Inkassoförordning (1981:956)

(senast ändrad genom SFS 2020:1115)

1 §Ansökan enligt inkassolagen (1974:182) om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet eller om medgivande att överlåta eller upplåta register som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet görs hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Förordning (2020:1115)

2 §Ansökan om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet skall innehålla uppgift om

  1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer samt verksamhetens besöksadress,

  2. huruvida verksamheten avser indrivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som övertagits för indrivning,

  3. de kravrutiner som skall tillämpas i verksamheten,

  4. hur de klientmedel som inflyter i verksamheten skall förvaltas och redovisas.

3 §Ansökan om medgivande att överlåta eller upplåta register som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet skall innehålla uppgift om

  1. sökandens namn, personummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer,

  2. registrets omfattning och innehåll,

  3. till vem överlåtelse eller upplåtelse skall ske,

  4. ändamålet med överlåtelsen eller upplåtelsen.

4 §Är ansökan ofullständig, ska Integritetsskyddsmyndigheten förelägga sökanden att inom viss tid komplettera handlingarna, med en upplysning om att ärendet annars kan avgöras i befintligt skick.

Förordning (2020:1115)

4 a §I ett ärende om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet ska beslut meddelas inom sex månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Integritetsskyddsmyndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

Förordning (2020:1115)

5 §När beslut enligt 3, 10 a eller 15 § inkassolagen (1974:182) expedieras, skall avskrift av beslutet överlämnas till justitiekanslern.

6 §Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av inkassolagen (1974:182).

Förordning (2020:1115)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:1115

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.