Förordning (1977:785) om överenskommelse mellan Sverige och Kuwait angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag

Regeringen föreskriver att den överenskommelse, som har intagits som bilaga till denna förordning, skall lända till efterrättelse.

Iktaftträdande- och övergångsbestämmelser

1977:785

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Förordningen tillämpas på inkomst och förmögenhet som är hänförlig till räkenskapsår som börjar den 1 januari 1976 eller senare.

Är någon till följd av föregående stycke berättigad till lindring i beskattningen vid taxering år 1977 kan han, i den mån sådan lindring icke har erhållits, anföra besvär över taxeringen inom den tid och i den ordning som anges i 100 och 104 §§ taxeringslagen (1956:623).

Bilaga – Breväxling

1976-11-27

Jag har äran hänvisa till överläggningar som nyligen ägt rum mellan representanter för Konungariket Sveriges och Staten Kuwaits regeringar i fråga om ömsesidig skattebefrielse av luftfart i internationell trafik. Efter dessa överläggningar har följande överenskommelse träffats:

1.Konungariket Sveriges regering förklarar i enlighet med landets lagar och förordningar, under förutsättning av ömsesidighet, att kuwaitiskt företag som utövar internationell luftfart skall vara fritaget i Sverige för inkomstskatter och andra skatter som utgår på vinst av sådan verksamhet. Skattebefrielsen avser även skatter på lös egendom, luftfartyg inbegripna, som användes av sådana företag.

2.Staten Kuwaits regering förklarar i enlighet med landets lagar och förordningar, under förutsättning av ömsesidighet, att svenskt företag som utövar internationell luftfart skall vara fritaget i Kuwait från inkomstskatter och andra skatter som utgår på vinst av sådan verksamhet. Skattebefrielsen avser även skatter på lös egendom, luftfartyg inbegripna. som användes av sådana företag.

Bestämmelserna i denna punkt skall tillämpas bl.a. på vinst som förvärvas av det danska, norska och svenska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast till den del vinsten som förvärvas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS), står i proportion till dess andel i konsortiet.

3.Skattebefrielse enligt bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas även i fråga om svenskt och kuwaitiskt civilt luftfartsföretag, som deltager i en ”pool”, ett gemensamt företag eller i en internationell trafikorganisation som utövar internationell luftfart. I sådant fall tillämpas skattebefrielsen enligt punkterna 1 och 2 endast i fråga om sådan andel av inkomst och förmögenhet som tillkommer person eller bolag med hemvist i Konungariket Sverige eller Staten Kuwait.

4.Uttrycket ”utövar internationell luftfart” avser yrkesmässig befordran av personer och gods som utföres av den som äger, chartrar eller förhyr luftfartyg.

5.Uttrycket ”svenskt företag” avser företag som utövar internationell luftfart och vars huvudkontor är beläget i Sverige och som bedrives antingen av fysisk person bosatt i Sverige och icke i Kuwait eller av bolag eller annan sammanslutning som bildats enligt svensk lagstiftning och som har sitt säte i Sverige och icke i Kuwait, däri inbegripet sådan sammanslutning i vilken svenska staten eller regeringen har andel.

Uttrycket ”kuwaitiskt företag” avser företag som utövar internationell luftfart och vars huvudkontor är beläget i Kuwait och som bedrives antingen av fysisk person bosatt i Kuwait och icke i Sverige eller av bolag eller annan sammanslutning som bildats enligt kuwaitisk lagstiftning och som har sitt säte i Kuwait och icke i Sverige, däri inbegripet sådan sammanslutning i vilken kuwaitiska staten eller regeringen har andel.

6.Skattebefrielse enligt punkterna 1. 2 och 3 ovan tillämpas på inkomst och förmögenhet i fråga om beskattningsperiod, beskattningsår eller räkenskapsår som börjar den 1 januari 1976 eller senare.

7.Envar av de två regeringarna kan uppsäga denna överenskommelse med sex månaders varsel genom skriftligt meddelande härom till den andra regeringen. I händelse av sådan uppsägning upphör överenskommelsen att gälla beträffande beskattningsperiod, beskattningsår eller räkenskapsår som börjar den 1 januari året närmast efter utgången av nämnda sexmånadersperiod eller senare.

Om Eders Excellens på Eder regerings vägnar ville bekräfta att ovanstående överenskommelse kan godtagas av Staten Kuwaits regering, föreslås att denna note tillsammans med Eders Excellens' svarsnote skall utgöra en överenskommelse som träder i kraft på dagen för Eders Excellens' svarsnote.

Jag har etc.

1977-02-27

Jag har äran hänvisa till Edert brev nr 65 dagtecknat den 27 november 1976, som lyder:

”Jag har äran - - - Eders Excellens' svarsnote.”

Som svar vill jag bekräfta att Staten Kuwaits regering godtager föreliggande förslag och accepterar att Edert brev tillsammans med detta svar skall utgöra en överenskommelse mellan våra två regeringar vilken skall träda i kraft på dagen för mitt svar.

Mottag etc.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...