1 §Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Lagen tillämpas inte i fråga om

 1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

 2. skatt enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter, och

 3. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande avgift.

I lagen om straff för smuggling finns särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel och åtal vid brott som avses i 2–4 §§, om brottet rör skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt.

Lag (2022:159)

2 §Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år.

Lag (1996:658)

3 §Om brott som avses i 2 § är att anse som ringa, döms för skatteförseelse till böter.

Lag (1996:658)

4 §Om brott som avses i 2 § är att anse som grovt, döms för grovt skattebrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art.

Lag (1996:658)

5 §Den som på annat sätt än muntligen av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift till myndighet och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för vårdslös skatteuppgift till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen med hänsyn till skattebeloppet och övriga omständigheter är av mindre allvarlig art, skall inte dömas till ansvar enligt första stycket.

Lag (1996:658)

6 §Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra skyldighet att göra skatteavdrag på sätt som föreskrivs i skatteförfarandelagen (2011:1244) döms för skatteavdragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt första stycket.

Lag (2011:1247)

7 §Den som, i annat fall än som avses i 2 §, på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till

 1. myndighet, om uppgiften rör förhållande som har betydelse för skyldigheten för honom eller annan att betala skatt,

 2. någon som är skyldig att för honom innehålla skatt eller lämna kontrolluppgift eller motsvarande underrättelse, om uppgiften rör förhållande som har betydelse för skyldighetens fullgörande eller för skyldigheten för honom eller annan att betala skatt,

döms för skatteredovisningsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader.

Detsamma gäller den som, i annat fall än som avses i 2 §, uppsåtligen underlåter att lämna en föreskriven uppgift angående sådant förhållande som anges i första stycket 1 eller 2 till någon som avses där. Detta gäller dock endast under förutsättning att uppgiften ska lämnas utan föreläggande eller anmaning och inte avser egen inkomstdeklaration.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt första eller andra stycket.

Lag (2011:1247)

8 §Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 7 § första stycket 2 eller andra stycket döms för vårdslös skatteredovisning till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt första stycket.

Lag (1996:658)

9 §har upphävts genom lag (1996:658).

10 §Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller sådan skyldighet att föra och bevara räkenskaper, som föreskrivs för vissa uppgiftsskyldiga och därigenom ger upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras, döms för försvårande av skattekontroll till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

I ringa fall döms ej till ansvar enligt första stycket.

Lag (1996:658)

11 §För förberedelse eller stämpling till grovt skattebrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Lag (2016:511)

12 §Den som på eget initiativ vidtar åtgärd som leder till att skatten kan påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, döms inte till ansvar enligt 28 §§.

Ansvar enligt 10 § inträder inte för den som på eget initiativ uppfyller skyldighet som där avses.

En vidtagen åtgärd enligt första stycket anses inte vara på eget initiativ om

 1. Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll,

 2. åtgärden har en koppling till den generella kontrollen, och

 3. åtgärden vidtas först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

Lag (2018:564)

13 §Åtal för brott enligt 3 § får väckas endast om det är påkallat av särskilda skäl. Detsamma gäller åtal för brott enligt 2, 5 och 6 §§, om

 1. det undandragna skattebeloppet understiger två prisbasbelopp, och

 2. en felaktighet eller passivitet som skulle omfattas av åtalet även kan läggas till grund för beslut om skattetillägg för samma person.

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde det år då brottet begicks.

Lag (2015:634)

13 a §Bestämmelserna om förverkande i 36 kap. 1 § brottsbalken ska inte tillämpas i fråga om brott enligt denna lag.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte utbyte av förberedelse till grovt skattebrott eller vad som därvid har tagits emot som ersättning för kostnader.

Lag (2011:513)

13 b §Om Skatteverket har beslutat att ta ut skattetillägg av en fysisk person, får åklagaren inte väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller besluta om åtalsunderlåtelse för samma person i fråga om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för beslutet om skattetillägg.

Om Skatteverket har krävt en fysisk person på betalning av ett skattetillägg eller en rapportavgift som avser en juridisk person eller om en överenskommelse om betalningsskyldighet enligt 59 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) har träffats och fullföljts inom rätt tid, får åklagaren inte väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller besluta om åtalsunderlåtelse för samma fysiska person i fråga om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för beslutet om skattetillägg eller rapportavgift.

Lag (2023:876)

14 §Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalken får påföljd för brott enligt 3 eller 58 §§ ådömas, om den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom fem år från brottet. Har vid brott som avses i 10 § den misstänkte blivit föremål för revision av Skatteverket inom fem år från brottet, ska de i 35 kap. 1 § brottsbalken angivna tiderna räknas från den dag då revisionen beslutades.

Påföljd får ådömas för brott enligt denna lag utan hinder av att den misstänkte inte erhållit del av åtal för brottet inom den tid som anges i 35 kap. 1 § brottsbalken eller första stycket denna paragraf, om den misstänkte inom samma tid har delgetts underrättelse om att han är skäligen misstänkt för brottet. Underrättelsen ska ha skett under en förundersökning som sedermera lett till allmänt åtal mot den misstänkte för brottet. Den ska ha utfärdats av åklagaren och ange de omständigheter som utgör grund för misstanken. Delgivningen ska ha skett på sätt som gäller för delgivning av stämning i brottmål. Avvisas eller avskrivs mål mot någon om brott som han delgetts misstanke om enligt detta stycke ska i fråga om möjligheten att ådöma påföljd så anses som om delgivning av underrättelsen inte skett.

Lag (2011:1247)

14 a §För brott enligt 2 eller 4 § får rätten på ansökan av åklagaren besluta om förlängning av den tid som anges i 35 kap. 1 § brottsbalken. Beslut om förlängning får meddelas, om stämning eller underrättelse enligt 14 § andra stycket avseende sådant brott inte har kunnat delges den misstänkte på grund av att han

 1. har saknat känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehållit sig,

 2. inte har kunnat anträffas på känt hemvist inom riket och det inte har kunnat klarläggas var han uppehållit sig samt det kan antas att han hållit sig undan eller

 3. har stadigvarande vistats utomlands.

Förlängningstiden skall bestämmas med hänsyn till vad som kan antas behövas för att delgivning skall ske med den misstänkte, dock till minst sex månader. Visar det sig att den bestämda tiden är otillräcklig, får rätten på ansökan av åklagaren medge ytterligare förlängning.

Förlängning enligt denna paragraf får inte omfatta längre tid än sammanlagt fem år.

Lag (1996:658)

14 b §En ansökan enligt 14 a § skall ha kommit in till tingsrätten före utgången av den tid som begärs förlängd.

Har ansökningen getts in i rätt tid, bortfaller möjligheten att ådöma påföljd för brottet tidigast när beslut på grund av ansökningen föreligger. Om ansökningen inte bifalls, skall i fråga om möjligheten att ådöma påföljd så anses som om någon ansökan inte har gjorts.

Lag (1985:105)

14 c §Tingsrättens handläggning av mål enligt 14 a § är skriftlig. I handläggningen får ingå muntlig förhandling när det kan antas vara till fördel för utredningen. Den misstänkte och hans försvarare skall beredas tillfälle att yttra sig över åklagarens ansökan om så kan ske.

Beslut varigenom en domstol lämnat en ansökan enligt 14 a § utan bifall får inte överklagas. Beslut av tingsrätt att medge förlängning enligt 14 a § får överklagas. Överklagandet skall ha kommit in inom två veckor från den dag då den misstänkte, på sätt som gäller för delgivning av stämning i brottmål, delgavs beslutet.

I övrigt skall vad som är föreskrivet i rättegångsbalken rörande brottmål gälla i tillämpliga delar.

Lag (1996:658)

15 §Har ett mål om brott enligt denna lag samband med en fråga om skatt eller avgift som är anhängig vid en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet, får handläggningen av brottmålet vila i avvaktan på utgången i skatte- eller avgiftsfrågan endast om det är av avgörande betydelse för prövningen av målet att den frågan avgörs först.

I mål som avses i första stycket skall rätten samråda med förvaltningsdomstolen eller förvaltningsmyndigheten rörande målets handläggning, om det inte är obehövligt.

Lag (1985:416)

16 §En fråga om skatt eller avgift som är anhängig vid en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet skall där handläggas med förtur, om handläggningens resultat är av väsentlig betydelse för en förundersökning angående brott enligt denna lag eller ett åtal för sådant brott.

Åklagaren skall se till att den domstol eller myndighet som avses i första stycket underrättas om sådana omständigheter som kan vara av betydelse för frågan om förtursbehandling.

Lag (1983:460)

17 §Förvaltningsmyndigheter som handlägger frågor om skatter eller avgifter skall göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta att brott enligt denna lag har begåtts. Detta gäller dock inte om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd enligt denna lag eller om anmälan av annat skäl inte behövs. Skatteverket får fullgöra anmälningsskyldigheten till enhet inom verket som skall medverka vid brottsutredning, om det inte finns skäl att anta att brottet föranleder annan påföljd än böter och den misstänkte kan antas erkänna gärningen. Detta gäller dock endast om den misstänkte fyllt tjugoett år.

Har i lag eller förordning meddelats bestämmelse som avviker från föreskrifterna i första stycket gäller den bestämmelsen.

Lag (2003:682)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:564

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

 2. Bestämmelserna i 12 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på åtgärder som vidtas efter ikraftträdandet och som har en koppling till sådan information om generell kontroll som Skatteverket har lämnat efter ikraftträdandet.

2022:159

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

2023:876

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

Propositioner

SFS 1971:69
Prop. 1971:10

SFS 1971:800
Prop. 1971:129

SFS 1972:268
Prop. 1972:58

SFS 1972:821
Prop. 1972:128

SFS 1973:38
Prop. saknas

SFS 1973:605
Prop. 1973:94

SFS 1974:871
Prop. 1974:164

SFS 1975:331
Prop. 1975:98

SFS 1975:1180
Prop. 1975/76:70

SFS 1977:307
Prop. 1976/77:108

SFS 1977:324
Prop. 1976/77:144

SFS 1978:74
Prop. 1977/78:78

SFS 1978:145
Prop. 1977/78:98

SFS 1981:1157
Prop. 1981/82:10

SFS 1982:152
Prop. 1981/82:85

SFS 1982:692
Prop. 1981/82:159

SFS 1982:1202
Prop. 1982/83:50

SFS 1983:220
Prop. 1982/83:102

SFS 1983:460
Prop. 1982/83:134

SFS 1983:1105
Prop. 1983/84:48
Prop. 1983/84:50
Prop. 1983/84:62

SFS 1984:169
Prop. 1983/84:71

SFS 1984:601
Prop. 1983/84:180
Prop. 1983/84:194
Prop. 1983/84:195

SFS 1984:854
Prop. 1984/85:45

SFS 1984:1059
Prop. 1983/84:178
Prop. 1984/85:18

SFS 1985:105
Prop. 1984/85:47

SFS 1985:409
Prop. 1984/85:180

SFS 1985:416
Prop. 1984/85:178

SFS 1986:1228
Prop. 1986/87:61

SFS 1988:332
Prop. 1987/88:159

SFS 1988:1568
Prop. 1988/89:39

SFS 1989:351
Prop. 1988/89:132

SFS 1989:472
Prop. saknas

SFS 1990:148
Prop. 1989/90:96

SFS 1990:360
Prop. 1989/90:74

SFS 1990:589
Prop. 1989/90:111

SFS 1990:1435
Prop. 1990/91:19
Prop. 1990/91:54

SFS 1991:700
Prop. 1990/91:166

SFS 1991:1484
Prop. 1991/92:1

SFS 1992:629
Prop. 1991/92:93

SFS 1992:1751
Prop. 1992/93:50

SFS 1993:846
Prop. 1992/93:123

SFS 1993:1556
Prop. 1993/94:50
Prop. 1993/94:80

SFS 1994:207
Prop. 1993/94:99

SFS 1994:504
Prop. 1993/94:130

SFS 1994:1711
Prop. 1994/95:43

SFS 1994:1787
Prop. 1994/95:41
Prop. 1994/95:56
Prop. 1994/95:99

SFS 1995:331
Prop. 1994/95:146

SFS 1995:621
Prop. 1994/95:213

SFS 1995:1669
Prop. 1995/96:87

SFS 1996:657
Prop. 1995/96:170

SFS 1996:658
Prop. 1995/96:170

SFS 1997:486
Prop. 1996/97:100

SFS 1997:1025
Prop. 1997/98:10

SFS 2000:1229
Prop. 1999/2000:124

SFS 2003:682
Prop. 2002/03:99

SFS 2003:805
Prop. 2003/04:1

SFS 2004:229
Prop. 2003/04:117

SFS 2005:292
Prop. 2004/05:135

SFS 2005:457
Prop. 2004/05:149

SFS 2011:513
Prop. 2010/11:76

SFS 2011:1247
Prop. 2010/11:165

SFS 2014:1490
Prop. 2014/15:1

SFS 2015:634
Prop. 2014/15:131

SFS 2016:511
Prop. 2015/16:113

SFS 2018:564
Prop. 2017/18:144

SFS 2022:159
Prop. 2021/22:61

SFS 2023:876
Prop. 2023/24:32