Det mellan Sverige och Zambia den 18 mars 1974 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, vars innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning, skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

Vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1975:1395

1. Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

2. Genom förordningen upphäves, såvitt angår förhållandet mellan Sverige och Zambia, kungörelsen (1959:462) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 28 maj 1958 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter.

3. Förordningen tillämpas beträffande inkomst som förvärvas efter utgången av år 1975.

4. Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om inkomst som har förvärvats före utgången av år 1975.

Bilaga 1 – Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Zambias regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

Konungariket Sveriges regering och Republiken Zambias regering har, föranledda av önskan att ingå ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, överenskommit om följande bestämmelser:

Artikel I Skattskyldiga

Detta avtal är tillämpligt på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

Artikel II Skatter

1 §De skatter som avses i detta avtal är:

 1. I Zambia:

  1. Inkomstskatten,

  2. mineralskatten samt

  3. skatten på fysiska personer;

  skatt av sådant slag benämnes i det följande ”zambisk skatt”.

 2. I Sverige:

  1. Den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

  2. ersättningsskatten och utskiftningsskatten,

  3. bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar samt

  4. den kommunala inkomstskatten;

  skatt av sådant slag benämnes i det följande ”svensk skatt”.

2 §Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet uttages vid sidan av eller i stället för de ovannämnda skatterna.

3 §Vid slutet av varje år skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna meddela varandra de ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

Artikel III Allmänna definitioner

1 §Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 1. Uttrycket ”Zambia” åsyftar Republiken Zambia.

 2. Uttrycket ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på havsbottnen, dennas underlag och där befintliga naturtillgångar.

 3. Uttrycken ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Zambia eller Sverige, alltefter som sammanhanget kräver.

 4. Uttrycket ”skatt” åsyftar zambisk skatt eller svensk skatt, alltefter som sammanhanget kräver.

 5. Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person.

 6. Uttrycket ”person” inbegriper en fysisk person, bolag och varje annan sammanslutning av personer antingen den är juridisk person eller ej.

 7. Uttrycken ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” och ”person med hemvist i den andra avtalsslutande staten” åsyftar person med hemvist i Zambia eller person med hemvist i Sverige, alltefter som sammanhanget kräver.

 8. Uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar ett industriföretag, ett gruvföretag, ett handelsföretag, en plantage, ett lantbruk eller ett liknande företag, som bedrives av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive ett industriföretag, ett gruvföretag, ett handelsföretag, en plantage, ett lantbruk eller ett liknande företag, som bedrives av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

 9. Uttrycket ”internationell trafik” inbegriper trafik som utövas mellan orter i ett och samma land, vilken ingår som en del av en resa som sträcker sig över mer än ett land.

 10. Uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar:

  1. I Zambia: Generalskattedirektören (”Commissioner of Taxes”) eller hans befullmäktigade ombud.

  2. I Sverige: Finansministern eller hans befullmäktigade ombud.

2 §Då en avtalsslutande stat tillämpar bestämmelserna i detta avtal anses, såvitt icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke angivits särskilt, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet.

Artikel IV Skatterättsligt hemvist

1 §Uttrycket ”person med hemvist i Zambia” åsyftar varje person som enligt zambiska beskattningsregler behandlas såsom bosatt i Zambia och uttrycket ”person med hemvist i Sverige” åsyftar varje person som enligt svenska beskattningsregler behandlas såsom bosatt i Sverige.

2 §Då på grund av bestämmelserna i 1 § fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställes hans hemvist enligt följande regler:

 1. Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 2. Om det icke kan avgöras, i vilken avtalsslutande stat han har centrum för levnadsintressena, eller om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.

 3. Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

 4. Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han icke är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom överenskommelse.

3 §Då på grund av bestämmelserna i 1 § person som ej är fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där dess verkliga ledning är belägen.

Artikel V Fast driftställe

1 §Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

2 §Såsom fast driftställe anses särskilt:

 1. plats för företagsledning.

 2. filial,

 3. kontor,

 4. fabrik,

 5. verkstad,

 6. gruva, oljekälla, stenbrott eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgång,

 7. plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som varar mer än sex månader.

3 §Uttrycket ”fast driftställe” anses icke innefatta:

 1. användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, utställning eller utlämnade av företaget tillhöriga varor,

 2. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 3. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 4. innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

 5. innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art för företaget.

4 §Företag i en avtalsslutande stat anses ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om företaget utövar övervakande verksamhet i denna andra stat under mer än sex månader i samband med byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som utföres i denna andra stat.

5 §Person som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den andra avtalsslutande staten – härunder inbegripes icke sådan oberoende representant som avses i 6 § – behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten om han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

6 §Företag i en avtalsslutande stat anses icke ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att denna person därvid utövar sin vanliga affärsverksamhet.

7 §Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller av ett bolag som uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt), medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom fast driftställe för det andra bolaget.

Artikel VI Fastighet

1 §Inkomst av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

2 §Uttrycket ”fastighet” har den betydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den stat, där fastigheten i fråga är belägen. Under detta uttryck inbegripes dock alltid egendom som utgör tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka föreskrifterna i allmän lag angående fastigheter är tillämpliga, nyttjanderätt till fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses icke som fastighet.

3 §Bestämmelserna i 1 § äger tillämpning på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet.

4 §Bestämmelserna i 1 och 3 §§ äger även tillämpning på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som användes vid utövande av fritt yrke.

Artikel VII Rörelse

1 §Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, såvida icke företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

2 §Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänföres i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3 §Vid bestämmandet av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning, antingen kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Om de upplysningar som är tillgängliga för beskattningsmyndigheterna ej är tillräckliga för att avgöra vilken inkomst som bör vara hänförlig till det fasta driftstället, skall bestämmelserna i denna paragraf icke hindra tillämpningen av sådana lagbestämmelser i någondera avtalsslutande staten enligt vilka myndigheterna kan genom uppskattning fastställa det fasta driftställets skattepliktiga inkomst. En sådan uppskattning av inkomsten skall dock – så långt de för beskattningsmyndigheterna tillgängliga upplysningarna tillåter – ske i överensstämmelse med de i denna artikel angivna principerna.

4 §I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat bestämmas i en avtalsslutande stat på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i 2 § icke hindra att i denna stat den skattepliktiga inkomsten bestämmes genom ett sådant förfarande. Förfarandet skall dock vara sådant att resultatet står i överensstämmelse med de i denna artikel angivna principerna.

5 §Inkomst anses icke hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköpes genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.

6 §Vid tillämpningen av föregående paragrafer bestämmes inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år såvida icke särskilda förhållanden föranleder annat.

7 §Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar icke av reglerna i förevarande artikel.

Artikel VIII Sjö- och luftfart

1 §Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna V och VII beskattas inkomst, som ett företag förvärvar genom utövande av sjö- eller luftfart i internationell trafik, endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

2 §Bestämmelserna i denna artikel tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

Artikel IX Företag med intressegemenskap

I fall då

 1. ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företas i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 2. samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor. som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

Artikel X Utdelning

1 §Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2 §Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i enlighet med lagstiftningen i denna stat men skatten får icke överstiga

 1. 5 procent av utdelningens bruttobelopp om mottagaren är ett bolag (med undantag för handelsbolag och enkelt bolag) som direkt behärskar minst 25 procent av det utdelande bolagets kapital,

 2. 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning. Denna paragraf berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3 §Med uttrycket ”utdelning” förstås inkomst av aktier eller andra rättigheter, fordringar ej inbegripna, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställes med inkomst av aktier.

4 §Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas icke, om mottagaren av utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, samt den andel av vilken utdelningen i fråga härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i Artikel Vll.

5 §Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat icke påföra någon skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som ej har hemvist i denna andra stat, och ej heller någon skatt på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgöres av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel XI Ränta

1 §Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2 §Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstiftning men skatten får icke överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

3 §Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till regeringen eller lokal myndighet i den andra avtalsslutande staten eller till organ eller myndighet, penninginrättning däri inbegripen, vilken lyder under denna regering eller lokala myndighet, är – utan hinder av bestämmelserna i 2 § – undantagen från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten.

4 §Vid tillämpningen av 3 § omfattar uttrycket ”regering”, i Sverige riksbanken och riksgäldskontoret och i Zambia Zambias bank (”Bank of Zambia”).

5 §Med uttrycket ”ränta” förstås inkomst av värdepapper som utfärdats av staten, av obligationer eller debentures, antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen de medför rätt till andel i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även inkomst av varje annat slags fordran samt varje belopp, som återbetalas på grund av sådan fordran utöver lånesumman, liksom även all annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat från vilken inkomsten härrör jämställes med inkomst av försträckning.

6 §Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas icke, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken räntan härrör samt den fordran av vilken räntan härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel VII.

7 §Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om Utbetalaren är denna stat själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket upptagits det lån som räntan avser och räntan bestrides av det fasta driftstället, anses dock räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

8 §Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan Utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan Utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel XII Royalty

1 §Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2 §Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstiftning men skatten får inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

3 §Med uttrycket ”royalty” förstås varje slag av belopp som betalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk (biograffilm och inspelade band för televisions- eller radiosändning häri inbegripna), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller fabrikationsmetod samt för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4 §Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas icke, om mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken royaltyn härrör samt den rättighet eller egendom av vilken royaltyn härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i Artikel VII.

5 §Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om Utbetalaren är denna stat själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket rättigheten eller egendomen, som ger upphov till royaltyn, förvärvats och royaltyn bestrides av det fasta driftstället, anses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget.

6 §Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan Utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller egendom för vilken royaltyn erlägges, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan Utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel XIII Realisationsvinst

1 §Vinst genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av sådan fastighet som avses i Artikel VI § 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

2 §Vinst genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av lös egendom hänförlig till anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med avyttring av hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning.

3 §Vinst, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av fartyg eller luftfartyg, vilka användes i internationell trafik, samt lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana fartyg eller luftfartyg, beskattas – utan hinder av bestämmelserna i 2 § – endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas beträffande vinst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4 §Vinst genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av annan än i 1, 2 och 3 §§ angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

Artikel XIV Fritt yrke

1 §Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförbar självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat, om han icke i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för utövandet av verksamheten. Om han har en sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav som är hänförlig till denna anordning.

2 §Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

Artikel XV Enskild tjänst

1 §Där icke bestämmelserna i artiklarna XVI, XVIII, XIX och XX föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom anställning, endast i denna stat såvida icke arbetet utföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i denna andra stat, får ersättning som uppbäres för arbetet beskattas där.

2 §Utan hinder av bestämmelserna i 1 § beskattas inkomst, vilken uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utföres i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att

 1. inkomsttagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under denna andra stats beskattningsår,

 2. ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som icke har hemvist i den andra avtalsslutande staten, samt

 3. ersättningen icke såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i den andra avtalsslutande staten.

3 §Utan hinder av bestämmelserna i 1 och 2 §§ får inkomst av arbete, som utförts ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utföres ombord på luftfartyg som användes i internationell trafik av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel XVI Styrelsearvoden

Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel XVII Artister och idrottsmän

1 §Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och idrottsmän förvärvar genom sin personliga verksamhet i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

2 §I de fall då de tjänster som avses i 1 § av denna artikel tillhandahålles i en avtalsslutande stat av företag i den andra avtalsslutande staten, får utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal inkomst, som uppkommer för företaget genom sådan verksamhet, beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

Artikel XVIII Pensioner

Där icke bestämmelserna i Artikel XIX §§ 1, 3 och 4 föranleder annat är pension eller liknande ersättning, som i anledning av tidigare anställning uppbäres från källa i en avtalsslutande stat av person vilken har hemvist i den andra avtalsslutande staten och är skattskyldig där för ersättningen, undantagen från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten.

Artikel XIX Ersättningar av allmän natur

1 §Ersättning, pension däri inbegripen, som utbetalas av – eller från fonder inrättade av – en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats eller lokala myndighets tjänst, får beskattas i denna avtalsslutande stat.

2 §Bestämmelserna i artiklarna XV, XVI och XVIII tillämpas på ersättning eller pension, som utbetalas på grund av arbete utfört i samband med rörelse som bedrivits av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter.

3 §Pensioner, som utbetalas enligt bestämmelserna om svensk socialförsäkring, får beskattas i Sverige.

4 §Pensioner, som utbetalas från ”Zambia National Provident Fund”, får beskattas i Zambia.

Artikel XX Forskare och studerande

1 §Ersättning, vilken fysisk person som har eller tidigare haft hemvist i en avtalsslutande stat erhåller på grund av studier eller forskning på hög nivå vid universitet, forskningsinstitution, skola, högskola eller annan liknande inrättning i den andra avtalsslutande staten under tillfällig vistelse där ej överstigande ett år, beskattas icke i denna andra stat.

2 §Belopp, vilka studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant som har eller tidigare haft hemvist i en avtalsslutande stat och som vistas i den andra avtalsslutande staten huvudsakligen för sin undervisning eller utbildning erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, beskattas icke i denna andra stat, under förutsättning att beloppen utbetalas till honom från källa utanför denna stat.

3 §Ersättning, vilken studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant som har eller tidigare haft hemvist i en avtalsslutande stat och som vistas i den andra avtalsslutande staten huvudsakligen för sin undervisning eller utbildning uppbär på grund av anställning i den andra avtalsslutande staten, beskattas icke i denna andra stat, om ersättningen icke under något beskattningsår överstiger 9 500 svenska kronor eller motsvarande belopp i zambisk valuta. Skattebefrielsen galler endast under sådan tidrymd som skäligen erfordras eller vanligtvis åtgår för att fullborda undervisningen eller utbildningen och skall icke i något fall utsträckas under längre tid än tre på varandra följande år.

Artikel XXI övriga inkomstslag

Inkomst, beträffande vilken ingen uttrycklig bestämmelse meddelats i föregående artiklar av avtalet och som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

Artikel XXII Undvikande av dubbelbeskattning

1 §a) Om person med hemvist i Zambia uppbär inkomst från Sverige, vilken får beskattas i Sverige enligt bestämmelserna i detta avtal, skall den svenska skatt som utgår på inkomsten avräknas från zambisk skatt som uttages av denna person. Avräkningsbeloppet skall emellertid icke överstiga beloppet av den del av den zambiska skatten som utan sådan avräkning belöper på inkomsten.

    b) Om inkomsten från Sverige utgöres av utdelning från bolag med hemvist i Sverige, medräknas vid avräkningen den svenska skatt, som det utbetalande bolaget har att erlägga för sin vinst.

2 §Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst, som enligt zambisk lagstiftning och i överensstämmelse med detta avtal får beskattas i Zambia, skall Sverige avräkna zambisk skatt som erlagts för sådan inkomst från svensk skatt som belöper på inkomsten. Avräkningsbeloppet skall emellertid icke överstiga beloppet av den del av den svenska skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Zambia.

3 §Vid tillämpningen av 2 § anses uttrycket ”zambisk skatt som erlagts” inbegripa varje belopp som skulle ha påförts såsom zambisk skatt om icke skattebefrielse eller skattenedsättning medgivits i enlighet med lagen om befrielse från inkomstskatt för pionjärindustrier /”Pioneer Industries (Relief from Income Tax) Act”/. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall överlägga med varandra i syfte att bestämma om denna paragraf behöver ändras med hänsyn till ny eller ändrad lagstiftning om investeringsfrämjande åtgärder.

4 §Utdelning från bolag med hemvist i Zambia till bolag med hemvist i Sverige är undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen enligt svensk lag skulle ha varit undantagen från beskattning om båda bolagen varit svenska bolag. Sådan skattebefrielse inträder dock icke med mindre

 • den vinst, av vilken utdelningen utbetalas, i Zambia har underkastats sedvanlig bolagsskatt, som utgår vid tiden för undertecknandet av detta avtal, eller därmed jämförlig bolagsskatt, eller

 • den huvudsakliga delen av det utbetalande bolagets inkomst direkt eller indirekt härrör från annan verksamhet än förvaltning av värdepapper och därmed likartad egendom samt verksamheten bedrives i Zambia av det utbetalande bolaget eller av ett bolag i vilket det äger aktier eller andelar motsvarande minst 25 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar.

Artikel XXIII Förbud mot diskriminering

1 §Medborgare i en avtalsslutande stat skall icke i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav av annat slag eller mer tyngande än medborgarna i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade.

2 §Uttrycket ”medborgare” betyder:

 1. Beträffande Zambia alla zambiska medborgare samt alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande zambisk lag.

 2. Beträffande Sverige alla svenska medborgare samt alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande svensk lag.

3 §Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat, som bedriver samma verksamhet.

4 §Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall icke i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

5 §Bestämmelserna i denna artikel skall icke anses medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser eller skattenedsättningar, som medges personer med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj.

6 §I denna artikel avser uttrycket ”beskattning” skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel XXIV Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1 §Om person med hemvist i en avtalsslutande stat gör gällande, att i en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medför eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, äger han – utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning – göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, dar han har hemvist.

2 §Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning.

3 §De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

4 §De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående paragrafer. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommitté bestående av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

Artikel XXV Utbyte av upplysningar

1 §De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal och för att genomföra bestämmelserna i de avtalsslutande staternas lagstiftning beträffande skatter, som avses i detta avtal, i den utsträckning beskattningen enligt denna lagstiftning står i överensstämmelse med detta avtal. De utbytta upplysningarna får icke yppas för andra personer eller myndigheter, befattningshavare vid domstolar eller andra dömande myndigheter inbegripna, än dem som handlägger taxering eller uppbörd av sådana skatter eller avgör besvär i anslutning därtill.

2 §Bestämmelserna i 1 § skall inte anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

 1. att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 2. att lämna upplysningar, som icke är tillgängliga enligt lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten, eller

 3. att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

Artikel XXVI Diplomatiska och konsulära befattningshavare

1 §Detta avtal påverkar icke de privilegier i beskattningshänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller stadganden i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare.

2 §I den mån privilegier i beskattningshänseende, vilka enligt folkrättens allmänna regler eller stadganden i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare, medför att inkomst icke beskattas i den mottagande staten, förbehålles beskattningsrätten den sändande staten.

3 §Fysisk person, som tillhör en avtalsslutande stats diplomatiska eller konsulära representation (med undantag för honorärkonsuler) eller representation med stadigvarande uppdrag, vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten eller i en tredje stat, anses vid tillämpningen av detta avtal ha hemvist i den sändande staten om

 1. han icke är medborgare i den mottagande staten, och

 2. han enligt folkrättens regler icke kan beskattas i den sistnämnda staten för inkomst från källa utanför denna stat.

Artikel XXVII Ikraftträdande

1 §Detta avtal skall ratificeras i enlighet med föreskrifterna i vardera avtalsslutande statens lagstiftning. Ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Lusaka snarast möjligt.

2 §Detta avtal träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

 1. I Zambia: Beträffande inkomst, som förvärvas under beskattningsår, som börjar den 1 april kalenderåret efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare dag.

 2. I Sverige: Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare dag.

3 §Avtalet mellan Sveriges regering samt Storbritanniens och Nordirlands regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, vilket undertecknades i London den 30 mars 1949 och som med vissa jämkningar utvidgats till den förutvarande Federationen Rhodesia och Nyasaland genom noteväxling den 28 maj 1958 och till det tidigare Protektoratet Nordrhodesia genom noteväxling den 21 december 1963 och som därefter gällt i förhållande till Zambia, skall upphöra att gälla från och med den dag förevarande avtal blir tillämpligt.

Artikel XXVIII Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att – senast den 30 juni under ett kalenderår, dock icke tidigare än fem år efter dagen för avtalets ikraftträdande – på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 1. I Zambia: Beträffande inkomst, som förvärvas under beskattningsår, som börjar den 1 april kalenderåret efter det då uppsägningen ägde rum eller senare dag.

 2. I Sverige: Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret efter det då uppsägningen ägde rum eller senare dag.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

Som skedde i Lusaka den 18 mars 1974 i två exemplar på engelska språket.

Bilaga 2 – Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan huruvida och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgöres i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet icke föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige, som föreskrives i de svenska skatteförfattningarna, skall avtalet däremot lända till efterrättelse.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller domstol vidtagit har medfört eller kommer att medföra beskattning som strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. XXIV § 1 göra framställning om rättelse. Sådan framställning göres hos regeringen och bör inges snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller av svensk juridisk person.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst – t.ex. vissa slag av periodiskt understöd – är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas art. XXI.

B. Särskilda anvisningar

till art. I och IV.

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Zambia.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgöres i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. IV §§ 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt zambiska beskattningsregler anses bosatt i Zambia. Vid tillämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370) och 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, skall vid tillämpning av art. IV anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Zambia.

Person, som avses i 70 § kommunalskattelagen (1928:370) och 18 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, skall vid tillämpning av art. IV anses bosatt i Zambia, såvitt fråga är om zambisk beskickning eller lönat zambiskt konsulat i Sverige.

till art. II.

Avtalet gäller de skatter som anges i art. II §§ 1 och 2. Svensk förmögenhetsskatt uttages alltså i vanlig ordning (jfr dock art. XXIII § 6 och anvisningarna till art. XXIII).

till art VI.

Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse (jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen /1928:370/). Inkomst som omfattas av art. VI beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. XII.

till art. VII.

Inkomst av rörelse, som bedrives från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. VII. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. V.

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Zambia får den till verksamheten vid driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men zambisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. XXII § 2.1 fråga om avräkning i vissa fall av zambisk skatt som eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Zambia bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. VII §§ 2 och 3. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i nämnda bestämmelser angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället. Om sjöfarts- och luftfartsrörelse finns särskilda bestämmelser i art. VIII.

till art. VIII.

Inkomst av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. VIII § 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

till art. IX.

Art. IX innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Äger sådan omräkning rum mellan företag i Sverige och Zambia, skall skattechefen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. X.

1.Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. X § 3.

2.När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Zambia och utdelningen icke är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Zambia, iakttages bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Om utdelningen uppbäres av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. XXII § 4 föranleder det. De svenska bestämmelser om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. XXII § 4 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Frågan om avdrag för ränta på skuld, som belöper på aktier eller andelar i det zambiska bolaget, bedömes vid tillämpningen av 39 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) som om utdelning, för vilken skattefrihet åtnjutes enligt avtalet, undantagits från skatteplikt enligt 54 § samma lag.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för zambisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsättes enligt art. XXII § 2 genom avräkning av zambisk skatt som uttagits enligt art. X § 2. Den zambiska skatten får därvid icke överstiga 15% eller, i fall som avses i art. X § 2 a, 5 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av zambisk skatt som eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

3.När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Zambia och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Zambia, tillämpas art. VII. Utdelningen skall, om icke annat gäller på grund av art. XXII § 4, i detta fall beskattas i Sverige men zambisk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa fall av zambisk skatt som eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

4.När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Zambia och utdelningen icke är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Sverige, uttages kupongskatt med 15% eller, i fall som avses i art. X § 2 a, med 5 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten får icke överstiga 15% eller, i fall som avses i art. X § 2 a. 5 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

Om den utdelningsberättigade har fast driftställe i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället, tillämpas art. VII. I sådant fall gäller icke ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. XI.

1.Ränta som utbetalas från Zambia till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige beskattas här.

Är räntan icke hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Zambia, beräknas svensk skatt på räntans bruttobelopp utan avdrag för zambisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader etc. Svensk skatt på räntan nedsättes enligt art. XXII § 2 genom avräkning av zambisk skatt, som uttagits enligt art. XI § 2. Denna får icke överstiga 10% av räntans bruttobelopp.

Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Zambia, tillämpas art. VII. Zambisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. XXII § 2.

I fråga om avräkning i vissa fall då zambisk skatt eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

2.Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Zambia, kan enligt gällande skatteförfattningar icke beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse (jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen /1928:370/), beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som inkomsttagaren har i Sverige (art. XI § 6).

3.Ränta, som regeringen, lokal myndighet, centralbank m.fl. organ i en av staterna uppbär från den andra staten, skall vara undantagen från beskattning i denna andra stat (art. XI §§ 3 och 4).

till art. XII.

1.Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. XII § 3 gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Zambia till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Zambisk skatt får uttagas på royaltyn endast i den mån det är medgivet enligt art. XII § 2 eller § 4.1 fall som avses i art. XII § 2 får den zambiska skatten icke överstiga 10% av royaltyns bruttobelopp. Zambisk skatt, som uttagits enligt art. XII § 2 eller § 4. avräknas från den svenska skatten på royaltyn enligt art. XXII § 2.1 fråga om avräkning i vissa fall då zambisk skatt eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Zambia, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om icke fall som avses i art. XII § 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn enligt art. XII § 2 icke överstiga 10% av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttages bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som royaltyn – efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn – utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 10% av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

Exempel: En person med hemvist i Zambia uppbär royalty från Sverige med ett bruttobelopp av 10 000 kr. Till royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av andra förvärvskällor med ett belopp av 5 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500 + 5 000 – 1 000 =) 13 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Enligt avtalet med Zambia skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, överstiger 10 % av 10 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den män det överskjutande beloppet överstiger 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten.”

2.Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av gruva, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. VI.

till art. XIII.

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Zambia förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige, beskattas här. Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av annan egendom än fastighet, under förutsättning att inkomsttagaren har fast driftställe här och den avyttrade egendomen utgör anläggnings- eller driftkapital i det fasta driftstället. Motsvarande gäller i fråga om lös egendom, som ingår i en i Sverige belägen stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här, om icke annat följer av art. XIII § 3. Enligt art. XIII § 1 får zambisk skatt uttagas på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgöres av fastighet belägen i Zambia. Motsvarande gäller enligt art. XIII § 2 i fråga om lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har i Zambia, eller lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken inkomsttagaren har i Zambia.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsättes enligt art. XXII § 2 genom avräkning av den zambiska skatt som påförts samma vinst. I fråga om avräkning i vissa fall dä zambisk skatt eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

till art. XIV.

1.Vad som förstås med uttrycket ”fritt yrke” anges i art. XIV § 2.

2.Inkomst av fritt yrke beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är inkomsten härförlig till verksamhet, som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. XIV § 1, får inkomsten beskattas i den stat där anordningen finns.

Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke genom verksamhet vid stadigvarande anordning i Zambia, får inkomsten beskattas i Sverige men zambisk skatt på samma inkomst avräknas från den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om avräkning i vissa fall då zambisk skatt eftergivits (art. XXII § 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

3.Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. XVII.

till art. XV.

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. XV § 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utföres. Undantag från denna regel föreskrives i art. XV §§ 2 och 3, art. XVI samt art. XX §§ 1 och 3.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. XVII.

till art. XVI.

När svenskt bolag utbetalar Styrelsearvode till person med hemvist i Zambia, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Zambia, får inkomsten beskattas i Sverige men zambisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

till art. XVII.

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker, professionella idrottsmän och liknande yrkesutövare förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i den stat där verksamheten utövas (art. XVII § 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. XVII § 2 får ersättning som utbetalas till företag i en stat, vilket tillhandahåller tjänster av artister eller idrottsmän i den andra staten, beskattas i den stat där tjänsterna tillhandahålles. För Sveriges vidkommande iakttages vid tillämpningen av art. XVII bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om stadig inkomstskatt.

till art. XVIII och XIX.

Pension på grund av enskild tjänst beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat (art. XVIII).

Pension som utbetalas enligt svensk socialförsäkringslagstiftning till person med hemvist i Zambia får enligt art. XIX § 3 beskattas här.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär pension från ”Zambia National Provident Fund”, beskattas i Sverige för sådan pension men zambisk skatt på pensionen avräknas från den svenska skatten enligt art. XXII § 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XXII.

Ersättning (inklusive pension), som utbetalas av någon av staterna eller dess lokala myndigheter till fysisk person för arbete utfört i allmän tjänst, får enligt art. XIX § 1 beskattas i denna stat. Ersättning, som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten eller lokala myndigheten har bedrivit, beskattas dock som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. XV, XVI och XVIII.

till art. XXII.

1.Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten icke följer av övriga artiklar. Om inkomsten beskattas även i Zambia, medges lättnad vid den zambiska beskattningen enligt art. XXII § 1.

2.Inkomst från Zambia, som uppbäres av person med hemvist i Sverige, medtages vid taxering i Sverige med undantag för inkomst som anges i anvisningspunkten 3 nedan och utdelning i vissa fall från bolag i Zambia. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. X. Svensk skatt på inkomsten nedsättes genom avräkning enligt art. XXII §§ 2 och 3.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för zambisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. XXII § 2 ett belopp motsvarande den zambiska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av zambisk skatt på utdelning, ränta och royalty hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. X, anvisningspunkten 1 till art. XI och anvisningspunkten 1 till art. XII. I fråga om zambisk skatt på inkomst av rörelse som bedrivits i Zambia iakttages att inkomsten beräknats enligt art. VII.

Har befrielse från eller nedsättning av zambisk skatt på inkomst från Zambia meddelats i enlighet med sådan zambisk lagstiftning som anges i art. XXII § 3, skall på grund av föreskriften i art. XXII § 2 jämförd med art. XXII § 3 från den svenska skatten på sådan inkomst avräknas ett belopp motsvarande den zambiska skatt som skulle ha utgått om sådan befrielse eller nedsättning ej meddelats.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår för vilket inkomsten upptages till beskattning förete bevis eller annan utredning om den zambiska skatt som har påförts eller skulle ha påförts inkomsten, om skattebefrielse eller skattenedsättning som avses i föregående stycke ej meddelats.

Avräkning av zambisk inkomstskatt enligt art. XXII §§ 2 och 3 får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Zambia belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten – efter avdrag för kostnader – utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Zambia till så stor andel som inkomsten – efter avdrag för kostnader – utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Zambia.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i svenska kronor av den zambiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomst- och debiteringslängderna.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Zambia med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antages belöpa zambisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antages vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500 + 90 000 – 10 000 =) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Zambia skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.

3.Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som på grund av art. VIII § 1 eller art. XIII § 3 skall beskattas endast i Zambia, skall inkomsten icke medtagas vid taxering i Sverige.

till art. XXIII.

Av art. XXIII §§ 3 och 6 följer att bolag i Zambia icke får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelserna innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.