Denna förordning upphör att gälla vid utgången av juni 2021.

1 §Över ärenden enligt konkurslagen (1987:672) och lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall tingsrätten föra en förteckning enligt formulär som fastställs av Domstolsverket. Förteckningen skall föras särskilt för ärenden enligt konkurslagen och för ärenden enligt lagen om företagsrekonstruktion.

Ärendena skall tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in. De skall numreras i löpande följd för kalenderår. Förteckningsbladen skall förvaras i en samlingspärm och ordnas i följd efter ärendenummer.

Förordning (1996:782)

2 §När ett beslut har meddelats om konkurs eller om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall ett dagboksblad och ett referensblad läggas upp.

Förordning (1996:782)

3 §I varje ärende skall handlingarna föras samman i en akt.

4 §På dagboksbladet skall föras uppgifter i de avseenden som anges i formulär som fastställs av Domstolsverket. Dagboken skall visa samtliga åtgärder som har vidtagits i ärendet.

Dagboksbladet skall förvaras i akten till dess ärendet har avgjorts och därefter i en samlingspärm.

5 §På referensbladet skall föras uppgifter i de avseenden som anges i formulär som fastställs av Domstolsverket.

Referensbladen skall förvaras i en samlingspärm och ordnas i nummerföljd eller annan lämplig ordning. Sedan ärendet har avgjorts, skall referensbladet tas ut ur pärmen.

6 §har upphävts genom förordning (1979:861).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:546

Denna förordning upphör att gälla vid utgången av juni 2021.