1 §Denna förordning tillämpas när statliga myndigheter upplåter jordbruksarrende och arrendet omfattar bostad för arrendatorn.

Om det finns särskilda skäl, får arrendeavtalet ges annat innehåll än som följer av denna förordning.

Förordning (1999:1391)

2 §Arrendetiden skall utgöra tio år.

Tid för förlängning av arrendeavtal enligt 9 kap. 3 § andra stycket jordabalken bestämmes till tio år.

3 §Är arrendetiden längre än fem år, skall arrendeavgiften anknytas till lämpligt index.

Arrendeavgiften skall betalas senast tre månader före varje arrendeårs utgång.

4 §Arrendet får omfatta andel i samfällighet som hör till arrendestället endast om denna är av omedelbar betydelse för jordbruket på arrendestället.

5 §Arrendatorn skall tillförsäkras rätt att till sitt husbehov fiska i vatten som hör till upplåtelsefastigheten.

Rätten till jakt skall regleras i samband med upplåtelsen.

6 §Säkerhet för arrendeavtalets fullgörande får motsvara högst två års arrendeavgifter.