1 §Lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien skall träda i kraft den dag denna förordning träder i kraft och tillämpas beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari 1984 eller senare och beträffande förmögenhet som taxeras år 1985 eller senare. Avtalet trädde i kraft den 5 juli 1983.

2 §Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet och det till avtalet fogade protokollet skall iakttagas de anvisningar som framgår av bilagorna 1 och 2.

3 §Ärende, som enligt punkt b i det till avtalet fogade protokollet skall avgöras genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, skall på svensk sida handläggas av riksskatteverket. Är sådant ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av finansministern, skall dock riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till finansdepartementet.

Mot riksskatteverkets beslut enligt denna förordning får talan ej föras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1983:857

  1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket 1 i Svensk författningssamling.

  2. Genom förordningen upphävs

    1. kungörelsen (1958:312) om tillämpning av ett mellan Sverige och Italien den 20 december 1956 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,

    2. kungörelsen (1968:526) om tillämpning av tilläggsavtal den 7 december 1965 till avtal mellan Sverige och Italien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, m.m.,

    3. kungörelsen (1974:25) om kupongskatt för person som är bosatt i Italien, m.m.

  3. De upphävda kungörelserna tillämpas dock fortfarande på inkomst som förvärvas före den 1 januari 1984 och på förmögenhet som taxeras före år 1985.

Utkom från trycket den 22 november 1983; RSV:s anm.