast på grund av väsentligt ändrade förhållanden i avseende å järnvägens drift.

7 §Har järnvägs innehavare före denna lags ikraftträdande inte uppfört stängsel längs viss bansträcka eller har Trafikverket efter tillstyrkan av länsstyrelsen upphört att hålla stängsel längs viss bansträcka som förvaltas av staten, föreligger inte stängselskyldighet enligt denna lag, med mindre behov av stängsel efter lagens ikraftträdande inträtt till följd av väsentligt ändrade förhållanden med avseende på järnvägens drift eller regeringen efter ansökan bestämmer att stängsel längs bansträckan ska hållas.

Om stängselskyldighet inte föreligger beträffande bansträcka som förvaltas av staten, längs vilken Trafikverket, efter tillstyrkan av länsstyrelsen upphört att hålla stängsel, ska vad i 5 § stadgas äga motsvarande tillämpning. Talan om ersättning som inte grundas på väsentligt ändrade förhållanden som inträtt efter lagens ikraftträdande med avseende på järnvägens drift, ska dock väckas inom fyra år från ikraftträdandet.

Lag (2010:91)

8 §Håller järnvägs innehavare icke stängsel som fredar mot större hemdjur och kommer på grund härav sådant hemdjur över järnvägen olovligen in på annans ägor och gör därå skada eller varder där intaget, vare järnvägens innehavare pliktig att gottgöra djurets ägare den kostnad eller förlust som därigenom åsamkas honom, såvitt ej djurets ägare med hänsyn till vad om ersättning enligt 5 § må hava bestämts eller på annan grund är pliktig att själv vidkännas kostnaden eller förlusten.

Talan om ersättning som nu sagts instämmes till allmän underrätt i den ort, där skadan inträffat eller djuret intagits eller där järnvägens innehavare skall svara i tvistemål i allmänhet.

9 §har upphävts genom lag (1975:1010).

10 §Stängselskyldighet enligt 1 § föreligger ej om stängsel skall hållas enligt 11 §.

Lag (1975:1010)

Stängsel till skydd för allmänheten

11 §I fråga om järnväg som är avsedd för allmän trafik beslutar kommun efter samråd med järnvägens innehavare i den mån det är påkallat från allmän synpunkt att stängsel inom kommunens område skall hållas utmed järnvägen till skydd för personer som bo eller uppehålla sig intill denna.

Järnvägens innehavare är skyldig att anordna, tillse och underhålla stängsel i enlighet med kommunens beslut.

Skyldighet som avses i andra stycket föreligger dock ej, om hinder häremot möter av hänsyn till järnvägens drift eller på grund av annan särskild omständighet.

Lag (1975:1010)

12 §Kostnad för anordnande, tillsyn och underhåll av stängsel betalas till nittio procent av kommunen och tio procent av järnvägens innehavare. I fråga om stängsel vid stations- eller bangårdsområde skall dock kostnaden fördelas lika.

Lag (1975:1010)

13 §Frågor som avses i 11 § tredje stycket eller 12 § prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (prövningsmyndigheten), om kommunen och järnvägens innehavare inte kan enas.

Lag (2008:1333)

14 §har upphävts genom lag (2008:1333).

15 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av tvister enligt 13 §.

Lag (2008:1333)

16 §Beslut enligt denna lag av den prövningsmyndighet som avses i 13 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Lag (2008:1333)

Propositioner

SFS 1945:119
Prop. saknas

SFS 1971:1054
Prop. 1971:151

SFS 1975:1010
Prop. 1975:67

SFS 1988:207
Prop. 1987/88:69

SFS 2004:520
Prop. 2003/04:123

SFS 2008:1333
Prop. 2008/09:43

SFS 2010:91
Prop. 2009/10:59

SFS 2010:979
Prop. 2009/10:215

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...