1 §Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas för

  1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening, samfällighetsförening, ömsesidigt försäkringsbolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag, försäkringsförening och tjänstepensionsförening,

  2. erkänd arbetslöshetskassa och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,

  3. kommun, region, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner,

  4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och

  5. stiftelse.

Lag (2019:851)

2 §Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk person än som avses i 1 § såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska personen är registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar detta. Organisationsnummer fastställes vidare för juridisk person som ansöker därom.

Vad i första stycket sagts gäller i motsvarande mån i fråga om enkelt bolag, partrederi samt utländskt företags filial i Sverige.

Organisationsnummer får icke fastställas för konkursbo.

3 §Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får förordna att organisationsnummer skall fastställas för statlig myndighet.

4 §Organisationsnummer består av tio siffror av vilka den sista är kontrollsiffra. Tilldelat organisationsnummer får icke ändras eller ånyo användas vid tilldelning av nummer.

5 §Skatteverket utfärdar anvisningar för och har tillsynen över tilldelning av organisationsnummer. Hos verket föres register över tilldelade organisationsnummer.

Lag (2003:648).

6 §Beslut angående fastställande av organisationsnummer överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Lag (2003:648)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:783

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

2019:851

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Propositioner

SFS 1974:174
Prop. 1974:56

SFS 1999:936
Prop. 1998/99:124

SFS 2003:648
Prop. 2002/03:99

SFS 2004:576
Prop. 2003/04:112

SFS 2004:805
Prop. 2003/04:152

SFS 2004:1253
Prop. saknas

SFS 2006:600
Prop. 2005/06:150

SFS 2009:248
Prop. 2008/09:84

SFS 2011:70
Prop. 2010/11:18

SFS 2019:783
Prop. 2018/19:161

SFS 2019:851
Prop. 2018/19:162