Företrädare för de anställda vid statlig myndighet, som enligt särskild föreskrift får ingå i styrelsen eller annat organ vid myndigheten, får utses och entledigas av den eller de arbetstagarorganisationer som är företrädda hos myndigheten, om ej annat följer av avtal eller särskild föreskrift.

Regeringen får föreskriva att denna lag ej skall tillämpas i fråga om viss myndighets styrelse eller motsvarande organ.

Propositioner

SFS 1976:230
Prop. 1975/76:100