Förordning (1980:743) med vissa anvisningar om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet den 16 juni 1976 mellan Sverige och Spanien

Författningen har upphävts genom förordning (2004:1223).

Regeringen, som tidigare utfärdat förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien, meddelar följande ytterligare anvisningar för tillämpningen av avtalet.

Nedsättning och återbetalning av spansk skatt på utdelning, ränta och royalty för person med hemvist i Sverige

1 §Fysisk eller juridisk person som enligt avtalet eller förordningen (1977:75) har hemvist i Sverige och önskar nedsättning eller återbetalning av spansk skatt på utdelning enligt art. X, ränta enligt art. XI eller royalty enligt art. XII i avtalet skall göra skriftlig ansökan om detta.

2 §Ansökan om nedsättning eller återbetalning av skatt enligt 1 § skall vara avfattad på formulär med beteckning EE-RS NEDSÄTTNING (bilaga 1) i fråga om nedsättning av skatt på ränta och utdelning, EE-RS NEDSÄTTNING ROYALTY (bilaga 2) i fråga om nedsättning av skatt på royalty, EE-RS ÅTERBETAlNING (bilaga 3) i fråga om återbetalning av skatt på utdelning och ränta samt EE-RS ÅTERBETALNING ROYALTY (bilaga 4) i fråga om återbetalning av skatt på royalty.1 Ansökan upprättas i fyra exemplar i fråga om nedsättning och tre exemplar i fråga om återbetalning samt ges in till länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.) i det län där den skattskyldiges hemortskommun är belägen. Formulär till ansökan tillhandahålls av länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.).

Bilagorna har uteslutits här. Upplysning om deras innehåll kan erhållas hos länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.).

3 §Sedan ansökan kommit in undersöker länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.) om förutsättning föreligger för att utfärda intyg av det innehåll som framgår av de i 2 § angivna formulären. Om sådan förutsättning föreligger, lämnar länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.) kostnadsfritt sådant intyg. I fråga om förfarandet i övrigt gäller de upplysningar som tryckts på respektive formulär, varvid särskilt bör uppmärksammas den tidsfrist som gäller för återbetalning av skatt på utdelning, ränta och royalty.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

  1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

  2. Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvas efter utgången av år 1974.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...