1 §Statens kostnader för tillsyn i konkurs skall ersättas genom en tillsynsavgift.

2 §När en konkurs avslutas på något av de sätt som anges i 14 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) utgår inte någon tillsynsavgift.

Förordning (1987:930).

3 §När en konkurs upphör på något annat sätt än de som avses i 2 § uppgår tillsynsavgiften till ett belopp som svarar mot fem procent av i konkursen fastställda förvaltararvoden upp till sammanlagt 200.000 kr och två procent av den del av arvodena som överstiger 200.000 kr.

Förordning (1987:930).

4 §har upphävts genom förordning (1987:930).

5 §har upphävts genom förordning (1987:1216).

6 §När boets tillgångar räcker till betalning av tillsynsavgiften eller en del av den, skall förvaltaren redovisa avgiften till Domstolsverket så snart som möjligt. Närmare föreskrifter för redovisningen får meddelas av Domstolsverket efter samråd med Skatteverket.

Förordning (2003:930).