1 §Lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh skall träda i kraft den dag denna förordning träder i kraft och tillämpas på utdelning som blir tillgänglig för lyftning den 1 januari 1984 eller senare och beträffande andra inkomster vilka förvärvas den 1 januari 1984 eller senare. Avtalet trädde i kraft den 19 augusti 1983.

2 §Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de anvisningar som framgår av bilagorna 1 och 2.

Bilaga 1 – Anvisningar till bestämmelserna i avtalet

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Bangladesh.

Huruvida en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt bangladeshiska beskattningsregler anses bosatt i Bangladesh. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370) och 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och som tillhör svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Bangladesh, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Sverige.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalsskattelagen och 18 § 1 mom. lagen om statlig inkomstskatt och som tillhör bangladshisk beskickning eller lönat bangladeshiskt konsulat i Sverige, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Bangladesh.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan beskattning se dock art. 24 punkt 5.

till art. 6.

Enligt svensk lagstiftning beskattas inkomst som härrör från fast egendom i vissa fall som inkomst av rörelse (jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370). Inkomst som omfattas av art. 6 beskattas emellertid alltid i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 13.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. 5.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Bangladesh, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men bagladeshisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. I fråga om avräkning i vissa fall då bangladeshisk skatt eftergivits (art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Bangladesh bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2 – 6. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 2 och 3 angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta driftstället.

I fråga om inkomst av luftfart och sjöfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8 resp. art. 9.

till art. 8

Inkomst av luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har hemvist.

till art. 9

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst i Bangladesh av sjöfart i internationell trafik, beskattas inkomsten i Sverige men bangladeshisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten. Härvid iakttas, att den bangladeshiska skatten har beräknats på inkomst som har förvärvats genom befrodran av passagerare, post, kreatur eller gods som har utskeppats från Bangladesh samt att skatten satts ned till halva beloppet (art. 9 punkt 1). I fråga om avräkning i vissa fall av bangladeshisk skatt som eftergivits (art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

Om en fysisk eller judidisk person med hemvist i Bangladesh förvärvar inkomst från Sverige av sjöfart i internationell trafik, beskattas inkomsten här, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Vid beräkning av den svenska skatten skall dock följande gälla.

Nettointäkten av sjöfartsrörelsen beräknas på vanligt sätt. Om den skattepliktiga nettointäkten har förvärvats genom befordran av passagerare, post, kreatur eller gods som har utskeppats från Sverige skall såväl den statliga som den kommunala inkomstskatten som belöper på nämnda inkomst nedsättas till halva beloppet (art. 9 punkt 1). Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

till art. 10

Art. 10 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan företag med intressegemenskap. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Bangladesh, skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 11

1.Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. 11 punkt 3.

2.När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Bangladesh och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Bangladesh, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från taxering i Sverige i den mån art. 11 punkt 6 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 11 punkt 6 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för bangladeshisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsätts enligt art. 23 punkt 2 genom avräkning av bangladeshisk skatt som uttagits enligt art. 11 punkt 2. Den bangladeshiska skatten får därvid inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 11 punkt 2 a), 10 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall då bangladeshisk skatt eftergivits (art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

3.När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Bangladesh och utdelningen är hänförig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Bangladesh, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Utdelningen skall, om inte annat följer av art. 11 punkt 6, i detta fall beskattas i Sverige men bangladeshisk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. I fråga om avräkning i vissa fall då bangladeshisk skatt eftergivits (art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

4.När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Bangladesh och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Sverige, tas kupongskatt ut med 15 % eller, i fall som avses i art. 11 punkt 2 a), 10 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomst skatten får inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 11 punkt 2 a), 10 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.

Om den som har rätt till utdelningen har fast driftställe eller stadigvarande anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den sadigvarande anordningen, tillämpas art. 7 resp. art. 15. I sådant fall gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 12

1.Vad som förstås med uttrycket ”ränta” anges i art. 12 punkt 4.

2.Ränta, som betalas från Bangladesh till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är räntan inte hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till räntan har i Bangladesh, beräknas svensk skatt på räntas bruttobelopp utan avdrag för bangladeshisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader. Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 23 punkt 2 genom avräkning av bangladeshisk skatt som tagits ut enligt art. 12 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 12 punkt 2 a), 10 % av räntans bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall då bangladeshisk skatt eftergivits (art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i Bangladesh, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Bangladeshisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. I fråga om avräkning i vissa fall då bangladeshisk skatt eftergivits (art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

3.Ränta, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Bangladesh, kan enligt gällande skatteförfattningar inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffane ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse /jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370)/, beskattas räntan i Sverige – utom i fall som avses i art. 12 punkt 3 – under förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i Sverige (art. 12 punkt 5).

till art. 13

1.Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 13 punkt 3 gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Bangladesh till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Bangladesh, beräknas svensk skatt på royaltyns bruttobelopp utan avdrag för bangladeshisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 23 punkt 2 genom avräkning av bangladeshisk skatt som tagits ut enligt art. 13 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall då bangladeshisk skatt eftergivits (art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisnings punkten 2 till art. 23.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Bangladesh, tillämpas art. 7 resp. art. 15. Bangladeshisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. I fråga om avräkning i vissa fall då bangladeshisk skatt eftergivits (art. 23 punkt 4) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

Royalty, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Bangladesh, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 13 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som royaltyn – efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn – utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 10 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels av den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Bangladesh uppbär royalty från Sverige med att bruttobelopp av 10 000 kronor. Till royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av i Sverige lokaliserade förvärvskällor med ett belopp av 5 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500 + 5 000 – 1 000 =) 13 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Enligt avtalet med Bangladesh skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det beloppet varmed summan av 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, överstiger 10 % av 10 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten.”

Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet kan vid avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt blir tillämpliga.

2.Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för utnyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.

till art. 14

Vinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Bangladesh förvärvar genom avyttring av fast egendom i Sverige, beskattas här (art. 14 punkt 1). Med fast egendom i Sverige likställs aktier i bolag vars huvudsakliga tillgångar utgörs av sådan fast egendom. Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe eller stadigvarande anordning som person med hemvist i Bangladesh har här (art. 14 punkt 2).

Realisationsvinst, som förvärvas av en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Enligt art. 14 punkt 1 får bangladeshisk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fast egendom i Bangladesh eller av aktier i bolag vars huvudsakliga tillgångar utgörs av sådan fast egendom. Motsvarande gäller enligt art. 14 punkt 2 i fråga om lös egendom som ingår i fast driftställe som inkomsttagaren har i Bangladesh, eller lös egendom som ingår i stadigvarande anordning för attutöva självständig yrkesverksamhet vilken inkomsttagaren har i Bangladesh.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 genom avräkning av den bangladeshiska skatt som i enlighet med bestämmelserna i art. 14 påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

till art. 15

1.Vad som förstås med uttrycket ”fritt yrke” exemplifieras i art. 15 punkt 2.

2.Inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet, som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 15 punkt 1 a), eller vistas inkomsttagaren under mer än 120 dagar av beskattningsåret i den andra staten (art. 15 punkt 1 b), får inkomsten skattas i den stat där anordningen finns resp. inkomsttagaren vistas.

Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet vid stadigvarande anordning i Bangladesh eller vid vistelse där under mer än 120 dagar av Bangladeshs beskattningsår, får inkomsten beskattas i Sverige men bangladeshisk skatt på samma inkomst avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. Ifråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

till art. 16

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 16 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 16 punkterna 2 och 3 samt i art. 17, 19 och 21.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av artister, musiker och idrottsmän m.fl., se anvisningarna till art. 18.

till art. 17

När ett svensk bolag utbetalar styrelsearvode till en person med hemvist i Bangladesh, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av en person med hemvist i Sverige från ett bolag med hemvist i Bangladesh, får inkomsten beskattas i Sverige men bangladeshisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

till art. 18

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas enligt art. 18 punkt 1 i den stat där verksamheten utövas utom i fall som avses i art. 18 punkt 1 sista meningen. Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 18 punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 18 bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 19

Pension och annan liknande ersättning t.ex. svensk folkpension och ATP, beskattas endast i den stat där mottagaren har hemvist om inte bestämmelserna i art. 20 punkt 2 föranleder annat.

till art. 20

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna eller dess lokala myndigheter för arbete i denna stats eller i dess lokala myndigheters tjänst beskattas enligt huvudregeln i art. 20 punkt 1 a) endast i den stat varifrån ersättningen utbetals. Har arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 20 punkt 1 b) endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte fick hemvist där uteslutande för att utföra ifrågavarande arbete.

Pension, som utbetalas av någon av staterna eller dess lokala myndigheter på grund av arbete som utförts i denna stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt art. 20 punkt 2 a) i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt art. 20 punkt 2 b) endast i denna stat.

Ersättning (inkl. pension), som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten eller dess lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. 16, 17 och 19.

till art. 22

Enligt art. 22 punkt 1 beskattas inkomst som inte har behandlats särskilt i föregående artiklar i avtalet endast i den stat där inkomsttagaren har hemvist. Om emellertid inkomsten härrör från den andra staten får inkomsten enligt art. 22 punkt 2 beskattas där.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär inkomst som avses i art. 22 punkt 2 och som härrör från Bangladesh, beskattas här för sådan inkomst men bangladeshisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningpunkten 2 till art. 23.

till art. 23

1.Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldig heten inte följer av övriga artiklar. Om inkomsten kan beskattas även i Bangladesh, medges lättnad vid en bangladeshiska beskattningen enligt art. 23 punkt 1.

2.Inkomst från Bangladesh, som uppbärs av en person med hemvist i Sverige, tas med vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Bangladesh. I fråga om sådan utdelning, se punkt 2 andra stycket av anvisningarna till art. 11. Svensk skatt på inkomsten sätts ned genom avräkning enligt art. 23 punkt 2, om inte fall föreligger som anges i anvisningspunkten 3.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för bangladeshisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 23 punkt 2 ett belopp motsvarande den bangladeshiska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av bangladeshisk skatt på utdelning, ränta och royalty hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 11, anvisningspunkten 2 till art. 12 resp. anvisningspunkten 1 till art. 13. Vidare iakttas att i fall som avses i art. 23 punkt 4 högre bangladeshisk skatt skall avräknas än vad som utgått på inkomsten i fråga. Har bangladeshisk skatt enligt avtalet tagits ut på inkomst av rörelse som har bedrivits i Bangladesh, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten tas upp till beskattning, förete bevis eller annan utredning om den bangladeshiska skatt som har påförts inkomsten.

Avräkning av bangladeshisk inkomstskatt får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Bangladesh belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten – efter avdrag för kostnader – utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Bangladesh till så stor andel som inkomsten – efter avdrag för kostnder – utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Bangladesh.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor av den bangladeshiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fast egendom i Bangladesh med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antas belöpa bangladeshisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av i Sverige lokaliserade förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdra med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+90 000 – 10 000=) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Bangladesh skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunla inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/99 500 av hela den statliga inkomstskatten.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.”

Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet kan vid avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt bli tillämpliga.

3.Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 20 punkt 1 a) eller punkt 2 a) skall beskattas endast i Bangladesh, medtas inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. De sålunda uträknade inkomstskatterna sätts ned med ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som vid en proportionell beräkning belöper på den inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Bangladesh.

Exempel: En bangladeshisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension från bangladeshiska staten med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 50 000 kronor samt åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 4 500 kronor resp. 7 500 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir statligt (10 050 + 50 000 – 4 500 =) 55 500 kronor och kommunalt (10 050 + 50 000 – 4 500 – 7 500 =) 48 000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit statligt (50 000 – 4 500 =) 45 500 kronor och kommunalt (50 000 – 4 500 – 7 500 =) 38 000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten beräknad på 55 500 resp. 48 000 kronor, nedsätts med (55 500–45 500)/55 500 resp. (48 000–38 000)/48 000.

I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om nedsättning görs i skattelängden.

till art. 24

Av art. 24 punkterna 2 och 5 följer att bolag i Bangladesh inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Bilaga 2 – Anvisningar om kupongskatt, m.m.

Kupongskatt för person med hemvist i Bangladesh

1.Den som enligt lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh har hemvist i Bangladesh kan, under de förutsättningar som anges i art. 11 i avtalet, få nedsättning av den skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen (1970:624).

2.Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 11 i avtalet tas kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen (1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624) skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att utbetalaren genom intyg av bangladeshisk myndighet eller bank i Bangladesh visar att den utdelningsberättigade har hemvist i Bangladesh.

3.Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skatteskyldige skall erlägga enligt lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh, kan den skattskyldige få ut det för högt uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).

4.Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Bangladesh

5.Den som enligt lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh har hemvist i Bangladesh och som enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig i Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art. 11 i avtalet under de förutsättningar som anges där.

6.Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den utdelningsberättigade till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen beskattas eller, om taxeringsnämnndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som handlägger besvär över nämnda taxering. Ansökan bör göras före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgängliga för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg från bangladeshisk myndighet eller bank i Bangladesh visa att han har hemvist i Bangladesh.

7.Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt om anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).