1 §Sådan ersättning av hyressökande för förmedling av bostadslägenhet för annat ändamål än fritidsändamål som enligt 12 kap. 65 a § jordabalken får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling får uppgå till, inklusive mervärdesskatt, högst 3.000 kronor för en omöblerad eller möblerad lägenhet i ett en- eller flerfamiljshus och 1.000 kronor för ett möblerat eller omöblerat rum.

Ersättning får tas ut endast om förmedlingen leder till att det träffas ett hyresavtal.

Förordning (2003:457)

2 §har upphävts genom förordning (2003:457).