1 §Har vid en förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) bestämts att en ägare eller en tidigare ägare av en fastighet ska betala ersättning till en annan sakägare och har fordran på ersättning inte förfallit till betalning tidigare än ett år före utmätning eller konkursansökan, ska med fordringen följa förmånsrätt enligt 6 § 1 förmånsrättslagen (1970:979).

Samma förmånsrätt tillkommer fordran på ersättning i pengar enligt 5 kap. 31 § tredje stycket fastighetsbildningslagen för skog som inte kunnat tas ut inom föreskriven tid.

Lag (2012:182)

2 §Följande beslut skall antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel när de har vunnit laga kraft:

  1. beslut om att en ägare eller en tidigare ägare skall betala ersättning enligt 1 § första stycket,

  2. beslut om rätt enligt 5 kap. 31 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) att ta ut skog, samt

  3. beslut enligt 5 kap. 12 a § första stycket fastighetsbildningslagen.

Beslut som anges i första stycket 1 och 2 skall dock inte antecknas, om det sammanlagda kapitalbeloppet av de ersättningar för vilka en fastighet enligt 1 § första stycket svarar inte uppgår till ettusen kronor.

Lag (2000:235)

3 §Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen eller av myndighet som Konungen bestämmer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2012:182

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som beslutats enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

Propositioner

SFS 1970:990
Prop. 1970:144

SFS 1987:130
Prop. 1985/86:90

SFS 1992:1215
Prop. 1991/92:127

SFS 2000:235
Prop. 1999/2000:39

SFS 2012:182
Prop. 2011/12:54