Innehåll

Förordning (1982:986) om överenskommelse mellan Sverige och Uruguay om ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag

Regeringen föreskriver att den överenskommelse, som har tagits in som bilaga till denna förordning, skall gälla för Sveriges del.

Bilaga

Montevideo den 18 december 1981

Bäste Herre!

Jag har äran hänvisa till överläggningar som ägt rum mellan representanter för Uruguays och Sveriges regeringar i fråga om ömsesidig skattebefrielse av luftfart i internationell trafik.

Efter dessa överläggningar har följande överenskommelse träffats:

 1. Sveriges regering förklarar i enlighet med landets lagar och förordningar, under förutsättning av ömsesidighet, att uruguayskt företag som utövar luftfart skall vara fritaget i Sverige från alla skatter på inkomst och vinst som uppbärs för utövandet av luftfart i internationell trafik och från förmögenhetsskatt på lös egendom som hänför sig till sådan verksamhet.

 2. Uruguays regering förklarar i enlighet med landets lagar och förordningar, under förutsättning av ömsesidighet, att svenskt företag som utövar luftfart skall vara fritaget i Uruguay från alla skatter på inkomst och vinst som uppbärs för utövandet av luftfart i internationell trafik och från förmögenhetsskatt på lös egendom som hänför sig till sådan verksamhet.

  Bestämmelserna i denna punkt skall tillämpas bl.a. på vinst som förvärvas av det gemensamma danska, norska och svenska luftfarts konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i den del vinsten som förvärvas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS), står i proportion till dess andel i konsortiet.

 3. Skattebefrielse enligt punkterna 1 och 2 tillämpas även i fråga om svenskt och uruguayskt civilt luftfartsföretag, som deltager i en ”pool”, ett gemensamt företag eller i en internationell driftsorganisation som utövar internationell trafik.

 4. Uttrycket ”utövandet av luftfart i internationell trafik” avser yrkesmässig befordran av personer eller gods som utförs av den som äger, chartrar eller förhyr luftfartyg.

 5. Uttrycket ”svenskt företag” avser företag som utövar luftfart och vars verkliga ledning är belägen i Sverige och som bedrivs antingen av svenska staten eller av fysisk person bosatt i Sverige och inte i Uruguay eller av bolag eller annan sammanslutning som bildats enligt svensk lag och som har sitt säte i Sverige och inte i Uruguya, däri inbegripet sådan sammanslutning i vilken svenska staten har andel.

  Uttrycket ”uruguayskt företag” avser företag som utövar luftfart och vars verkliga ledning är belägen i Uruguay och som bedrivs antingen av uruguayska staten eller av fysisk person bosatt i Uruguay och inte i Sverige eller av bolag eller annan sammanslutning som bildats enligt uruguaysk lag och som har sitt säte i Uruguay och inte i Sverige, däri inbegripet sådan sammanslutning i vilken Uruguay har andel.

 6. Befrielse enligt punkterna 1, 2 och 3 tillämpas på inkomst och förmögenhet i fråga om beskattningsperiod, beskattningsår eller räkenskapsår som börjar den 1 januari 1980 eller senare.

 7. Envar av de båda regeringarna förbehåller sig rätten att återkalla denna förklaring med utgången av ett kalenderår genom skriftlig underrättelse till den andra regeringen senast sex månader i förväg. I händelse av sådan återkallelse tillämpas skattebefrielsen sista gången på inkomst och vinst som uppbärs under och på egendom som innehas vid utgången av detta kalenderår.

  Om föregående överenskommelse kan godtas av Sveriges regering har jag äran föreslå att denna not och Edert bekräftande svar skall anses utgöra en överenskommelse mellan Sveriges och Uruguays regeringar, vilken skall träda i kraft den dag då vardera regeringen från den andra regeringen har mottagit skriftlig underrättelse om att den vidtagit vederbörliga konstitutionella åtgärder.

Jag har etc.

Montevideo den 18 december 1981

Eders Excellens,

Jag har äran bekräfta mottagandet av Eders Excellens’ not av dagens datum, som lyder:

”Bäste Herre!

Jag har äran - - - - - Jag har etc.”

Jag har äran att meddela Eder att min regering godtar ovanstående.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...