1 §Denna lag tillämpas på tolkar och översättare som

  1. anlitas av en myndighet eller ett annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun svarar,

  2. genomgått sådan prövning som föreskrivs av regeringen eller den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer, eller

  3. yrkesmässigt anlitas vid överläggning mellan en misstänkt i ett brottmål och hans eller hennes försvarare eller i övrigt vid förberedande av en misstänkts försvar.

Med kommuner enligt första stycket 1 likställs regioner och kommunalförbund.

Lag (2019:852)

2 §Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Detta gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lag (2009:418)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:852

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Propositioner

SFS 1975:689
Prop. 1975:78

SFS 1976:609
Prop. 1975/76:105

SFS 1980:229
Prop. 1979/80:80

SFS 1982:105
Prop. 1981/82:90

SFS 1986:49
Prop. 1984/85:117

SFS 1999:937
Prop. 1998/99:124

SFS 2004:807
Prop. 2003/04:152

SFS 2009:418
Prop. 2008/09:150

SFS 2013:664
Prop. 2012/13:132

SFS 2019:852
Prop. 2018/19:162