1 §Med samfällighetsförenings fordran på belopp, som vid uttaxering enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter påförts någon såsom ägare av fastighet eller innehavare av tomrätt, som omfattas av samfälligheten, följer förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 2 förmånsrättslagen (1970:979), om beloppet inte har förfallit till betalning tidigare än ett år före utmätning eller konkursansökan.

Lag (2012:185)

Propositioner

SFS 1973:1152
Prop. 1973:160

SFS 1983:662
Prop. 1982/83:26

SFS 1987:131
Prop. 1985/86:90

SFS 2012:185
Prop. 2011/12:54