Kupongskatt för person med hemvist i Spanien

1 §Utgår enligt förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålles vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt bestämmelserna i förordningen.

Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket gäller föreskrifterna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskattelagen.

2 §Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas bestämmelserna i kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av spansk myndighet eller bank i Spanien att den utdelningsberättigade har hemvist i Spanien.

3 §Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien, restitueras det för högt uttagna beloppet.

4 §Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket (numera Skattemyndigheten i Kopparbergs län, Särskilda skattekontoret, 771 83 Ludvika; RSVs anm.).

5 §Ansökan om restitution göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket (numera Skattemyndigheten i Kopparbergs län, Särskilda skattekontoret, 771 83 Ludvika; RSVs anm.) före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 §Talan mot riksskatteverkets (numera Skattemyndigheten i Kopparbergs län; RSVs anm.) beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Spanien

7 §Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel X punkt 2 i avtalet göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd (numera skattemyndighet; RSVs anm.) som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens (numera skattemyndighetens; RSVs anm.) arbete beträffande taxeringen detta år har avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 §Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) (numera SFS 1990:324; RSVs anm.) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Förordningen tillämpas beträffande kupongskatt och statlig inkomstskatt på utdelning som har blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1974.