Kupongskatt för person med hemvist i Tjeckoslovakien

1 §Utgår enligt förordningen (1980:864) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålls vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt den nämnda förordningen. Skall enligt nyssnämnda förordning kupongskatt inte utgå, iakttas skattebefrielsen vid utbetalning av utdelning på sådan aktie.

Vid tillämpning av första stycket gäller föreskrifterna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen bereds förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av eller befrielse från kupongskatt eller är det i annat fall inte uppenbart att rätt till nedsättning av eller befrielse från kupongskatt föreligger, innehålls sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskattelagen.

2 §Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av tjeckoslovakisk myndighet eller bank i Tjeckoslovakien att den utdelningsberättigade har hemvist i Tjeckoslovakien.

3 § Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt förordningen (1980:864) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien eller har kupongskatt innehållits i fall då sådan skatt inte skall utgå enligt nämnda förordning, restitueras det för högt uttagna beloppet.

4 §Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 §Ansökan om restitution görs skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av eller befrielse från kupongskatten.

6 §Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution förs i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Tjeckoslovakien

7 §Ansökan om nedsättning av eller befrielse från statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel 10 punkterna 2 eller 3 i avtalet görs skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan görs hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tas till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år har avslutats, hos den domstol som har att uppta besvär över nämnda taxering. Ansökan görs dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § förs i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).