1 kap. Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning är tillämplig i fråga om mål om verkställighet som avses i utsökningsbalken (utsökningsmål) samt, i den utsträckning som följer av 18 kap., i fråga om andra mål och ärenden som handläggs av Kronofogdemyndigheten.

Förordning (2006:879)

2 §Som allmänna mål handläggs, utöver mål om uttagande av böter, viten, skatter, tullar samt avgifter och liknande medel som tillkommer staten och som får utsökas utan föregående dom, mål om uttagande av

 1. belopp som har förklarats förverkat eller som någon har ålagts att betala som annan särskild rättsverkan av brott,

 2. belopp som i ett mål eller ärende vid domstol eller annars i samband med en rättegång har utgått av allmänna medel och som enligt domstolens beslut ska återbetalas,

 3. sådan kostnad för rättshjälp som part eller någon annan har ålagts att ersätta staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619),

 4. vad som ska betalas enligt beslut som avses i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,

 5. byggsanktionsavgifter enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900),

 6. belopp som domstol har dömt någon att betala till staten eller belopp som någon enligt lag har rätt att återkräva av någon annan, om beloppet enligt särskild föreskrift får drivas in enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,

 7. utländsk skatt eller avgift enligt lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen och lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

 8. avgifter enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar,

 9. avgifter enligt förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter,

 10. fordran mot en aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör i ett aktiebolag på grund av punkt 5 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) och fordran mot en övertagare på grund av 17 § lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek, om fordringen mot bolaget drivs in som allmänt mål,

 11. avgifter enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt avgifter enligt föreskrifter som en kommun meddelat med stöd av sistnämnda förordning eller med stöd av 27 kap. miljöbalken,

 12. upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

 13. skattetillägg enligt lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall, och

 14. sanktionsavgift eller vite enligt lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet.

Förordning (2021:177)

3 §När bestämmelser i utsökningsbalken, som innebär att sökanden kan begära, medge eller bestrida något, skall tillämpas i allmänna mål och åtgärden inte sker vid sammanträde, anses åtgärden ha vidtagits först när den har registrerats i utsöknings- och indrivningsdatabasen eller sedan anteckning om den har gjorts i protokoll eller på annan handling i målet.

Förordning (2001:593)

4 §Vad som föreskrivs i denna förordning om fast egendom gäller i tillämpliga delar även tomträtt. Detsamma gäller vattenfallsrätt som har upplåtits enligt lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.

Vad som föreskrivs om utmätning av lön gäller även utmätning av annan förmån som avses i 7 kap. 1 § utsökningsbalken. Vad som sägs om arbetsgivaren gäller därvid den som utger förmånen.

Förordning (1996:42)

5 §Kronofogdemyndigheten skall registrera enskilda mål i utsöknings- och indrivningsdatabasen samt föra dagbok i varje mål. Därvid skall sådana uppgifter som avses i 2 kap. 5 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet registreras.

Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter för hur dagbok och kassajournal skall föras. Bestämmelser om utsöknings- och indrivningsdatabasen finns i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Förordning (2006:879)

2 kap. Ansökan m.m.

Ansökan

1 §Bestämmelserna i 28 §§ gäller inte i allmänna mål.

Förordning (2004:594)

2 §I en ansökan ska följande anges: den åtgärd som yrkas, sökandens namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen. Om telefonnumret är hemligt behöver det dock endast anges om Kronofogdemyndigheten begär det. Om sökanden har vidtalat ett ombud att företräda honom eller henne ska ombudets namn, postadress och telefonnummer anges.

I en ansökan ska följande uppgifter lämnas om en enskild svarande: namn, yrke, person- eller organisationsnummer, hemvist, postadress och adress till arbetsplats och i förekommande fall annan adress där svaranden kan anträffas för delgivning genom stämningsman. Uppgift ska även lämnas om svarandens telefonnummer till bostaden, om arbetsplatsen och om förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller henne. Om svaranden saknar känd adress ska uppgift lämnas om den utredning som har gjorts för att fastställa detta.

Uppgifter som framgår av exekutionstiteln eller annan handling som lämnas in behöver inte anges särskilt. Uppgift om svarandens yrke, arbetsplats och telefonnummer behöver endast lämnas om den är känd för sökanden.

Uppgifter som avses i denna paragraf ska gälla förhållandena när uppgifterna lämnas till Kronofogdemyndigheten. Om något av dessa förhållanden ändras eller om en uppgift är ofullständig eller felaktig ska detta utan dröjsmål anmälas till Kronofogdemyndigheten.

I en ansökan om avlägsnande behöver sådana uppgifter som anges i andra stycket lämnas endast om de är kända för sökanden.

Förordning (2017:469)

3 §Muntlig ansökan skall upptecknas av Kronofogdemyndigheten.

Om en dom har översänts till Kronofogdemyndigheten enligt 25 a § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m., skall myndigheten kontakta målsäganden för besked om denne vill ansöka om verkställighet och hjälpa målsäganden med en sådan ansökan.

Förordning (2006:879)

4 §När ansökan om utmätning omfattar ränta, bör sökanden ange vilket belopp räntefordringen uppgår till då ansökningen görs.

5 §Söks utmätning för belopp som har förfallit successivt, skall vid ansökningen anges på vilken tid fordringen belöper.

När en ansökan om utmätning avser fordran på underhållsbidrag till barn och rätten till avdrag på underhållsbidraget enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken har bestämts genom dom eller avtal, bör sökanden ge in denna handling.

Förordning (1996:42)

6 §Dom, utslag eller beslut som åberopas för verkställighet skall vara försett med lagakraftbevis, om det för verkställigheten krävs att avgörandet har vunnit laga kraft.

7 §Den som begär försäljning av egendom, som enligt 4 kap. 27 § utsökningsbalken ska anses utmätt, ska ge in exekutionstiteln med lagakraftbevis. I förekommande fall ska även fordringsbevis och pantbrev eller annan inteckningshandling ges in i original.

Något pantbrev behöver dock inte ges in när det är fråga om datapantbrev och sökanden är registrerad som pantbrevshavare i pantbrevsregistret.

Förordning (2021:792)

8 §I ett sådant föreläggande som avses i 2 kap. 5 § utsökningsbalken skall erinras om att ansökningen kan avvisas, om bristen inte avhjälps.

Förordning (1996:42)

9 §Om ansökan avser någon som inte har fyllt 18 år, skall Kronofogdemyndigheten genast sända en underrättelse om detta till överförmyndaren tillsammans med en uppgift om skulden. En underrättelse får underlåtas när den inte är av betydelse för överförmyndarens tillsynsverksamhet. Kronofogdemyndigheten får lämna närmare föreskrifter om underrättelser enligt denna paragraf.

Förordning (2006:879)

9 a §har upphävts genom förordning (2021:792).

Förordning (2021:792)

10–11 §§har upphävts genom förordning (2006:879).

3 kap. Allmänna bestämmelser om förfarandet

Förrättning

1 §Kronofogdemyndigheten skall se till att en förrättning inte väcker onödig uppmärksamhet eller annars orsakar svaranden eller annan enskild större olägenhet än som är nödvändigt.

Förrättning får inte utan särskilda skäl hållas före klockan 6 eller efter klockan 21.

2 §När förrättningsmannen bereder sig tillträde till en låst bostad eller annat utrymme som är tillslutet, får inte större skada förorsakas än nödvändigt. Efter förrättningen skall utrymmet tillslutas på lämpligt sätt, om det inte är uppenbart onödigt.

Den som förfogar över utrymmet skall underrättas om åtgärden, om han inte var närvarande vid förrättningen.

3 §Kronofogdemyndigheten får begära biträde av Polismyndigheten, om förrättningsmannen kan antas möta motstånd vid en förrättning eller om sådant biträde av annan särskild anledning behövs för att förrättningen ska kunna genomföras.

Förordning (2014:1194)

4 §Om det behövs av särskilda skäl, skall ett vittne närvara vid förrättning. Som vittne anlitas en tjänsteman vid Kronofogdemyndigheten eller någon annan person.

Förordning (2006:879)

5 §Uppträder en part eller någon annan som får närvara vid förrättning störande eller på annat sätt otillbörligt och rättar han sig inte efter tillsägelse, får förrättningsmannen avvisa honom.

Förhör m.m.

6 §Kallelse till förhör skall sändas med posten eller ske på något annat lämpligt sätt. När vite eller annan påföljd föreläggs, skall kallelsen vara skriftlig och delges.

7 §Om sökanden inte kallas till förhör med svaranden, skall han underrättas om tid och plats för förhöret och om att han har rätt att närvara vid förhöret. Sådan underrättelse behövs dock inte, om underrättelsen skulle medföra att förhöret måste uppskjutas eller om annan särskild anledning föreligger.

Vad som sägs i första stycket gäller beträffande sökanden och svaranden, när förhör skall hållas med tredje man.

Underrättelse enligt denna paragraf skall sändas med posten eller lämnas på något annat lämpligt sätt.

8 §Ersättning enligt 2 kap. 13 § utsökningsbalken betalas enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

Förordning (1982:813)

9 §Ett föreläggande av vite enligt 2 kap. 15 § första stycket utsökningsbalken skall ske skriftligen. Föreläggandet skall delges.

Protokoll och anteckningar

10 §Vid förrättningar skall protokoll föras. Protokoll behöver dock inte föras

 1. när förrättning hålls i Kronofogdemyndighetens lokaler utan att någon part eller annan sakägare är närvarande eller har kallats,

 2. när förrättning för utmätning eller annan verkställighet hålls utan att verkställighet kan ske,

 3. när förrättningen i andra fall är av enkel beskaffenhet.

Protokoll skall dock alltid föras vid exekutiv auktion, bevakningssammanträde och sammanträde för fördelning av köpeskilling eller andra medel.

Förordning (2006:879)

11 §I protokollet ska följande anges:

 1. förrättningsmannen, tid och plats för förrättningen och förrättningens ändamål,

 2. vittne och särskilt tillkallad sakkunnig,

 3. parterna, i den utsträckning dessa är kända, och deras ombud eller biträden samt, vid annan förrättning än exekutiv försäljning, uppgift om vilka av dem som är närvarande,

 4. när förrättningsmannen har berett sig tillträde till någons bostad i innehavarens frånvaro, uppgift om anledningen till det,

 5. den verkställighet som ansökan avser och exekutionstiteln,

 6. yttranden och upplysningar som lämnas i målet och bevis som läggs fram,

 7. Kronofogdemyndighetens beslut och åtgärder,

 8. vad som i övrigt förekommer vid förrättningen, om det kan antas ha betydelse.

Om de uppgifter som avses i första stycket 6–8 har tagits upp i en inlaga eller någon annan handling i akten, behöver det i protokollet endast hänvisas till handlingen.

I 6, 913, 15, 16 och 18 kap. finns bestämmelser om att protokoll vid vissa förrättningar ska innehålla ytterligare uppgifter.

Förordning (2017:469)

12 §Protokollet skall om det är möjligt sättas upp efter hand som förrättningen fortgår. Om det inte kan ske, skall minnesanteckningar föras och protokollet sättas upp snarast möjligt sedan förrättningen har avslutats. I stället för minnesanteckningar får upptagning på fonetisk väg användas.

Protokoll som inte sätts upp i form av ett elektroniskt dokument skall undertecknas av förrättningsmannen.

Förordning (1996:42)

13 §När protokoll inte behöver föras vid en förrättning, skall i stället föras anteckningar på handling i målet eller på annat lämpligt sätt. Beträffande sådana anteckningar gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i denna förordning om protokoll.

14 §Vid förhör skall protokoll föras. I protokollet skall anges

 1. den som förhöret avser,

 2. uppgifter av betydelse som lämnas vid förhöret,

 3. bekräftelse på heder och samvete av lämnade uppgifter,

 4. beslut om ersättning till tredje man som har hörts,

 5. förordnande att uppgift inte får röjas obehörigen.

I övrigt gäller 11 och 12 §§ i tillämpliga delar.

Beslut

15 §Beslut, som inte tas in i protokoll, skall antecknas på handling i målet eller på annat lämpligt sätt.

Beslut och protokoll får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Förordning (1996:42)

16 §När ett beslut om utmätning eller verkställighet av kvarstad för fordran innehåller upplysning om hur beslutet överklagas, skall det i beslutet även anges att den som är missnöjd med beslutet kan begära rättelse eller ändring hos Kronofogdemyndigheten.

Förordning (2006:879)

17 §Kronofogdemyndigheten skall självmant pröva frågan om rättelse eller ändring av beslut, när det föreligger anledning till en sådan åtgärd. Detsamma gäller frågan om avbrytande eller hävande av verkställighet i andra fall, om inte annat är föreskrivet i utsökningsbalken.

Första stycket gäller också när överklagande ger anledning till en sådan åtgärd.

4 kap. Gemensamma bestämmelser om underrättelse

1 §Skall ägaren av registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge eller av fast egendom underrättas eller kallas, skall underrättelsen eller kallelsen sändas till den för vilken inskrivning eller lagfart senast har beviljats eller sökts. Är det känt att någon annan har förvärvat eller gör anspråk på egendomen, skall även denne underrättas eller kallas. Beror en överlåtelse av egendomen av villkor, skall underrättelsen eller kallelsen sändas till såväl överlåtaren som förvärvaren.

En partredare kan underrättas eller kallas genom huvudredaren, om någon sådan finns.

2 §När ägaren till viss egendom skall underrättas eller kallas och egendomen hör till ett konkursbo, skall underrättelse eller kallelse sändas även till konkursförvaltaren.

3 §Kronofogdemyndigheten skall även i andra fall än då det är särskilt föreskrivet i utsökningsbalken eller denna förordning underrätta sökanden, svaranden eller annan sakägare om beslut eller åtgärder, när det har betydelse för sakägarens rätt.

4 §Underrättelser, anmaningar och andra meddelanden från Kronofogdemyndigheten får lämnas muntligen, när skriftlig form inte är föreskriven. Används skriftlig form och är det inte föreskrivet hur handlingen skall överbringas, får den sändas med posten eller lämnas på annat lämpligt sätt. Delgivning skall dock ske även i andra fall än då det är särskilt föreskrivet, om det är av betydelse för det fortsatta förfarandet.

Meddelanden som lämnas muntligen skall följas av en skriftlig bekräftelse, om tiden medger det och en sådan bekräftelse kan antas ha betydelse för mottagaren.

Förordning (2006:879)

5 §Underrättelser och andra meddelanden från Kronofogdemyndigheten som överbringas till sakägare som vistas utomlands eller till utländska myndigheter skall vara avfattade på ett språk som mottagaren kan antas förstå. För översättning av sådana handlingar kan biträde erhållas hos Utrikesdepartementet.

När en handling skall delges utomlands, skall mottagaren avkrävas skriftligt erkännande att han har fått handlingen. Detta kan ske genom att rekommenderad försändelse med mottagningsbevis eller särskild blankett för erkännande används.

Förordning (2006:879)

6 §Om det inträder sekretesskydd enligt 9 kap. 19 § sekretesslagen (1980:100) för en uppgift som har lämnats ut till ett kreditupplysningsföretag, eller om sekretesskyddet enligt nämnda bestämmelse upphör, skall Kronofogdemyndigheten genast underrätta kreditupplysningsföretaget.

Förordning (2006:879)

5 kap. Exekutionstitlar m.m.

1 §Pengar som nedsatts enligt 3 kap. 6 § utsökningsbalken skall utan dröjsmål göras räntebärande.

Förordning (2006:879)

2 §Är en dom så oklar eller ofullständig att det inte framgår av den, hur domstolen har dömt i saken, skall Kronofogdemyndigheten hänvisa sökanden att klaga över domvilla. Detsamma gäller i fråga om domstols utslag eller beslut.

Om en dom eller ett utslag eller beslut synes innehålla en uppenbar felaktighet till följd av ett skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, skall Kronofogdemyndigheten förelägga sökanden eller, om det är lämpligare, svaranden eller båda parterna att begära rättelse i avgörandet. Kronofogdemyndigheten kan i stället underrätta den domstol eller myndighet som har meddelat avgörandet om felaktigheten, om det främjar handläggningen.

Förordning (2006:879)

3 §När svaranden enligt 3 kap. 15 § utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig över en ansökan om verkställighet av skiljedom, skall det ske skriftligen. Handlingen skall delges.

Förordning (1999:926)

4 §Finner Kronofogdemyndigheten på grund av invändning om betalning eller kvittning att en ansökan om verkställighet helt eller delvis inte kan bifallas, skall anteckning om beslutet göras på exekutionstiteln och på fordringsbevis som sökanden har åberopat. När beslutet grundas på invändning om kvittning, skall anteckning om beslutet också göras på det fordringsbevis eller den exekutionstitel som gäldenären har åberopat.

Förordning (2006:879)

6 kap. Utmätning

Förberedande åtgärder

1 §Underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken ska lämnas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. Underrättelserna får lämnas muntligen, om det är lämpligare. De ska då ha samma innehåll som om de lämnats enligt formulär.

Underrättelsen ska delges gäldenären, om målets beskaffenhet kräver det. Detta gäller dock inte, om det är känt att han inte kan anträffas.

Vid verkställighet som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken behöver underrättelse enligt första stycket bara lämnas en gång för varje gäldenär och kalenderår.

Förordning (2010:1660)

2 §Trots att underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken har lämnats gäldenären, ska en ny sådan underrättelse lämnas, när det är påkallat på grund av den tid som har förflutit från den förra underrättelsen eller av något annat skäl.

Förordning (2007:791)

3 §Gäldenären behöver underrättas om tid och plats för förrättning i hans bostad eller annat enskilt utrymme endast om det kan antas att målets handläggning därigenom främjas. Av 2 kap. 17 § andra stycket utsökningsbalken följer att förrättningen i vissa fall inte får äga rum utan föregående underrättelse.

Är gäldenären inte närvarande när förrättning hålls i hans bostad eller annat enskilt utrymme men anträffas gäldenärens make, någon som är anställd hos honom eller någon annan som har hand om gäldenärens egendom, skall denne anmodas att närvara vid förrättningen.

4 §Innan en gäldenär enligt 4 kap. 14 § tredje stycket utsökningsbalken inför Kronofogdemyndigheten på heder och samvete bekräftar uppgifter om sina tillgångar, skall myndigheten erinra gäldenären om påföljden av osanna eller ofullständiga uppgifter. När bekräftelsen görs i en förteckning som avses i andra stycket i nämnda paragraf, skall motsvarande upplysning lämnas i formuläret till förteckningen.

Förordning (2006:879)

5 §Om gäldenären vid utmätning för underhållsbidrag vill tillgodoräkna sig ett avdrag på underhållsbidraget enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken, ska Kronofogdemyndigheten, om det inte finns särskilda skäl mot det, ge gäldenären tillfälle att styrka sin rätt till avdraget innan sökanden hörs över gäldenärens begäran. Om ansökan har gjorts av Försäkringskassan för egen del eller med tillämpning av 19 kap. 33 § socialförsäkringsbalken, ska Kronofogdemyndigheten dock genast höra Försäkringskassan.

Innan ett underhållsbidrag jämkas enligt 4 kap. 11 § tredje stycket utsökningsbalken ska den underhållsberättigade om möjligt ges tillfälle att yttra sig. Om jämkning beslutas, ska den underhållsberättigade och gäldenären underrättas.

Förordning (2022:757)

6 §Uppkommer fråga om utmätning av egendom som avses i 4 kap. 5 § utsökningsbalken men är sökandens fordran inte förenad med särskild förmånsrätt i egendomen, skall Kronofogdemyndigheten uppmana sökanden att ange om han begär att egendomen skall utmätas.

Förordning (2006:879)

7 §har upphävts genom förordning (2006:879).

8 §I protokoll vid en utmätningsförrättning skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den som är närvarande efter anmodan enligt 3 § andra stycket,

 2. fordringsbeloppet till kapital, ränta och rättegångskostnader samt beräknade förrättningskostnader, dock att räntan får anges med ett uppskattat belopp om det är tillräckligt för förrättningens genomförande,

 3. särskild förmånsrätt med vilken sökandens fordran är förenad,

 4. utmätt egendom och, beträffande lös egendom, dess värde,

 5. handlingar som tas i förvar av Kronofogdemyndigheten,

 6. om 5 kap. 4 § utsökningsbalken har tillämpats.

När egendom har undantagits från utmätning enligt 5 kap. utsökningsbalken eller särskild föreskrift skall anledningen anges, om inte saken är uppenbar eller annan egendom som utmäts kan antas täcka sökandens fordran och förrättningskostnaderna.

Om de uppgifter som avses i första stycket 2–4 har tagits upp i en inlaga eller annan handling i målet, behöver i protokollet endast hänvisas till handlingen.

Förordning (2006:879)

Underrättelser till enskilda om utmätning

9 §Gäldenären ska skriftligen underrättas om beslut om utmätning. I underrättelsen ska gäldenären upplysas om att han eller hon inte utan Kronofogdemyndighetens medgivande får till skada för sökanden förfoga över den utmätta egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken. Underrättelsen ska lämnas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten.

En underrättelse om beslut om utmätning ska delges, såvida det inte är känt att gäldenären inte kan anträffas. Underrättelse om utmätning av fordran på belopp som ska betalas tillbaka enligt 64 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) behöver dock inte delges. Underrättelse om beslut om utmätning behöver inte heller delges, om värdet av det utmätta inte motiverar kostnaderna för delgivning.

I fråga om utmätning av lön finns bestämmelser om underrättelser i 7 kap.

Förordning (2011:1441)

9 a §Om det har meddelats ett avgörande om utmätning i luftfartyg eller flygmotorer eller i rullande järnvägsmateriel som omfattas av lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta sökanden om möjligheten att registrera den rätt i egendomen som avgörandet medför i det internationella registret för luftfartsobjekt respektive det internationella registret för rullande järnvägsmateriel.

Förordning (2024:41)

10 §Har egendom utmätts med förbehåll enligt 5 kap. 4 § utsökningsbalken, skall sökanden genast underrättas om beslutet.

11 §Förbud och underrättelser som meddelas enligt 6 kap. 2 § tredje stycket, 3 § första stycket och andra stycket andra meningen, 7 § andra stycket och 14 § eller 9 kap. 15 § andra stycket eller 16 § utsökningsbalken ska, om inte något annat överenskommits med stöd av andra stycket, ske skriftligen och delges den som förbudet eller underrättelsen avser.

Kronofogdemyndigheten får ingå överenskommelse med en mottagare av förbud och underrättelser som avses i första stycket om att dessa ska ske elektroniskt.

Förordning (2007:791)

12 §När en åtgärd har vidtagits enligt 6 kap. 12 § utsökningsbalken, skall gäldenären underrättas. Underrättelsen skall delges, om det inte är känt att gäldenären inte kan anträffas.

13 §Har en andel i viss egendom utmätts i sådana fall som avses i 8 kap. 8 § utsökningsbalken, skall även sökanden och annan delägare än gäldenären underrättas om beslutet. Gäldenären och annan delägare skall också underrättas, när en konkursförvaltare har begärt att en andel i fastighet skall säljas exekutivt, eller när en sådan andel skall anses utmätt enligt 4 kap. 27 § utsökningsbalken och försäljning har begärts hos Kronofogdemyndigheten.

Förordning (2006:879)

14 §När sakägarna enligt 8 kap. 8 § första stycket andra meningen utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig över ett yrkande att hela egendomen skall säljas, skall yrkandet delges med föreläggande för mottagaren att yttra sig inom viss tid.

Beslut i en fråga som avses i första stycket skall delges den eller de sakägare som beslutet har gått emot.

15 §Har ett pantbrev utmätts, skall sökanden underrättas om beslutet. Detsamma gäller när ett skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg har utmätts hos den intecknade egendomens ägare.

Beslutar Kronofogdemyndigheten att den intecknade egendomen skall tas i anspråk, skall gäldenären underrättas. Underrättelsen skall delges, om det inte är känt att gäldenären inte kan anträffas.

Förordning (2006:879)

16 §Kan det antas att utmätt egendom tillhör någon annan än gäldenären eller att utmätningen på annat sätt har gjort intrång i tredje mans rätt, skall denne skriftligen underrättas om utmätningen och om vad han skall iaktta, om han vill erhålla rättelse enligt 4 kap. 33 § utsökningsbalken eller överklaga utmätningsbeslutet.

17 §Har Kronofogdemyndigheten hävt en utmätning eller förordnat om någon annan rättelse av en utmätning enligt 4 kap. 33 eller 34 § utsökningsbalken, skall sökanden, gäldenären och andra vilkas rätt berörs av beslutet underrättas. Har beslutet om utmätning överklagats, skall även tingsrätten underrättas, eller, om tingsrättens beslut har överklagats, högre rätt.

Avslås en begäran om rättelse som avses i första stycket, skall den som har begärt rättelse underrättas.

Förordning (2006:879)

18 §Innan Kronofogdemyndigheten vidtar en åtgärd enligt 4 kap. 31 § utsökningsbalken som medför kostnader av betydelse, skall myndigheten om möjligt höra sökanden och, när det är lämpligt, gäldenären.

Förordning (2006:879)

Underrättelser till myndigheter om utmätning

19 §Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta Transportstyrelsen eller motsvarande utländska myndighet, när

 1. ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri har utmätts,

 2. en konkursförvaltare har begärt att ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge ska säljas exekutivt,

 3. ägaren enligt 1 kap. 10 § andra stycket sjölagen (1994:1009) har begärt att ett registrerat skepp ska säljas exekutivt, eller

 4. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap. 14 § utsökningsbalken har meddelats i fråga om ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge.

I fråga om svenska skepp eller skepp under byggnad i Sverige ska Transportstyrelsen underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets registerbeteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort. I en underrättelse enligt första stycket 1 eller 4 anges även den fordran för vilken utmätning har skett och i vad mån fordringen är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen.

Har utmätning av egendom som avses i första eller andra stycket upphävts eller frågan om exekutiv försäljning av egendomen förfallit av annat skäl, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta Transportstyrelsen eller motsvarande utländska myndighet.

Underrättelser enligt denna paragraf ska göras genom telefon eller på annat sätt genom telebefordringsföretag. En sådan underrättelse ska följas av skriftlig bekräftelse.

Förordning (2008:1185)

20 §Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen, när

 1. ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri, eller rättighet i luftfartyg vilken har skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg har utmätts,

 2. en konkursförvaltare har begärt att ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret, intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg eller en rättighet i luftfartyg, vilken skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg, ska säljas exekutivt, eller

 3. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap. 16 § jämförd med 14 § utsökningsbalken har meddelats i fråga om ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg.

I underrättelsen anges luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning. I en underrättelse enligt första stycket 1 eller 3 anges även den fordran för vilken utmätning har skett och i vad mån fordringen är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen.

Har utmätning av egendom eller inskriven rättighet som avses i första stycket upphävts eller frågan om exekutiv försäljning av egendomen eller rättigheten förfallit av annat skäl, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen.

Förordning (2008:1185)

21 §Kronofogdemyndigheten skall genast underrätta inskrivningsmyndigheten, när

 1. fast egendom har utmätts,

 2. en konkursförvaltare har begärt att fast egendom skall säljas exekutivt,

 3. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap. 14 § utsökningsbalken har meddelats i fråga om fast egendom, eller

 4. beslut som avses i 12 kap. 49 § tredje stycket utsökningsbalken har meddelats.

I en underrättelse enligt första stycket 1 eller 3 anges den fordran för vilken utmätning har skett och i vad mån fordringen är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen.

Har utmätning av fast egendom upphävts eller frågan om exekutiv försäljning av sådan egendom förfallit av annat skäl, skall Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten.

Har domstol eller Kronofogdemyndigheten fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom, skall Kronofogdemyndigheten underrätta inskrivningsmyndigheten, om försäljning inte begärts inom två månader från det att beslutet eller utslaget vann laga kraft eller sökanden skriftligen till Kronofogdemyndigheten anmält att han inte kommer att begära försäljning.

Förordning (2006:879)

22 §När ett fartyg eller luftfartyg eller gods i fartyg eller luftfartyg har utmätts och fartyget finns i Sverige, skall Kronofogdemyndigheten underrätta Tullverket, om verkets medverkan behövs.

Förordning (2006:879)

23 §När ett patent, en mönsterrätt, ett varumärke eller en varumärkesansökan har utmätts, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta Patent- och registreringsverket. I underrättelsen anges patentets, mönsterregistreringens, varumärkesregistreringens eller varumärkesansökans nummer. Har utmätningen upphävts, ska verket också underrättas.

När en växtförädlarrätt har utmätts, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta Statens jordbruksverk. I underrättelsen anges registreringens nummer. Har utmätningen upphävts, ska verket också underrättas.

Förordning (2018:1808)

24 §Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta Polismyndigheten när ett skjutvapen har utmätts. Underrättelseskyldigheten gäller inte vapen som enligt 1 kap. 2 § vapenförordningen (1996:70) ska anses ha en begränsad effekt.

Underrättelsen ska innehålla uppgift om fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer för varje vapen och om art och mängd av tillhörande ammunition. Är det fråga om vapen som saknar uppgift om tillverkningsnummer ska någon annan uppgift som möjliggör identifiering lämnas. Underrättelsen ska också innehålla uppgift om var och hur vapnet förvaras.

Förordning (2014:1194)

24 a §Förbud enligt 6 kap. 3 § utsökningsbalken vid utmätning av fordran enligt 64 kap. 2 eller 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) får meddelas genom att Kronofogdemyndigheten på medium för automatisk databehandling uppmanar Skatteverket att betala beloppet till Kronofogdemyndigheten.

Förordning (2011:1441)

24 b §Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta överförmyndaren om det i ett mål om utmätning uppmärksammas att egendom till ett värde som överstiger ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken förts över som gåva eller på liknande sätt till någon som är under arton år.

Förordning (2010:1660)

Särskilda föreskrifter

25 §Om Polismyndigheten i sin verksamhet påträffar egendom och det finns anledning att anta att egendomen kan utmätas, ska myndigheten underrätta Kronofogdemyndigheten. En underrättelse behöver inte lämnas om särskilda skäl talar mot det.

Förordning (2022:800)

26 §har upphävts genom förordning (2007:791).

27 §Har utmätning av egendom som avses i 1921 eller 23 § efter överklagande upphävts av en domstol, skall skyldigheten att underrätta den eller de myndigheter som anges där fullgöras av domstolen.

Förordning (1993:1243)

7 kap. Utmätning av lön

Utredning och beslut

1 §När gäldenären bereds tillfälle att yttra sig i fråga om utmätning av lön, skall han uppmanas att redogöra för sina inkomster och sin försörjningsbörda och för de omständigheter i övrigt som kan vara av betydelse i målet.

Förordning (1996:42)

2 §har upphävts genom förordning (1996:42).

3 §Kronofogdemyndigheten skall hos gäldenärens arbetsgivare eller på annat sätt inhämta uppgifter om förhållanden som kan vara av betydelse vid behandlingen av frågan om utmätning av lön.

4 §Närmare föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet får meddelas av Kronofogdemyndigheten.

Förordning (2006:879)

5 §Underrättelser enligt 7 kap. 7 § utsökningsbalken samt beslut om utmätning av lön och beslut om ändring av ett sådant beslut skall meddelas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten.

Förordning (2006:879)

6 §I beslut om utmätning av lön skall anges vad som föreskrivs i 7 kap. 8 § utsökningsbalken. I beslutet skall föreskrivas i vilken utsträckning skatteavdrag skall göras innan utmätningsbeloppet innehålls.

I beslutet skall gäldenären erinras om att han inte utan Kronofogdemyndighetens medgivande får till skada för sökanden förfoga över sin rätt genom överlåtelse eller på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken.

Förordning (2006:879)

7 §Har utmätning av lön beslutats för en fordran och skall sådan utmätning äga rum även för en annan fordran, skall Kronofogdemyndigheten förordna att belopp som därefter förfaller till betalning och skall innehållas skall fördelas enligt vad som följer av 7 kap. 14 och 16 §§ utsökningsbalken.

Förordning (2006:879)

8 §har upphävts genom förordning (2006:879).

9 §har upphävts genom förordning (1996:42).

10 §I fråga om utmätning av lön lämnas underrättelser enligt vad som anges i den tabell som är fogad som bilaga till förordningen.

Arbetsgivarens redovisning

11 §Arbetsgivaren skall redovisa innehållna medel till Kronofogdemyndigheten en gång i månaden enligt vad Kronofogdemyndigheten närmare föreskriver. Om särskilda skäl föreligger, får Kronofogdemyndigheten bestämma ett annat tidsmellanrum för arbetsgivarens redovisning.

Förordning (2006:879)

12 §Beslutas utmätning endast beträffande en viss lönepost, bör Kronofogdemyndigheten ålägga arbetsgivaren att redovisa så snart löneposten har innehållits.

Förordning (2006:879)

13 §På begäran av Kronofogdemyndigheten skall arbetsgivaren lämna uppgift om den tid som redovisade medel avser och när de har förfallit till betalning.

Förordning (2006:879)

14 §Har arbetsgivaren inte innehållit belopp i enlighet med beslut om utmätning av lön, skall han anmäla orsaken för Kronofogdemyndigheten senast den redovisningsdag som infaller närmast därefter.

Upphör gäldenärens anställning eller avlider gäldenären, skall arbetsgivaren snarast anmäla detta för Kronofogdemyndigheten.

Förordning (2006:879)

15 §Arbetsgivaren skall vid varje lönetillfälle lämna gäldenären skriftlig uppgift om det belopp som har innehållits av lönen.

Särskilda föreskrifter beträffande sjukpenning m.m.

16 §Om särskilda skäl föreligger, får utmätning av sjukpenning beslutas, även om sådan ersättning inte utgår till gäldenären vid tiden för beslutet om utmätning.

17 §Har beslut meddelats om utmätning av sjukpenning från Försäkringskassan, ska Försäkringskassan genast underrätta Kronofogdemyndigheten, om det i stället för sjukpenning ska betalas ut annan ersättning enligt 10 och 29–42 kap. socialförsäkringsbalken.

Förordning (2010:1660)

18 §Bestämmelsen i 14 § första stycket gäller inte vid utmätning av sjukpenning.

19 §Beslut om utmätning av sjukpenning får hävas, om gäldenären inte längre uppbär sjukpenning och det är lämpligt med hänsyn till den tid som har förflutit sedan han senast uppbar sjukpenning och till förhållandena i övrigt.

20 §Vad som sägs i 1619 §§ om sjukpenning gäller även i fråga om annan dagersättning som avses i 7 kap. 1 § första stycket 5 utsökningsbalken.

Förordning (1996:42)

Särskilda föreskrifter om utmätning för underhållsbidrag

21 §Om underhållsbidrag skall betalas med längre tidsmellanrum än en månad, skall bidraget vid tillämpning av 7 kap. 16 § första stycket utsökningsbalken omräknas till månadsbidrag.

Förordning (1996:42)

22 §När Försäkringskassan med tillämpning av 19 kap. 29 § socialförsäkringsbalken har sökt utmätning för underhållsbidrag, ska influtna medel betalas ut till Försäkringskassan. Kronofogdemyndigheten ska därvid efter samråd med Försäkringskassan lämna de uppgifter som behövs för handläggningen hos Försäkringskassan.

Förordning (2010:1660)

8 kap. Gemensamma bestämmelser om exekutiv försäljning

1 §Kronofogdemyndigheten skall underrätta sökanden och gäldenären om beslut i fråga om anstånd med försäljning.

2 §En auktion skall anordnas på sådan tid och plats att tillfredsställande resultat kan väntas. Auktionen får hållas i annan region, om det kan antas att ett bättre resultat härigenom uppnås.

Förordning (1996:1442)

3 §Vid försäljning av egendom på auktion bestäms köpeskillingen genom bud och överbud till dess budgivningen upphör. Vid försäljning på auktion enligt 1012 kap. utsökningsbalken lämnas buden muntligen.

Förordning (2014:789)

4 §När begäran om försäljning enligt 4 kap. 27 § andra stycket utsökningsbalken har kommit in till Kronofogdemyndigheten, ska gäldenären genast underrättas.

Förordning (2007:791)

9 kap. Försäljning av lös egendom i allmänhet m.m.

Allmänna bestämmelser

1 §Detta kapitel gäller lös egendom med undantag av sådan egendom som avses i 10 och 11 kap. utsökningsbalken.

2 §Om inte hinder möter eller Kronofogdemyndigheten ger anstånd enligt 8 kap. 3 § utsökningsbalken, skall försäljning äga rum inom två månader från utmätningen, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Anstånd får inte utan synnerliga skäl medges utöver sex månader från utmätningen.

Förordning (2006:879)

3 §Kronofogdemyndigheten får uppdra åt auktionsföretag att sälja egendom på auktion. Sådant uppdrag får även ges till advokater, fastighetsmäklare eller andra lämpliga personer.

Aktier, obligationer eller andra värdepapper får säljas genom värdepappersinstitut.

Förordning (1995:1467)

4 §Den som enligt 3 § får i uppdrag att sälja utmätt egendom skall åläggas att följa föreskrifterna i 8 och 9 kap. utsökningsbalken och i denna förordning. Kronofogdemyndigheten kan meddela föreskrifter om den lägsta köpeskilling som får godtas och om försäljningen i övrigt. Myndigheten skall föreskriva viss tid för redovisning av influtna medel.

Förordning (1995:1467)

5 §Innan försäljning sker av andel i ett registrerat skepp, i ett registrerat skeppsbygge, i ett registrerat luftfartyg eller i intecknade reservdelar till luftfartyg, ska Kronofogdemyndigheten anskaffa registerutdrag eller gravationsbevis beträffande egendomen.

När försäljning ska ske av egendom som hör till näringsverksamhet som kan omfattas av företagsinteckning, ska Kronofogdemyndigheten anskaffa registerutdrag eller gravationsbevis beträffande egendomen.

Förordning (2008:998)

6 §Före försäljningen av egendom som har utmätts med förbehåll enligt 5 kap. 4 § utsökningsbalken skall Kronofogdemyndigheten bestämma den lägsta köpeskilling till vilken försäljning får ske.

Förordning (2006:879)

7 §I protokoll vid en exekutiv försäljning ska, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den egendom som ska säljas,

 2. försäljningssättet,

 3. de villkor som har ställts upp för försäljningen,

 4. om försäljningen sker under hand, tillvägagångssättet vid begäran om anbud och avgivna anbud,

 5. det bud eller anbud som antas och, om det högsta budet eller anbudet inte godtas, skälen till det,

 6. anstånd som lämnas med betalningen och villkor för anståndet som inte redan har angetts,

 7. vad som behövs för redovisning av mervärdesskatt.

När egendom säljs under hand, ska köparens namn och adress antecknas i protokollet. En sådan anteckning ska också göras vid försäljning på auktion, om anstånd lämnas med betalningen, om försäljningen avser särskilt värdefull egendom eller om det finns anledning anta att försäljningen kommer att överklagas.

Förordning (2014:789)

Auktion

8 §Om det i samband med en auktion finns anledning att räkna med att det finns okända borgenärer som har rätt till betalning ur egendomen, skall vid kungörelsen om auktionen sådana borgenärer uppmanas att senast vid auktionen anmäla sina fordringar hos Kronofogdemyndigheten.

I kungörelsen skall anges att egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid auktionstillfället.

Förordning (2006:879)

9 §Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska ske minst en vecka innan auktionen påbörjas, om det inte finns särskilda skäl.

Auktionen får även kungöras på annat sätt, om det är lämpligt med hänsyn till egendomens beskaffenhet eller någon annan omständighet.

Avser försäljningen annat fartyg än registrerat skepp, gods i fartyg, luftfartyg som inte är registrerat eller gods i luftfartyg, ska kungörandet ske minst två veckor innan auktionen påbörjas, om det inte är uppenbart att egendomen inte omfattas av sjöpanträtt eller luftpanträtt.

Förordning (2014:789)

10 §Underrättelser till sakägarna enligt 9 kap. 2 § andra stycket utsökningsbalken skall innehålla uppgift om tid och plats för auktionen och för sammanträdet för fördelning av köpeskillingen, om ett sådant sammanträde har satts ut. I underrättelser till borgenärer som avses i 8 kap. 10 och 1215 §§ utsökningsbalken skall anges vad de har att iaktta om de vill ha betalning ur egendomen.

Underrättelserna skall sändas minst två veckor före auktionen. En sakägare som blir känd först därefter skall genast underrättas.

11 §Om auktionen inte har blivit utlyst så som anges i 9 kap. 2 § utsökningsbalken och 810 §§ i detta kapitel, ska den ställas in och en ny tid sättas ut, om bristen är väsentlig och inte kan avhjälpas på annat sätt.

Om auktionen ställs in sedan den har kungjorts, ska ett meddelande om att den har ställts in kungöras, om det behövs. Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för auktionen.

Förordning (2014:789)

12 §När försäljning ska ske av andel i ett registrerat skepp, i ett registrerat skeppsbygge, i ett registrerat luftfartyg eller i intecknade reservdelar till luftfartyg, ska Kronofogdemyndigheten innan auktionen påbörjas redogöra för de fordringar som är förenade med panträtt eller annan särskild förmånsrätt i skeppet, skeppsbygget, luftfartyget eller reservdelarna och upplysa om att försäljningen inte rubbar en sådan rätt. Detsamma gäller vid försäljning av villkorlig rätt till egendomen eller andel i den.

Förordning (2014:789)

12 a §Sedan försäljningen av en bostadsrätt har vunnit laga kraft och köpeskillingen betalats, skall Kronofogdemyndigheten utfärda en köpehandling.

Förordning (2006:879)

Försäljning under hand

13 §Om sakägarna enligt 9 kap. 8 § utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig i frågan om egendom bör säljas under hand, skall de anmodas att yttra sig även om sättet för infordrande av anbud, den lägsta köpeskillingen och andra villkor för försäljningen.

14 §Begäran om anbud enligt 9 kap. 9 § utsökningsbalken ska ske genom kungörande, som sker i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats, eller på annat lämpligt sätt. Förfarandet bör inte vara mera omfattande än vad som krävs med hänsyn till egendomens beskaffenhet och övriga omständigheter.

Förordning (2014:789)

15 §En kungörelse, varigenom anbud infordras, skall innehålla upplysningar som kan antas vara av betydelse för den som vill avge anbud. I kungörelsen bör särskilt anges

 1. den egendom som skall säljas,

 2. tid och plats för visning av egendomen,

 3. anbudstidens utgång,

 4. den tidpunkt till vilken en anbudsgivare är bunden av sitt anbud,

 5. om anbud skall avlämnas i ett förseglat kuvert,

 6. om anstånd kan lämnas med betalningen,

 7. i det fall som avses i 6 § den lägsta köpeskillingen,

 8. att egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället.

16 §Anbud skall avges skriftligen, om inte Kronofogdemyndigheten bestämmer annat.

Förordning (2006:879)

17 §Anbuden skall prövas snarast efter anbudstidens utgång. Den vars anbud har antagits skall snarast möjligt och inom den tid han är bunden av anbudet underrättas om resultatet av prövningen. Sådan underrättelse skall lämnas även till gäldenären, sökanden och övriga sakägare och, om särskilda skäl föranleder det, till dem vars anbud inte har antagits.

I underrättelserna till sakägarna skall dagen för försäljningen anges. Upplysning skall också lämnas om vad den som vill överklaga försäljningen har att iaktta.

18 §Över försäljning under hand skall upprättas en skriftlig handling, om anstånd lämnas med betalningen eller något annat särskilt skäl föranleder det. Handlingen skall innehålla uppgift om

 1. köparens namn och postadress,

 2. den egendom som försäljningen avser,

 3. tid och plats för egendomens avlämnande,

 4. köpeskillingen och, om anstånd lämnas med betalningen, handpenningen och den tid inom vilken full betalning skall ske,

 5. andra villkor för försäljningen.

I handlingen skall också anges att egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället.

I fråga om försäljning under hand av bostadsrätter tillämpas vad som sägs i 12 a §.

Förordning (1995:1467)

Anstånd med betalning av köpeskillingen

19 §Anstånd med betalning av köpeskillingen får lämnas endast om köpeskillingen överstiger 10.000 kronor.

Anstånd får lämnas för längre tid än en månad endast om det finns särskilda skäl.

Förordning (2014:789)

20 §Om anstånd lämnas med betalningen, ska handpenningen bestämmas till tio procent av köpeskillingen eller det högre belopp som Kronofogdemyndigheten bestämmer.

Förordning (2014:789)

Indrivning av utmätt fordran

21 §Om en utmätt fordran drivs in hos sekundogäldenären enligt 9 kap. 11 § utsökningsbalken, skall Kronofogdemyndigheten, om fordringen grundas på ett fordringsbevis som har tagits i förvar, göra anteckning om betalningen på fordringsbeviset. Har enligt 9 kap. 12 § utsökningsbalken avtal träffats om nedsättning av fordringens belopp, skall anteckning därom också göras på fordringsbeviset.

Kronofogdemyndigheten skall lämna sekundogäldenären kvitto på belopp som denne betalar.

Förordning (2006:879)

Åtgärd beträffande vissa inteckningshandlingar

22 §När Kronofogdemyndigheten enligt 9 kap. 16 § utsökningsbalken pantförskriver ett skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg, skall myndigheten, om inteckningshandlingen är obelånad, anteckna på handlingen att personligt betalningsansvar som enligt handlingen åvilar utmätningsgäldenären har upphört. Detsamma gäller vid sådan pantförskrivning som avses i 23 § lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken.

Förordning (2006:879)

10 kap. Försäljning av registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge

Inledande bestämmelser

1 §Kronofogdemyndigheten skall anskaffa registerutdrag beträffande ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge som skall säljas.

2 §Innan tid och plats för auktionen bestäms, skall sökanden och ägaren få tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan alltför stort dröjsmål.

Kungörelse om auktion m.m.

3 §Utöver vad som föreskrivs i 10 kap. 6 § utsökningsbalken skall kungörelsen om en auktion innehålla upplysningar rörande egendomen som kan antas vara av betydelse, såsom upplysningar om skeppets eller skeppsbyggets beskaffenhet och utrustning, det värde som har åsatts vid värderingen, den plats där beskrivningen hålls tillgänglig och var egendomen finns.

I kungörelsen skall anges att egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid auktionstillfället.

4 §Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska ske minst tre veckor före auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl.

Förordning (2014:789)

5 §Underrättelser till sakägarna enligt 10 kap. 7 § utsökningsbalken skall innehålla uppgift om

 1. tid och plats för auktionen och sammanträdet för fördelning av köpeskillingen,

 2. den som har begärt försäljning eller anslutit sig enligt 10 kap. 5 § utsökningsbalken eller om sådan begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken,

 3. den fordran för vilken försäljningen skall äga rum och med fordringen förenad förmånsrätt i egendomen.

Är egendomen utmätt för flera fordringar, skall samtliga anges.

Har en borgenär utövat anslutningsrätt sedan underrättelserna har lämnats eller har sökanden därefter framställt sådan begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken, skall särskilt meddelande härom tillställas sakägarna.

6 §När försäljningen avser ett skepp eller skeppsbygge som är infört i utländskt register, skall Kronofogdemyndigheten minst 30 dagar före auktionen sända underrättelse om försäljningen till registermyndigheten. Underrättelsen skall innehålla sådana uppgifter som anges i 5 §.

Förordning (2006:879)

7 §Om en auktion ställs in efter att den har kungjorts, ska ett meddelande om att den har ställts in kungöras, om det är möjligt. Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för auktionen. I fråga om ett skepp eller skeppsbygge som är infört i ett utländskt register ska ett meddelande sändas även till registermyndigheten.

Förordning (2014:789)

Auktion m.m.

8 §Kronofogdemyndigheten bör hålla ett utkast till sakägarförteckning tillgängligt vid auktionen.

9 §I anslutning till att redogörelse lämnas för innehållet i sakägarförteckningen skall anges vad som gäller om handpenning.

10 §I protokollet vid auktionen skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den egendom som auktionen avser,

 2. den fordran för vilken försäljning skall ske,

 3. vilka sakägare som är närvarande,

 4. de fordringar som har anmälts före auktionen eller som anmäls vid denna,

 5. vad sakägarna anför om anmälda fordringar och de villkor som skall gälla för försäljningen,

 6. vad som i övrigt förekommer vid auktionen i den mån det kan antas vara av betydelse för upprättande av sakägarförteckningen och för försäljningen,

 7. den redogörelse och de uppgifter i övrigt som lämnas enligt 10 kap. 18 § utsökningsbalken och 9 § i detta kapitel,

 8. utrop som sker och det högsta bud som avges vid varje utrop,

 9. beslut som fattas med anledning av inrop och, om något inrop inte godtas, skälen därtill,

 10. den handpenning som skall lämnas med anledning av ett inrop och hur handpenningen erläggs,

 11. vad den som vill överklaga auktionen har att iaktta.

11 §Sedan försäljning av egendomen har vunnit laga kraft och köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 10 kap. 16 § fjärde stycket utsökningsbalken, skall Kronofogdemyndigheten utfärda köpehandling.

Förordning (2006:879)

11 kap. Försäljning av registrerat luftfartyg m.m.

1 §Bestämmelserna i 10 kap. tillämpas även beträffande försäljning av ett registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg med följande avvikelser.

 1. Bestämmelserna i 10 kap. 4 § första stycket andra meningen, 6 § och 7 § andra stycket andra meningen gäller inte i fråga om ett registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg.

 2. Om flera luftfartyg eller ett luftfartyg samt intecknat lager av reservdelar skall säljas samtidigt, skall vid auktionen särskilt behandlas hur utrop skall ske.

Förordning (2005:144)

12 kap. Försäljning av fast egendom

Beskrivning och värdering m.m.

1 §Kronofogdemyndigheten skall anskaffa gravationsbevis, äganderättsbevis och taxeringsbevis beträffande fast egendom som skall säljas. Om motsvarande uppgifter framgår av fastighetsbevis behövs endast sådant.

Förordning (1994:447)

2 §Beskrivning och värdering enligt 12 kap. 3 § utsökningsbalken skall ske under en förrättning, om inte särskilda skäl föranleder att värderingen sker vid en särskild förrättning efter beskrivningen.

3 §Fastighetsägaren skall underrättas om förrättning för beskrivning och värdering. I underrättelsen om beskrivning skall ägaren anmodas att, i den mån han innehar handlingar som avses i 12 kap. 4 § utsökningsbalken, hålla dem tillgängliga vid förrättningen.

4 §Kronofogdemyndigheten skall omhänderta handlingar som avses i 12 kap. 4 § utsökningsbalken och inhämta upplysningar i de hänseenden som nämns där. Omhändertas en sådan handling, skall bevis om detta utfärdas. Sådana upplysningar får vid behov begäras även från annan än ägaren.

5 §I protokollet vid en förrättning för beskrivning ska, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. fastighetens beteckning, lagfaren ägare och de upplysningar som i övrigt erhålls om äganderätten till fastigheten,

 2. fastighetens areal och ägoslag och huvudsakliga beskaffenhet i övrigt,

 3. om ägaren driver näringsverksamhet på fastigheten,

 4. om fastigheten är helt eller delvis inrättad för industriell verksamhet,

 5. tillbehör till fastigheten i den mån föreskriften i 12 kap. 3 § första stycket andra meningen utsökningsbalken föranleder det,

 6. om det på fastigheten finns egendom av betydelse, som framstår som tillbehör men som till följd av förbehåll om återtaganderätt eller av någon annan anledning inte är tillbehör eller beträffande vilken det inte tillförlitligen har kunnat utredas om den hör till fastigheten eller inte,

 7. när värdering sker samtidigt med beskrivningen, de värden som åsätts fastigheten och tillbehör, om sådana värderas för sig,

 8. om handräckningsåtgärd enligt 8 kap. 18 § utsökningsbalken kan bli aktuell för att köparen ska komma i besittning av fastigheten och i vilken mån köparen kan bli ansvarig för kostnader för åtgärden.

I protokollet antecknas också de upplysningar som har inhämtats enligt 4 §. Har från den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet eller någon annan myndighet inhämtats att ägarens rätt att förfoga över fastigheten är inskränkt, ska även detta anges. Handlingar som överlämnas eller företes förtecknas i protokollet.

Sker värderingen utan samband med beskrivningen, ska i protokollet vid värderingen tas upp de värden som åsätts fastigheten och tillbehör, om sådana värderas för sig.

Förordning (2007:791)

6 §Kronofogdemyndigheten skall vid behov komplettera den utredning om fastigheten och rättigheter till denna som har skett i samband med beskrivningen eller i övrigt är tillgänglig i målet. Myndigheten skall ombesörja en ny värdering, om sådan behövs.

7 §Om ägaren driver näringsverksamhet som kan omfattas av företagsinteckning på fastigheten, ska Kronofogdemyndigheten anskaffa gravationsbevis angående verksamheten och underrätta kända innehavare av företagsinteckning om målet.

Förordning (2008:998)

Förvaltning av en utmätt fastighet

8 §Förbud att upplåta rättighet som meddelas enligt 12 kap. 6 § andra stycket andra meningen utsökningsbalken skall delges ägaren.

Innan en fråga om undantag enligt 12 kap. 6 § tredje stycket utsökningsbalken avgörs skall sökanden få tillfälle att yttra sig.

9 §Om ägaren inte är närvarande när Kronofogdemyndigheten enligt 12 kap. 7 § utsökningsbalken tar vård om tillbehör, skall myndigheten genast underrätta honom om åtgärden.

Förordning (2006:879)

10 §Avkastning som Kronofogdemyndigheten eller en syssloman uppbär enligt 12 kap. 8 eller 9 § utsökningsbalken får användas till betalning av nödvändiga utgifter för fastighetens vård och underhåll.

Förordning (2006:879)

Försäljning av fastighetstillbehör

11 §I kallelser till sammanträde enligt 12 kap. 14 § utsökningsbalken skall anges den fordran för vilken utmätning har skett och de frågor som avses bli behandlade vid sammanträdet.

12 §Vid sammanträde enligt 12 kap. 14 § utsökningsbalken skall sakägarna lämnas tillfälle att yttra sig angående sättet att genomföra särskild försäljning av tillbehör, den köpeskilling som bör kunna uppnås och den tid inom vilken försäljning bör ske. Kronofogdemyndigheten bör söka utreda hur stort belopp de närvarande borgenärerna avser att bevaka och i vad mån de som innehar fordran med panträtt i fastigheten avser att avstå från betalning ur medel som kan komma att inflyta genom särskild försäljning av tillbehör. Om den som innehar fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning avser att avstå från betalning, bör han erinras om förutsättningarna för detta enligt 12 kap. 16 § första stycket tredje meningen utsökningsbalken.

Kungörelse om auktion m.m.

13 §Innan tid och plats för en auktion bestäms skall sökanden och ägaren få tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan alltför stort dröjsmål.

14 §Kan visning av fastigheten inte ombesörjas av ägaren, skall visningen ombesörjas av Kronofogdemyndigheten eller någon person som myndigheten utser.

Tid för visningen bestäms efter samråd med ägaren och sådana innehavare av nyttjanderätt som kan beröras av visningen.

Förordning (2006:879)

15 §Utöver vad som föreskrivs i 12 kap. 20 § utsökningsbalken skall kungörelsen om en auktion innehålla upplysningar rörande fastigheten som kan antas vara av betydelse, såsom upplysningar om fastighetens belägenhet, areal, bebyggelse och taxeringsvärde, det värde som har åsatts vid värderingen samt den plats där beskrivningen hålls tillgänglig. Besväras fastigheten av inteckning som ursprungligen har beviljats i en fastighet med annan registerbeteckning, skall kungörelsen även innehålla uppgift om varje tidigare registerbeteckning på den eller de fastigheter i vilka inteckningen har gällt. Uppgift skall dock inte lämnas om beteckningen på fastigheter från vilka inteckningen har avlyfts eller på avstyckningar.

I kungörelsen skall anges att fastigheten säljs i det skick som den befinner sig i vid auktionstillfället.

16 §Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska ske minst tre veckor före auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl.

Förordning (2014:789)

17 §Underrättelser till sakägarna enligt 12 kap. 21 § utsökningsbalken skall innehålla uppgift om

 1. tid och plats för bevakningssammanträdet, auktionen och sammanträdet för fördelning av köpeskillingen,

 2. den som har begärt försäljning eller anslutit sig enligt 12 kap. 13 § utsökningsbalken eller om sådan begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken,

 3. den fordran för vilken försäljningen skall äga rum och med fordringen förenad förmånsrätt i fastigheten.

I underrättelsen till fastighetsägaren bör erinras om skyldigheten att låta fastigheten visas.

Är fastigheten utmätt för flera fordringar, skall samtliga anges.

18 §Underrättelser som avses i 17 § bör sändas minst tre veckor före bevakningssammanträdet. Sakägare som blir kända först därefter skall genast underrättas.

Har en borgenär utövat anslutningsrätt sedan underrättelserna har lämnats eller har sökanden därefter framställt sådan begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken, skall detta meddelas sakägarna särskilt.

19 §Om en auktion ställs in sedan den har kungjorts, ska ett meddelande om att den har ställts in kungöras, om det är möjligt. Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för auktionen.

Förordning (2014:789)

Bevakningssammanträde m.m.

20 §Kronofogdemyndigheten bör hålla ett utkast till sakägarförteckning tillgängligt vid bevakningssammanträdet.

21 §Skall flera gemensamt intecknade fastigheter säljas samtidigt, skall vid bevakningssammanträdet särskilt behandlas hur utrop på auktionen skall äga rum.

22 §När en fastighetsägare enligt 12 kap. 49 § andra stycket andra meningen utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig över ett yrkande om indragning av gemensamt intecknad fastighet, skall yrkandet delges med föreläggande för honom att yttra sig inom viss tid.

Beslut i en fråga som avses i första stycket skall delges den som har yrkat indragning och fastighetens ägare, om beslutet har gått dem emot.

23 §I protokollet vid bevakningssammanträdet skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den egendom som skall säljas,

 2. den fordran för vilken försäljning skall ske,

 3. vilka sakägare som är närvarande,

 4. fordringar eller rättigheter som har anmälts före sammanträdet eller som anmäls vid detta,

 5. vad sakägarna anför om anmälda anspråk och de villkor som skall gälla för försäljningen,

 6. vad som i övrigt förekommer vid sammanträdet i den mån det kan antas vara av betydelse för upprättande av sakägarförteckningen och för försäljningen.

Har tillbehör sålts för sig, skall i protokollet antecknas vad sakägarna anför vid behandlingen av frågan hur köpeskillingen skall användas. Har den som innehar en fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning avstått från betalning, skall det särskilt anges om någon har lämnat sitt samtycke till avståendet enligt 12 kap. 16 § första stycket tredje meningen utsökningsbalken.

24 §Sakägarförteckningen upprättas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten.

Förordning (2006:879)

Auktion m.m.

25 §I anslutning till att redogörelse för innehållet i sakägarförteckningen och andra uppgifter lämnas enligt 12 kap. 38 § utsökningsbalken ska ordningen vid utrop på auktionen och vad som gäller om handpenning anges.

Avser auktionen jordbruksfastighet ska vidare upplysas om bestämmelserna i 1316 §§ jordförvärvslagen (1979:230).

Förordning (2010:37)

26 §I protokollet vid auktionen skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den egendom som auktionen avser,

 2. den redogörelse och de uppgifter i övrigt som lämnas enligt 12 kap. 38 § utsökningsbalken och 25 § i detta kapitel,

 3. utrop som sker och högsta bud som avges vid varje utrop,

 4. beslut som fattas med anledning av inrop och, om något inrop inte godtas, skälen därtill,

 5. den handpenning som skall lämnas med anledning av ett inrop och hur handpenningen erläggs,

 6. vad den som vill överklaga auktionen har att iaktta.

Lämnas före utropet andra upplysningar om fastigheten än sådana som avses i första stycket 2 och är upplysningarna av betydelse för bedömandet av försäljningens omfattning, skall även de antecknas i protokollet. Ett förordnande enligt 12 kap. 36 § andra stycket utsökningsbalken skall anmärkas i protokollet.

27 §Om Kronofogdemyndigheten enligt 12 kap. 36 § första stycket utsökningsbalken medger att köparen före tillträdesdagen får ta vård om fastigheten eller någon del av den, skall förre ägaren underrättas om detta.

Förordning (2006:879)

Försäljning under hand

28 §Om det finns anledning till det, skall Kronofogdemyndigheten ge även andra sakägare än ägaren och sökanden tillfälle att yttra sig innan en fastighet bjuds ut till försäljning under hand.

Förordning (2006:879)

29 §Kronofogdemyndigheten skall ge en registrerad fastighetsmäklare eller någon annan lämplig person i uppdrag att bjuda ut fastigheten till försäljning under hand. Framstår det med hänsyn till fastighetens beskaffenhet eller i övrigt som ändamålsenligt, kan Kronofogdemyndigheten själv fordra in anbud.

Förordning (2006:879)

30 §I samband med att ett uppdrag enligt 29 § lämnas, skall Kronofogdemyndigheten träffa avtal om ersättningen med den som får uppdraget. Denne skall därvid åläggas att följa de föreskrifter om köpevillkoren som Kronofogdemyndigheten meddelar i ett förslag till köpehandling eller på något annat sätt.

Förordning (2006:879)

31 §Sådan köpehandling som avses i 12 kap. 60 § andra stycket utsökningsbalken skall först skrivas under av köparen och sedan av Kronofogdemyndigheten. I handlingen skall anges att fastigheten säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället.

När köpehandlingen har skrivits under av Kronofogdemyndigheten och köparen, skall myndigheten genast underrätta sakägarna om försäljningen. En sådan underrättelse skall innehålla uppgift om vad den som vill överklaga försäljningen har att iaktta.

Förordning (2006:879)

32 §Underrättelse enligt 12 kap. 60 § tredje stycket utsökningsbalken skall innehålla uppgift om köpeskillingens storlek.

Förordning (1994:447)

13 kap. Redovisning och fördelning i mål om utmätning

Allmänna bestämmelser om redovisning

1 §Medel som har influtit i mål om utmätning skall utan dröjsmål göras räntebärande. Detta behöver dock inte ske, om det kan antas att utbetalning kommer att äga rum inom två veckor från det att medlen har influtit.

2 §Kronofogdemyndigheten skall lämna ett särskilt kvitto (indrivningskvitto) i fråga om influtna medel. Detta gäller dock inte medel som har satts in på myndighetens postgirokonto eller har betalats via bankgiro eller kontokortsterminal ansluten till myndighetens företagskonto.

Av 9 kap. 21 § andra stycket framgår att kvitto skall lämnas när en sekundogäldenär vid indrivning av utmätt fordran betalar sin skuld till Kronofogdemyndigheten.

Förordning (2006:879)

3 §Influtna medel som inte gäller egendom som avses i 1320 §§ skall redovisas inom två veckor från det att medlen har influtit, om inte hinder möter eller särskilda skäl föreligger. I sådana fall som avses i 13 kap. 1 § andra meningen utsökningsbalken bör redovisningen inte utan särskilda skäl anstå längre tid än tre månader från det att beloppet har influtit.

4 §har upphävts genom förordning (1996:42).

5 §I fråga om redovisning till sökanden i allmänna mål gäller särskilda bestämmelser.

Fördelning

6 §När ett fördelningssammanträde kungörs enligt 13 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken ska, om det finns anledning med hänsyn till okända borgenärer som har rätt till betalning ur medlen, sådana borgenärer i kungörelsen uppmanas att anmäla sina fordringar hos Kronofogdemyndigheten senast vid sammanträdet.

Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får dock kungörandet ske på något annat sätt. Kungörandet ska ske minst två veckor före sammanträdet.

Förordning (2014:789)

7 §I kallelser enligt 13 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken till borgenärer, som har rätt till betalning ur medlen om de anmäler sina fordringar senast vid fördelningssammanträdet, skall lämnas upplysning härom.

Underrättelser enligt nämnda bestämmelse skall sändas minst två veckor före sammanträdet. En sakägare som blir känd först därefter skall genast underrättas. Underrättelse behöver inte sändas till sakägare som var närvarande när beslut om sammanträdet meddelades.

8 §Om det möter hinder att verkställa fördelning på utsatt sammanträde, skall Kronofogdemyndigheten om möjligt underrätta sökanden, gäldenären och andra kända sakägare.

Förordning (2006:879)

9 §I protokollet vid ett fördelningssammanträde skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. vad som föranleder att sammanträdet hålls,

 2. hur sammanträdet har utlysts,

 3. vilka sakägare som är närvarande,

 4. de medel som skall fördelas,

 5. en förteckning över fordringar och kostnader, för vilka anspråk på betalning har anmälts eller utdelning skall beräknas utan anmälan, samt vad sakägarna anför av betydelse för fördelningen,

 6. sakägarnas yrkanden i övrigt,

 7. hur fördelningen sker (fördelningslängd),

 8. vad den som vill överklaga fördelningen har att iaktta.

10 §När medel skall fördelas utan sammanträde, skall underrättelse om detta lämnas till sådana borgenärer, vars rätt till betalning ur medlen beror av om de anmäler sina fordringar senast vid fördelningen.

11 §När beslut om fördelning meddelas utan sammanträde, skall Kronofogdemyndigheten underrätta sakägarna om beslutet, om det inte är uppenbart onödigt.

Förordning (2006:879)

12 §Om egendom som omfattas av företagshypotek har sålts och betalning utfallit på ett företagsinteckningsbrevs belopp, ska Kronofogdemyndigheten så snart beslutet om fördelning eller, om fördelning inte har skett, beslutet om utbetalning har vunnit laga kraft sända avskrift av beslutet till inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning. Detsamma gäller när en utmätt fordran som omfattas av företagshypotek har drivits in av Kronofogdemyndigheten.

Förordning (2008:998)

Särskilda bestämmelser beträffande registrerat skepp m.m.

13 §Inställs sammanträdet för fördelning av köpeskillingen för ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, skall Kronofogdemyndigheten i förekommande fall erinra köparen om vad som gäller beträffande hans betalningsskyldighet enligt 10 kap. 23 § första stycket utsökningsbalken.

Förordning (2006:879)

14 §I protokollet vid ett fördelningssammanträde i mål om utmätning av ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge skall, utöver vad som följer av 9 §, anges

 1. om fördelning sker sedan egendomen har sålts, de ändringar i och tillägg till sakägarförteckningen som yrkas av sakägarna,

 2. om fördelning sker utan att egendomen har sålts och sakägarförteckning inte läggs till grund för fördelningen, en förteckning över fordringar och kostnader, för vilka anspråk på betalning har anmälts eller utdelning skall beräknas utan anmälan, samt vad sakägarna anför av betydelse för fördelningen,

 3. i vad mån inteckningar till följd av egendomens försäljning eller fördelningen blir utan verkan.

15 §När försäljningen av ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge har vunnit laga kraft och sammanträde för fördelning av köpeskillingen har hållits, skall Kronofogdemyndigheten genast sända en avskrift av protokollet vid fördelningssammanträdet till sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet.

Har vid en fördelning i fall som avses i 13 kap. 12 § första stycket utsökningsbalken betalning utfallit på ett pantbrevs belopp, skall Kronofogdemyndigheten så snart fördelningen har vunnit laga kraft sända en avskrift av protokollet vid fördelningssammanträdet till sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet. Om en sakägarförteckning har funnits tillgänglig vid fördelningen, skall en avskrift av denna fogas till avskriften av protokollet.

Förordning (2006:879)

Särskilda bestämmelser beträffande registrerat luftfartyg m.m.

16 §Bestämmelserna i 1315 §§ tillämpas även beträffande registrerade luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg med följande avvikelser.

 1. Vad som i 15 § första stycket sägs om sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet ska i stället gälla inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen.

 2. Vad som i 15 § andra stycket sägs om pantbrevs belopp ska i stället avse kapitalbeloppet av intecknad fordran. Vad där sägs om sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet ska i stället gälla inskrivningsmyndigheten.

Förordning (2008:1185)

Särskilda bestämmelser beträffande fast egendom

17 §När ett fördelningssammanträde i mål om utmätning av fastighet kungörs utan samband med kungörande av auktion, skall kungörelsen, om fastigheten besväras av inteckning som ursprungligen har beviljats i en fastighet med annan registerbeteckning, innehålla uppgift om varje tidigare registerbeteckning på den eller de fastigheter i vilka inteckningen har gällt. Uppgift skall dock inte lämnas om beteckningen på fastigheter från vilka inteckningen har avlyfts eller på avstyckningar.

18 §Inställs sammanträdet för fördelning av köpeskillingen för en fastighet, skall Kronofogdemyndigheten i förekommande fall upplysa köparen om vad som gäller beträffande hans betalningsskyldighet enligt 12 kap. 48 § första stycket eller 60 § femte stycket utsökningsbalken.

Förordning (2006:879)

19 §I protokollet vid ett fördelningssammanträde i mål om utmätning av fastighet skall, utöver vad som följer av 9 §, anges

 1. om fördelning sker sedan fastigheten har sålts på auktion, de ändringar i och tillägg till sakägarförteckningen som yrkas av sakägarna,

 2. om fördelning sker sedan fastigheten har sålts under hand, vad sakägarna anför av betydelse för fördelningen,

 3. om fördelning sker utan att fastigheten har sålts och sakägarförteckning inte läggs till grund för fördelningen, en förteckning över fordringar och kostnader, för vilka anspråk på betalning har anmälts eller utdelning skall beräknas utan anmälan, samt vad sakägarna anför av betydelse för fördelningen,

 4. om den som innehar fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning har avstått från betalning, samtycken till avståendet som har lämnats enligt 12 kap. 16 § första stycket tredje meningen utsökningsbalken eller 6 kap. 13 § andra stycket jordabalken,

 5. i vad mån inteckningar till följd av fastighetens försäljning eller fördelningen blir utan verkan och beslut om fortsatt inteckningsansvar enligt 12 kap. 56 § utsökningsbalken,

 6. om försäljning av fastigheten har skett utan förbehåll för någon rättighet som inte är skyddad utan särskilt förbehåll, uppgift härom.

20 §När försäljningen av en fastighet har vunnit laga kraft och sammanträde för fördelning av köpeskillingen har hållits, skall Kronofogdemyndigheten genast till inskrivningsmyndigheten sända en kopia av protokollet vid fördelningssammanträdet och av sakägarförteckningen. Om fastigheten har sålts under hand och om fördelningssammanträde inte har hållits, skall Kronofogdemyndigheten genast till inskrivningsmyndigheten sända en kopia av sakägarförteckningen och av beslutet om fördelningen av influtna medel.

Har vid en fördelning i fall som avses i 13 kap. 12 § utsökningsbalken betalning utfallit på ett pantbrevs belopp, skall Kronofogdemyndigheten så snart fördelningen har vunnit laga kraft sända en kopia av protokollet från fördelningssammanträdet till inskrivningsmyndigheten. Om en sakägarförteckning har funnits tillgänglig vid fördelningen, skall en kopia av denna fogas till kopian av protokollet.

När fördelningen har vunnit laga kraft skall Kronofogdemyndigheten underrätta den tidigare ägaren om hur de fordringar som är förenade med panträtt på grund av inteckning i fastigheten har påverkats av försäljningen.

Förordning (2006:879)

Anteckningar på handlingar och översändande av handlingar

21 §När betalning har utfallit på en fordran skall Kronofogdemyndigheten, om fordringen grundas på en handling vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning, göra anteckning om betalningen på handlingen. Detsamma gäller, när ett annat skriftligt fordringsbevis företes. Handlingen skall lämnas till gäldenären, om fordringen har infriats helt, och i annat fall till borgenären.

Har en överenskommelse om avräkning på köpeskillingen för egendom som avses i 10 eller 11 kap. utsökningsbalken eller för fastighet träffats mellan köparen och en borgenär, skall Kronofogdemyndigheten göra anteckning om överenskommelsen på sådan handling som avses i första stycket. I fråga om en fastighet skall också anges i vad mån avräkningen enligt 12 kap. 45 § tredje stycket utsökningsbalken har medfört ändring i fråga om betalningsskyldigheten.

Förordning (2006:879)

22 §Innan ett pantbrev eller en annan inteckningshandling lämnas ut skall Kronofogdemyndigheten anteckna på handlingen i vad mån inteckningen är utan verkan till följd av den intecknade egendomens försäljning och fördelningen av medel.

Förordning (2006:879)

23 §Fordringsbevis, pantbrev eller annan värdehandling, som inte lämnas ut genast, skall sändas i rekommenderad försändelse till den som har rätt att få ut handlingen, om inte denne begär att handlingen skall tillhandahållas honom på något annat sätt. Försändelsen skall vid behov assureras.

14 kap. har upphävts genom förordning (1996:42).

15 kap. Verkställighet av kvarstad

Allmänna bestämmelser

1 §Beslut om kvarstad skall verkställas skyndsamt.

2 §har upphävts genom förordning (2021:792).

Förordning (2021:792)

Kvarstad för fordran

3 §I fråga om verkställighet av beslut om kvarstad för fordran tillämpas vad som föreskrivs om utmätning i 6 kap. 3, 4 och 68 §§, 9 § första stycket första och tredje meningarna och andra stycket, 9 a, 1012, 1618, 22, 23 och 27 §§ och 12 kap. 810 §§.

I underrättelsen till gäldenären om att egendom har belagts med kvarstad ska gäldenären upplysas om att gäldenären inte utan Kronofogdemyndighetens medgivande får överlåta egendomen eller till skada för sökanden förfoga över den på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken.

Förordning (2015:876)

4 §Om ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den har belagts med kvarstad, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet. I fråga om ett svenskt skepp eller skepp under byggnad i Sverige ska sjöfartsregistret underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets registerbeteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort. I underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad har skett.

Om kvarstad på egendom som avses i första stycket har upphävts, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet.

Underrättelser enligt denna paragraf ska göras muntligen eller skriftligen. Underrättelsen ska följas av skriftlig bekräftelse.

Förordning (2021:792)

5 §Har ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri belagts med kvarstad, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen. I underrättelsen anges luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning. I underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad har skett.

Har kvarstad på egendom som avses i första stycket upphävts, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen.

Förordning (2008:1185)

6 §Har fast egendom belagts med kvarstad, skall Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten. I underrättelsen anges den fordran för vilken kvarstad har verkställts.

Har kvarstad på fast egendom upphävts, skall Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten.

Förordning (2006:879)

7 §Har kvarstad på egendom som avses i 46 §§ efter överklagande upphävts av en domstol, skall skyldigheten att underrätta den eller de myndigheter som anges där fullgöras av domstolen.

Förordning (1993:1243)

8 §Innan Kronofogdemyndigheten enligt 16 kap. 14 § tredje stycket utsökningsbalken säljer kvarstadsbelagd egendom, skall den part som inte har begärt försäljning beredas tillfälle att yttra sig.

Förordning (2006:879)

Kvarstad till säkerhet för bättre rätt

9 §I fråga om verkställighet av beslut om kvarstad till säkerhet för bättre rätt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 6 kap. 3 och 8 §§, 9 § första stycket, 9 a, 11, 12, 18 och 22 §§ och 12 kap. 810 §§.

Det som sägs i 3 § andra stycket och 8 § i detta kapitel tillämpas också beträffande kvarstad till säkerhet för bättre rätt.

Förordning (2015:876)

16 kap. Annan verkställighet

Inledande bestämmelse

1 §Detta kapitel gäller sådan verkställighet som avses i 16 kap. utsökningsbalken. Kapitlet gäller dock inte verkställighet av kvarstad.

Avhysning

2 §När ansökan har gjorts om avhysning från en bostad, skall Kronofogdemyndigheten underrätta socialnämnden i den kommun där bostaden finns. Nämnden skall också underrättas om tiden för avhysningsförrättningen.

Om det föreligger särskild anledning, tillämpas första stycket även beträffande avhysning från annat än bostad.

Förordning (2006:879)

3 §Kronofogdemyndigheten skall genom att höra svaranden eller på annat sätt förbereda avhysningen så att onödig skada undviks och avhysningen kan verkställas så enkelt och billigt som möjligt.

4 §Svaranden skall underrättas om tiden för avhysningsförrättningen. Underrättelse behövs dock inte, om svaranden saknar känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehåller sig eller om särskilda skäl annars föreligger.

5 §Underrättelser enligt 16 kap. 8 § första stycket utsökningsbalken skall delges, om frågans beskaffenhet kräver det.

6 §I protokoll vid avhysning skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den dag då svaranden bereddes tillfälle att yttra sig enligt 16 kap. 2 § utsökningsbalken,

 2. i vad mån tredje man berörs av avhysningen och om han har underrättats om avhysningen,

 3. vilka åtgärder som vidtas beträffande egendom som berörs av avhysningen.

7 §Svaranden skall skriftligen underrättas om verkställd avhysning, om han inte var närvarande vid förrättningen. Om skäl föreligger, skall också tredje man som berörs av avhysningen underrättas.

Underrättelser enligt första stycket skall delges, om det är ändamålsenligt.

Avlägsnande

7 a §Kronofogdemyndigheten ska underrätta socialnämnden i den kommun där avlägsnandet ska ske om tiden för förrättningen. Av underrättelsen ska det framgå om det kan antas att avlägsnandet avser barn.

Förordning (2017:469)

7 b §Kronofogdemyndigheten ska genom att höra svaranden eller på annat sätt förbereda avlägsnandet så att onödig skada undviks och avlägsnandet kan verkställas så enkelt och billigt som möjligt.

Förordning (2017:469)

7 c §Svaranden ska underrättas om tiden för avlägsnandeförrättningen.

Förordning (2017:469)

7 d §Ett protokoll som förs vid ett avlägsnande ska, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, innehålla uppgifter om

 1. den dag då svaranden underrättades enligt 16 kap. 10 a § första stycket utsökningsbalken,

 2. i vilken utsträckning tredje man berörs av avlägsnandet, och

 3. vilka åtgärder som vidtas beträffande egendom som berörs av avlägsnandet.

Förordning (2017:469)

7 e §En svarande som inte var närvarande vid förrättningen ska underrättas om ett verkställt avlägsnande.

Förordning (2017:469)

7 f §Underrättelser enligt 16 kap. 10 a § första stycket och 10 c § andra stycket utsökningsbalken samt 7 c § och 7 e § får lämnas genom att de anslås i anslutning till den plats som avlägsnandet avser. Om målets beskaffenhet kräver det ska sådana underrättelser delges.

Vid kungörelsedelgivning enligt 49 § delgivningslagen (2010:1932) ska ett meddelande som avses i 47 § samma lag anslås i anslutning till den plats som avlägsnandet avser.

Förordning (2017:469)

7 g §För en sådan tredje man som ett avlägsnande kan verkställas mot enligt 16 kap. 10 d § utsökningsbalken gäller vad som är föreskrivet om avlägsnande för svaranden.

Förordning (2017:469)

Verkställighet i andra fall

8 §Underrättelser enligt 16 kap. 11 § utsökningsbalken skall delges, om målets beskaffenhet kräver det.

9 §Svaranden skall underrättas om tiden och platsen för förrättning för verkställighet, om det kan antas att målets handläggning därigenom främjas eller om det annars är lämpligt. Underrättelse behövs dock inte, om svaranden saknar känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehåller sig.

10 §Svaranden skall skriftligen underrättas när den sökta verkställigheten har ägt rum, om han inte var närvarande vid förrättningen. Underrättelsen skall delges, om frågans beskaffenhet kräver det.

Särskild föreskrift

11 §I protokoll vid en förrättning för återtagande av en vara enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den vara som förrättningen avser,

 2. om varan har värderats av Kronofogdemyndigheten, det åsatta värdet,

 3. de belopp som säljaren får tillgodoräkna sig enligt 40 § konsumentkreditlagen eller 9 § lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Förordning (2010:1858)

17 kap. Överklagande

1 §Kronofogdemyndighetens beslut överklagas hos den tingsrätt som anges i följande uppställning.

Tingsrätt

Svaranden har sitt hemvist i

Nacka tingsrätt

Stockholms län

Uppsala tingsrätt

Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt

Södermanlands län

Linköpings tingsrätt

Östergötlands län

Jönköpings tingsrätt

Jönköpings län

Växjö tingsrätt

Kronobergs län

Kalmar tingsrätt

Kalmar län

Gotlands tingsrätt

Gotlands län

Blekinge tingsrätt

Blekinge län

Kristianstads tingsrätt

en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Kristianstads län

Malmö tingsrätt

en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Malmöhus län

Halmstads tingsrätt

Hallands län

Göteborgs tingsrätt

en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Göteborgs och Bohus län

Vänersborgs tingsrätt

en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Älvsborgs län

Skaraborgs tingsrätt

en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Skaraborgs län

Värmlands tingsrätt

Värmlands län

Örebro tingsrätt

Örebro län

Västmanlands tingsrätt

Västmanlands län

Falu tingsrätt

Dalarnas län

Gävle tingsrätt

Gävleborgs län

Ångermanlands tingsrätt

Västernorrlands län

Östersunds tingsrätt

Jämtlands län

Umeå tingsrätt

Västerbottens län

Luleå tingsrätt

Norrbottens län

Om svaranden inte har hemvist i Sverige överklagas Kronofogdemyndighetens beslut hos Nacka tingsrätt.

Förordning (2009:377)

2 §Ett beslut av Kronofogdemyndigheten om att avvisa ett överklagande skall delges klaganden.

Förordning (2006:879)

3 §När Kronofogdemyndigheten enligt 18 kap. 10 § utsökningsbalken sänder handlingarna i målet till tingsrätten, skall myndigheten bifoga ett eget yttrande, om det inte kan anses obehövligt.

Förordning (2006:879)

4 §Om Kronofogdemyndigheten, sedan ett beslut har överklagats, meddelar ytterligare beslut i målet innan överklagandet har prövats, skall myndigheten underrätta tingsrätten eller, om tingsrättens beslut har överklagats, högre rätt.

Förordning (2006:879)

5 §När en domstol har meddelat ett slutligt beslut i ett överklagat utsökningsmål, skall en kopia av beslutet genast sändas till Kronofogdemyndigheten.

Förordning (2006:879)

18 kap. Andra mål och ärenden än utsökningsmål

1 §I fråga om handräckning enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. tillämpas 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 och 8 §§, 3 kap. 35 §§, 16 kap. 811 §§ och 17 kap.

Underrättelser enligt 45 § konsumentkreditlagen och 12 § tredje stycket lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. jämförda med 16 kap. 11 § utsökningsbalken ska lämnas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. En sådan underrättelse får lämnas muntligen, om det är lämpligare. Den ska då ha samma innehåll som om den hade lämnats enligt formulär.

Förordning (2010:1858)

2 §Beslut om betalningssäkring ska verkställas skyndsamt.

Beträffande verkställighet av sådana beslut tillämpas 1 kap. 35 §§, 3 och 4 kap., 6 kap. 1, 3, 4, 6 och 8 §§, 9 § första stycket, 1012, 1618, 2224 och 27 §§, 12 kap. 810 §§, 13 kap. 1 §, 15 kap. 3 § andra stycket och 48 §§ och 17 kap.

Förordning (2009:950)

3 §Närmare föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som enligt 4 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall vara skyddad mot kvittning får meddelas av Kronofogdemyndigheten.

Förordning (2006:879)

4 §Beslut enligt 5 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall meddelas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten.

I sådant fall skall anges vad den som vill överklaga beslutet skall iaktta.

Kronofogdemyndigheten skall underrätta utmätningssökanden om beslutet.

Förordning (2006:879)

5 §I framställningar enligt 7 § första stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall arbetsgivaren lämna uppgift om arbetstagarens anställnings- och löneförhållanden.

Underrättelser och beslut enligt nämnda paragraf skall meddelas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. I underrättelser skall arbetstagaren uppmanas att redogöra för sina inkomster och sin försörjningsbörda och för de omständigheter i övrigt som kan vara av betydelse i målet.

I beslut enligt nämnda paragraf skall anges att den som är missnöjd med beslutet kan begära ändring hos Kronofogdemyndigheten. Arbetstagaren skall underrättas om beslutet.

Förordning (2006:879)

6 §I fråga om mål enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt tillämpas i övrigt 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 3 och 8 §§, 4 kap. 4 och 5 §§ och 17 kap.

Förordning (2006:879)

6 a §Ett beslut om en intrångsundersökning enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, växtförädlarrättslagen (1997:306), varumärkeslagen (2010:1877) eller lagen (2018:1653) om företagsnamn ska verkställas skyndsamt.

Vid verkställigheten tillämpas 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 3 och 8 §§ samt 3 och 4 kap.

I protokollet ska utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 § anges vilka utrymmen som genomsöks och vilka eftersökta handlingar och föremål som påträffas. Handlingarna och föremålen ska beskrivas så ingående som det krävs för att intrångsundersökningens syfte ska kunna uppfyllas. Om handlingarna eller föremålen kopieras eller fotograferas, ska detta anges i protokollet. Detsamma gäller om en film- eller ljudupptagning görs.

Förordning (2021:792)

7 §Beträffande andra mål och ärenden hos Kronofogdemyndigheten gäller i tillämpliga delar 1 kap. 4 och 5 §§ samt 24 och 17 kap., om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

I sådana mål och ärenden får ansökan göras muntligen, om skriftlig form inte är föreskriven.

Förordning (2021:792)

19 kap. Särskilda bestämmelser

1 §Finner Kronofogdemyndigheten i ett mål om utmätning eller om verkställighet av kvarstad för fordran eller betalningssäkring att gäldenären kan misstänkas för brott som avses i 11 kap. brottsbalken, bör myndigheten anmäla det till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet och ange grunden för misstanken. Detsamma gäller om Kronofogdemyndigheten finner att en sådan gäldenär eller svaranden i ett annat utsökningsmål kan misstänkas för brott som avses i 17 kap. 13 § brottsbalken eller något annat brott som rör verkställigheten och inte är av mindre betydelse.

Förordning (2014:1194)

2 §Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av utsökningsbalken och lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken såvitt avser förfarandet hos myndigheten.

Förordning (2006:879)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1808

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

2021:86

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

2021:177

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

2021:792

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

2022:757

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

2022:800

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

2024:41

Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2024.

Bilaga

E = Enkelt överlämnande enligt 4 kap. 4 § första stycket andra meningen utsökningsförordningen

D = Delgivning

Handling som skall

Mottagare av handlingen

Anmärkning

lämnas

Sökanden

Gäldnären

Arbetsgivaren

 1. Underrättelse enligt 7 kap. 7 § utsökningsbalken

E

 2. Beslut om utmätning av lön

E

E

D

 3. Underrättelse om ifrågasatt uppdelning av ett ­engångsbelopp enligt 7 kap. 8 a § utsökningsbalken samt beslut därom

E

E

 4. Underrättelse om ifrågasatt ändring enligt 7 kap. 9 § utsökningsbalken av sättet för lönens utbetalande

E

E

 5. Beslut enligt 7 kap. 9 § utsökningsbalken

E

D

 6. Underrättelse om ifrågasatt ändring eller hävande av beslut om utmätning av lön enligt 7 kap. 10 § utsökningsbalken

E

Endast om den ifrågasatta ändringen går gäldenären emot behöver denne underrättas.

 7. Beslut om ändring eller hävande ­enligt 7 kap. 10 § utsökningsbalken

E

E

D

Ändras eller hävs beslut, som är föremål för prövning i högre instans, skall denna underrättas. Om ett beslut innebär att utmätningsbeloppet sänks, räcker det med enkel underrättelse till arbetsgivaren.

 8. Underrättelse om ifrågasatt jämkning av underhållsbidrag enligt 7 kap. 17 § utsökningsbalken och beslut därom

E

Med sökanden avses den bidragsberättigade vars underhåll kan bli nedsatt. Beslutas jämkning skall även gäldenären underrättas om beslutet.

 9. Underrättelse om ifrågasatt föreläggande för arbetsgivaren enligt 7 kap. 22 § utsökningsbalken

E

E

10. Beslut enligt 7 kap. 22 § utsökningsbalken

E

E

D

11. Underrättelse om ifrågasatt medgivande för gäldenären enligt 4 kap. 29 § första stycket utsökningsbalken

E

12. Beslut enligt 4 kap. 29 § första stycket utsökningsbalken

E

E

13. Beslut enligt 7 kap. 7 § utsökningsförordningen

E

E

Sökanden i varje mål som berörs av beslutet skall underrättas.

14. Underrättelse om anstånd med ­utmätning av lön enligt 7 kap. 11 § utsökningsbalken

E

E

E

Förordning (2006:879)