Inledande bestämmelser

1 §Enligt denna lag kan bildas sammanslutning (vattenförbund) med uppgift att genom rensning, reglering eller andra vattenvårdande åtgärder främja ett från allmän eller enskild synpunkt ändamålsenligt utnyttjande av vattnet i vattendrag, sjö eller annat vattenområde. Fråga om bildande av vattenförbund prövas vid förrättning.

Lag (1983:663)

2 §För vattenförbund bestämmes verksamhetsområde. Detta skall avgränsas efter vad som är lämpligt med hänsyn till förbundets ändamål samt de geografiska och hydrologiska förhållandena.

Medlemskretsen

3 §Den som enligt miljöbalken eller äldre lag har medgivits rätt att inverka på vattenbeskaffenheten eller i övrigt på vattenförhållandena inom verksamhetsområdet skall vara medlem i förbundet.

Den som inverkar på vattenförhållandena inom verksamhetsområdet utan att det föreligger fall som avses i första stycket skall vara medlem i förbundet, om hans medlemskap är av särskild betydelse för förbundets verksamhet.

Har någon som enligt första eller andra stycket skall vara medlem i förbundet av särskilt skäl motsatt sig medlemskap, får han stå utanför förbundet, om dess verksamhet ej avsevärt försvåras därigenom.

Kommun samt sammanslutning av fiskerättsägare får ingå som medlem i vattenförbund, även om skyldighet icke föreligger enligt första eller andra stycket.

Lag (1998:867)

Villkor för förbundsbildning

4 §Vattenförbund får bildas endast när det är av väsentlig betydelse från allmän eller enskild synpunkt att samverkan i sådan form sker för att främja utnyttjandet av vattnet inom verksamhetsområdet.

5 §Vattenförbund får ej bildas, om de som kan vara medlemmar i förbundet mera allmänt motsätter sig förbundsbildningen och har beaktansvärda skäl för det. Vid denna prövning skall främst deras mening beaktas som är mest beroende av förbundets tillämnade verksamhet.

Första stycket gäller icke, om behovet av förbundsbildning är synnerligen angeläget från allmän synpunkt.

Vattenförbunds verksamhet

6 §Vattenförbund skall planlägga och utöva sin verksamhet på sådant sätt att förbundets ändamål vinnes utan oskälig kostnad. Därvid bör samråd äga rum med de myndigheter som beröres av frågan. Verksamheten får omfatta flera verksamhetsgrenar.

Förbundet skall i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning.

7 §Vattenförbund får ej driva verksamhet som är främmande för dess ändamål.

Verksamhet som kan beräknas draga lägre sammanlagd kostnad, om medlemmarna svarar för den var för sig, får ej drivas av förbundet med mindre väsentliga fördelar vinnes därigenom.

Fördelning av kostnader

8 §För att täcka de allmänna förvaltningskostnaderna kan förbundet uttaga förbundsavgift av medlemmarna. Förbundsavgift fastställes på förbundsstämma.

9 §Kostnaderna för verksamhet eller verksamhetsgren fördelas mellan medlemmarna efter andelstal. Andelstalen bestämmes efter vad som är skäligt med hänsyn främst till vars och ens nytta eller intresse i övrigt av verksamheten eller till den omfattning i vilken han inverkar på vattenförhållandena.

Kan medlem genom egen åtgärd för sin del vinna ändamålet med verksamheten eller verksamhetsgrenen till lägre kostnad än som kan väntas belöpa på honom, om hans andelstal bestämmes efter de grunder som anges i första stycket, skall detta förhållande beaktas i skälig mån.

För medlem som har vunnit inträde i förbundet med stöd av 3 § sista stycket får ej bestämmas högre andelstal än han har medgivit.

Påkallande av förrättning

10 §Förrättning enligt denna lag påkallas genom ansökan till länsstyrelsen om förordnande av förrättningsman. I ansökan skall anges vilket vattenområde som avses.

Rätt att påkalla förrättning tillkommer den som kan vara medlem i vattenförbundet.

Länsstyrelsen får utan ansökan upptaga fråga om förordnande av förrättningsman, om länsstyrelsen anser att behovet av förbundsbildning är synnerligen angeläget från allmän synpunkt.

11 §Förrättningsman förordnas av länsstyrelsen. Förrättningsman skall äga den kunskap och erfarenhet som uppdraget kräver.

Innan förordnande meddelas, kan länsstyrelsen fordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaden.

Länsstyrelsens beslut om förordnande av förrättningsman får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Lag (1995:39)

Förrättning

12 §I fråga om förrättning enligt denna lag skall bestämmelserna i 12 kap. vattenlagen (1983:291) fortfarande gälla i tillämpliga delar, i den mån ej annat följer av vad nedan sägs. Vad som sägs i 12 kap. vattenlagen om vattendomstol skall gälla mark- och miljödomstol.

Lag (2010:927)

13 §Vid förrättningen biträdes förrättningsmannen av två gode män.

Med synemän förstås i denna lag förrättningsmannen och gode männen.

Synemännen skall erhålla ersättning i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Lag (1983:663)

14 §Som sakägare enligt denna lag anses de som kan vara medlemmar i vattenförbundet. Sakägare har icke rätt till ersättning för bevakande av sin talan vid förrättning.

Förrättningsmannen skall utreda vilka som kan vara medlemmar i förbundet.

15 §Kungörelse som avses i 12 kap. 14 § vattenlagen (1983:291) skall utfärdas, om det ej är uppenbart obehövligt. I kungörelsen skall anges det vattenområde som avses.

Lag (1983:663)

16 §Underrättelse om tid och ställe för förrättningen skall i god tid före första sammanträdet delges den som skall vara medlem i förbundet enligt 3 § första stycket samt, i den mån förrättningsmannen anser det lämpligt, den som kan antagas skola vara medlem i förbundet enligt 3 § andra stycket. Att delgivning icke skett, utgör ej hinder för sammanträdet.

Underrättelse som avses i första stycket skall alltid sändas till vederbörande kommun samt till sammanslutning av fiskerättsägare som är känd för förrättningsmannen.

Vid kallelse till nytt sammanträde får första och andra styckena tillämpas i stället för bestämmelsen i 12 kap. 21 § vattenlagen (1983:291) om delgivning med samtliga sakägare.

Lag (1983:663)

17 §Endast den som har delgivits underrättelse om förrättningen eller kallelse till nytt sammanträde eller som kommit tillstädes utan att sådan delgivning skett får anslutas som medlem i förbundet.

Föreligger för någon hinder mot medlemskap enligt första stycket och anser synemännen sannolikt att han enligt 3 § skall anslutas som medlem, skall kallelse till nytt sammanträde delges honom.

18 §har upphävts genom lag (1983:663).

19 §Vid förrättningen skall synemännen utreda, huruvida hinder föreligger mot förbundsbildning. Finnes sådant hinder föreligga, skall synemännen med besked därom meddela beslut om förrättningens avslutande.

20 §Möter ej hinder mot förbundsbildning, bör synemännen verka för att sakägarna träffar överenskommelse i tvistiga frågor. Sådan överenskommelse gäller dock endast om synemännen anser den vara lämplig. Innehållet i överenskommelse skall framgå av protokollet över förrättningen.

21 §Finner synemännen att vattenförbund skall bildas, skall de i utlåtande meddela beslut därom. Utlåtandet skall innehålla uppgifter om vattenförbundets verksamhet och verksamhetsområde samt om medlemmar och andelstal.

22 §En avskrift av utlåtandet med besvärshänvisning ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen.

Lag (2011:609)

23 §När förrättningen slutligt har prövats, ska samtliga handlingar skickas till Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten ska föra en förteckning över alla vattenförbund.

Lag (2011:609)

24 §Förrättningskostnaderna skall, om beslut om förbundsbildning meddelas, fördelas mellan medlemmarna efter vad som är skäligt.

Avslutas förrättningen utan att beslut om förbundsbildning meddelas, skall förrättningskostnaderna betalas av sökanden eller fördelas mellan sökandena, om icke särskilda omständigheter föranleder att betalningsskyldigheten fördelas mellan samtliga sakägare eller vissa av dem. Om länsstyrelsen utan ansökan har förordnat förrättningsman, svarar staten för de kostnader som skulle ha åvilat en sökande.

Lag (1983:663)

Domstolsprövning m.m.

25 §I fråga om talan mot beslut eller åtgärd vid förrättning enligt denna lag gäller fortfarande i tillämpliga delar bestämmelserna i 13 kap. vattenlagen (1983:291) om förrättningsmål. Det som sägs i 13 kap. vattenlagen om vattendomstol respektive Vattenöverdomstolen ska gälla mark- och miljödomstol respektive Mark- och miljööverdomstolen. Det som sägs om nämndemän respektive vattenrättsråd ska gälla särskilda ledamöter respektive tekniska råd.

En sådan kungörelse som avses i 13 kap. 58 § vattenlagen (1983:291) ska tillsammans med en avskrift av besvärshandlingarna skickas till Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen.

Lag (2011:609)

26 §Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen får föra talan mot beslut i fråga om förbundsbildning, verksamhetens inriktning eller verksamhetsområdets avgränsning.

Lag (2011:609)

27 §Angår besvär fråga som avses i 26 §, skall mark- och miljödomstolen med eget yttrande hänskjuta frågan till regeringens avgörande.

Lag (2010:927)

Vattenförbunds organisation m.m.

28 §Har i laga ordning bestämts att vattenförbund skall bildas, skall medlemmarna vid sammanträde utse styrelse och antaga stadgar.

29 §Sammanträde som avses i 28 § hålles av förrättningsmannen. I övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om bildande av samfällighetsförening i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Därvid skall vad som föreskrives om fastighetsdomstol i stället gälla mark- och miljödomstol och vad som föreskrives om förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) i stället gälla förrättning enligt denna lag.

Lag (2010:927)

30 §Ett vattenförbunds stadgar ska innehålla uppgifter om

  1. förbundets företagsnamn, vilket ska innehålla ordet vattenförbund,

  2. grunderna för förvaltningen,

  3. den ort där styrelsen ska ha sitt säte,

  4. hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses samt grunderna för dess beslutsförhet,

  5. hur revision av styrelsens förvaltning ska ske,

  6. förbundets räkenskapsperiod,

  7. hur ofta ordinarie förbundsstämma ska hållas,

  8. det sätt på vilket kallelse till förbundsstämma ska ske och hur andra meddelanden ska komma till medlemmarnas kännedom samt den tid före sammanträde då kallelseåtgärd senast ska vidtas.

Stadgarna får inte innehålla föreskrifter som strider mot denna lag eller annan författning.

Lag (2018:1661)

31 §Stadgarna skall för att bli gällande fastställas av länsstyrelsen. Innan sådan fastställelse skett och anmälan om styrelseval gjorts hos länsstyrelsen, kan förbundet inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

Beslut om ändring av förbundets stadgar skall genast underställas länsstyrelsen för fastställelse. Beslutet får inte tillämpas, innan det har fastställts.

Ändras styrelsens sammansättning, skall anmälan om detta göras hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över vattenförbund. Förteckningen skall innehålla uppgifter om styrelsens sammansättning.

En länsstyrelses beslut enligt första eller andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Lag (1995:39)

32 §Styrelse för vattenförbund skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte inom län där förbundet har sitt verksamhetsområde. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan ej vara styrelseledamot.

Lag (1988:1315)

33 §I fråga om vattenförbund gäller i övrigt i tillämpliga delar 31 § första stycket, 3238, 4043, 4547 §§, 48 § första, andra och tredje styckena, 4951 §§, 52 § första stycket, 53 och 54 §§ samt 67 § andra och tredje styckena lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Dock skall vad som föreskrives om fastighetsdomstol i stället gälla mark- och miljödomstol. Talerätt som avses i 53 § nämnda lag tillkommer ej innehavare av särskild rätt i fastighet.

Lag (2010:927)

34 §När enligt 29 eller 33 § talan skall föras hos mark- och miljödomstol, gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om stämningsmål i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Lag (2010:927 )

Verkan av ändrade förhållanden m.m.

35 §Inträder, sedan fråga som behandlats vid förrättning enligt denna lag slutligt avgjorts, ändrade förhållanden som väsentligt inverkar på frågan, kan denna prövas vid ny förrättning. Även utan att sådana förhållanden inträtt, får ny förrättning äga rum, om i det tidigare avgörandet föreskrivits att frågan får omprövas efter viss tid och denna tid utgått.

36 §En överenskommelse mellan samtliga medlemmar i ett vattenförbund har samma verkan som ett beslut vid en ny förrättning, om överenskommelsen godkänns av en förrättningsman som länsstyrelsen förordnar enligt 11 §. Om en ny medlem ska anslutas till förbundet, fordras dessutom att denne har biträtt överenskommelsen.

En avskrift av förrättningsmannens beslut ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen. När beslutet har vunnit laga kraft, ska samtliga handlingar skickas till Havs- och vattenmyndigheten.

Lag (2011:609)

37 §Upplöses vattenförbund eller avvecklas viss verksamhetsgren, äger 62 och 65 §§ samt 67 § tredje stycket lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter motsvarande tillämpning.

38 §Är någon på grund av 3 § första eller andra stycket medlem i vattenförbund och övergår rättighet som ligger till grund för hans medlemskap till ny innehavare, skall denne därmed vara medlem i den förutvarande rättighetshavarens ställe och vara bunden av beslut som har fattats enligt denna lag. I fråga om den nye medlemmens förpliktelser gentemot förbundet äger dock 44 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter motsvarande tillämpning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1661

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Propositioner

SFS 1976:997
Prop. 1975/76:215

SFS 1983:663
Prop. 1982/83:26

SFS 1988:1315
Prop. 1987/88:124

SFS 1995:39
Prop. 1994/95:27

SFS 1998:867
Prop. 1997/98:90

SFS 2010:927
Prop. 2009/10:215

SFS 2011:609
Prop. 2010/11:86

SFS 2018:1661
Prop. 2017/18:267