1 kap. Upphovsrättens föremål och innehåll (1 §)

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är

  1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,

  2. datorprogram,

  3. musikaliskt eller sceniskt verk,

  4. filmverk,

  5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,

  6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller

  7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art.

Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även förberedande designmaterial för datorprogram.

Lag (1994:190)

3 kap. Upphovsrättens övergång (40 a §)

Datorprogram skapade i anställningsförhållanden

40 a § Upphovsrätten till ett datorprogram, som skapas av en arbetstagare som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren, övergår till arbetsgivaren, såvida inte något annat har avtalats.

Lag (1992:1687)