1 §Utgår enligt förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålls vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt den nämnda förordningen.

Vid tillämpning av första stycket gäller föreskrifterna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen bereds förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av kupongskatt eller är det i annat fall inte uppenbart att rätt till nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålls sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskattelagen.

2 §Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av jugoslavisk myndighet eller bank i Jugoslavien att den utdelningsberättigade har hemvist i Jugoslavien.

3 §Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien, restitueras det för högt uttagna beloppet.

4 §Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 §Ansökan om restitution görs skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 §Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution överklagas i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Jugoslavien

7 §Ansökan om nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel 10 punkt 2 i avtalet görs skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan görs hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tas till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som har att uppta besvär över nämnda taxering. Ansökan görs dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 §Beslut som avses i 7 § överklagas i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1998:258

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari närmast efter dagen då lagen träder i kraft eller senare.

2. Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Makedonien, nämligen

    – förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien,

    – förordningen (1982:71) om kupongskatt för person med hemvist i Jugoslavien, m.m.

    De angivna författningarna skall dock fortfarande tillämpas

    a) på inkomst som förvärvas före den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft, samt

    b) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid taxeringen året efter det år då lagen träder i kraft eller vid tidigare års taxering.