Regeringen, som tidigare utfärdat förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien, meddelar följande ytterligare anvisningar för tillämpningen av avtalet.

Nedsättning och återbetalning av spansk skatt på utdelning, ränta och royalty för person med hemvist i Sverige

1 §Fysisk eller juridisk person som enligt avtalet eller förordningen (1977:75) har hemvist i Sverige och önskar nedsättning eller återbetalning av spansk skatt på utdelning enligt art. X, ränta enligt art. XI eller royalty enligt art. XII i avtalet skall göra skriftlig ansökan om detta.

2 §Ansökan om nedsättning eller återbetalning av skatt enligt 1 § skall vara avfattad på formulär med beteckning EE-RS NEDSÄTTNING (bilaga 1) i fråga om nedsättning av skatt på ränta och utdelning, EE-RS NEDSÄTTNING ROYALTY (bilaga 2) i fråga om nedsättning av skatt på royalty, EE-RS ÅTERBETAlNING (bilaga 3) i fråga om återbetalning av skatt på utdelning och ränta samt EE-RS ÅTERBETALNING ROYALTY (bilaga 4) i fråga om återbetalning av skatt på royalty.1 Ansökan upprättas i fyra exemplar i fråga om nedsättning och tre exemplar i fråga om återbetalning samt ges in till länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.) i det län där den skattskyldiges hemortskommun är belägen. Formulär till ansökan tillhandahålls av länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.).

Bilagorna har uteslutits här. Upplysning om deras innehåll kan erhållas hos länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.).

3 §Sedan ansökan kommit in undersöker länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.) om förutsättning föreligger för att utfärda intyg av det innehåll som framgår av de i 2 § angivna formulären. Om sådan förutsättning föreligger, lämnar länsstyrelsen (numera skattemyndigheten; RSVs anm.) kostnadsfritt sådant intyg. I fråga om förfarandet i övrigt gäller de upplysningar som tryckts på respektive formulär, varvid särskilt bör uppmärksammas den tidsfrist som gäller för återbetalning av skatt på utdelning, ränta och royalty.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

  1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

  2. Förordningen tillämpas på inkomst som förvärvas efter utgången av år 1974.